Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

2ทธ 2:8-15………….
8จงระลึกถึง “พระเยซูคริสตเจ้า ผู้กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตรย์ดาวิด” ตามข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศ 9เพราะข่าวดีนี้เอง ข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์จนต้องถูกจองจำเหมือนเป็นอาชญากร แต่พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้ 10ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ผู้ที่ได้รับเลือกสรร เพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดพ้นซึ่งอยู่ในพระคริสตเยซู พร้อมกับชีวิตในสิริรุ่งโรจน์ตลอดนิรันดรด้วย


11ต่อไปนี้คือถ้อยคำที่เชื่อถือได้ ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ 12ถ้าเราอดทนมั่นคง เราย่อมจะครองราชย์พร้อมกับพระองค์ ถ้าเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ย่อมจะทรงปฏิเสธเรา 13ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไปเพราะพระองค์จะทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้
14จงเตือนพวกเขาเรื่องนี้และจงกำชับพวกเขาเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า อย่าโต้เถียงกันเรื่องถ้อยคำ เพราะไม่มีประโยชน์ใดนอกจากความพินาศของผู้ฟัง 15ท่านจงขวนขวายที่จะแสดงตนว่าพระเจ้าทรงรับรองท่านแล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใคร เป็นผู้สั่งสอนพระวาจาแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ล่มหัวจมท้าย”
o สำนวนนี้อาจจะเก่าสักหน่อยในสำนวนภาษาไทยของเรา แต่ก็เป็นสำนวนที่เพราะและมีความหมายมากด้วยสำนวนนี้หมายถึงร่วมทุกข์ยากด้วยกัน
o มีที่มาจาก การพายเรือสัญจรของคนสมัยก่อน สามีภรรยาพายเรือไปด้วยกัน สามีจะถือท้ายเรือ ส่วนภรรยาก็จะพายเรือไป ถ้าเกิดเรือล่ม เรือก็จะจมทั้งลำ... หมายถึงการใช้ชีวิตร่วมกันเต็มที่ และไม่มีอะไรจะชัดไปกว่า “ความรักในครอบครัวที่เริ่มต้นด้วยการแต่งงานใช้ชีวิตในความรักแบบล่มหัวจมท้าย”...

• พ่อเริ่มแบบนี้เพราะวันนี้พ่อต้องการพาให้พี่น้องเข้าใจ “ความรัก” ของพระเยซูเจ้ากับพระศาสนจักร ซึ่งเปรียบเหมือน ความรักของสามี (ที่ดี ที่แท้) ต่อภรรยา (ที่แท้ ที่ดี) จริงๆ เป็นคำสอนของนักบุญเปาโลที่ท่านสอนเสมออย่างลึกซึ้ง....ครับ

• เคยมีนักวิชาการศึกษาและตั้งคำถามว่า นักบุญเปาโลแต่งงานมีภรรยาหรือเปล่า...
o แน่นอนสำหรับชาวยิวแม้เป็นการยากที่จะไม่แต่งงาน หรือใช้ชีวิตโสด
o แต่ในกรณีของท่านนักบุญเปาโล....เป็นที่เชื่อว่า ท่านไม่ได้แต่งงาน แต่อุทิศตนให้กับศาสนาอย่างเคร่งครัด ท่านเป็นฟาริสีแท้ รักศาสนา
o แต่เมื่อมาเชื่อในพระเยซูเจ้า ท่านก็เป็นอัครสาวกที่เด่นในความร้อนรนในความรัก
o ท่านอธิบายถึง “ความรักได้งดงามสุด” เช่นในจดหมายถึงชาวโครินท์ "ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ความรักไม่มีสิ้นสุด" (1คร 13:3-8)
o ในเมื่อบทสรุปที่ค้นคว้า พบกว่า เปาโลน่าจะใช้ชีวิตโสด ทำไมท่านอธิบายความหมายของความรักได้งดงามขนาดนี้.... จนคู่แต่งงานเกือบทุกคู่เลือกใช้บทอ่านตอนนี้เป็นบทอ่านในมิสซาแต่งงาน และอ่านทุกครั้งก็ซึ้งทุกทีไป....

• พ่อรู้สึกจะออกมาไกลจากคำขึ้นต้น “ล่มหัวจมท้ายแล้ว”
o สาระสำคัญคือ “ความรัก” ครับ เปาโลสอนเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งโดยมีต้นแบบจริงๆ ต้นแบบสำคัญของท่านคือ “พระเยซูเจ้าคริสตเจ้า” พระบุตรองค์ความรักาจากพระเจ้าองค์ความรัก....
o ท่านสอนในแทบทุกจดหมายของท่าน เรียกว่า ชีวิตของท่านรักและหลงไหลได้ปลื้ม “พระเยซู” จริงๆครับ ท่านสอนจริงๆ ไม่ใช่แค่พระเยซู แต่ท่านมองเห็น “ความรักของพระบิดาในพระเยซูเจ้า” จริงๆ
o พ่อจะยกข้อความมาให้ดูนะครับ เป็นตอนหนึ่งในบทจดหมายขอท่านที่เขียนถึงชาวฟิลิปปี เป็นตอนหนึ่งที่พ่อเองอ่านแล้ว ก็หลงไหลได้ปลื้มที่สุด จนเข้าใจคำว่า “ล่มหัวจมท้าย” จริงๆ.....
o อ่านตรงนี้ข้อความจากฟิลิปปีนะครับ อ่านช้าๆ ค่อยๆสัมผัสให้เห็น ความรักแบบล่มหัวจมท้ายของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อเรา....ทรงยอมเพราะรักจริงๆ
o ”แม้ว่าพระองค์ทรงมีธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา ทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่ง และประทานพระนามให้แก่พระองค์ พระนามนี้ประเสริฐกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น เพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพจะย่อเข่าลงนมัสการพระนาม “เยซู” นี้ และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า”

• เห็นไหมครับ ท่านนักบุญเปาโลเขียนได้ลึกซึ้งจริงๆ
o พระเจ้าโดยทางพระเยซูได้ “ทรงยอมเพราะรัก”
o ยอม “ล่มหัวจมท้ายกับเรามนุษย์”จริงๆ แต่ไม่ได้ล่มหัวจมท้ายเพราะรักเท่านั้นหรอกครับ
o เพราะเมื่อทรงกลับคืนพระชนม์ พระองค์ทรงทำให้เราได้รับการกอบกู้จากบาป ไม่หัวจมท้ายจมอย่างเดียวดายและไร้ทางออก....
o เขียนไปแล้วก็คิดถึงเรือไททานิคครับ...ใครๆ ก็ซึ้งใจกับภาพยนต์ที่สื่อความรักของแจ๊คกับโรสบนเรือที่จมลำนี้....
o พ่ออยากสรุปความหมายว่า เรือแห่งความรักของมนุษยชาติที่จมลงเพราะบาปและความตาย โชคดีที่มี “พระเยซูเจ้าองค์ความรัก” เพราะทรงรักและเสด็จมาล่มหัวจมท้ายกับมนุษย์ ในความเป็นมนุษย์ และจากนั้น พระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ เราทุกคนจึงได้เชิดหน้าชูชีวิตขึ้นสูงเด่นในการกลับคืนชีพกับพระองค์เพราะความรักเช่นกัน

• เขียนมาแบบนี้เพราะอยากให้อ่านจดหมายถึงทิโมธีวันนี้อย่างเข้าใจ แทบไม่ต้องอธิบายอีกแล้วครับ ย้อนกลับขึ้นไปอ่านข้อความพระคัมภีร์ต่อไปนี้อย่างดีๆ....
o “ต่อไปนี้คือถ้อยคำที่เชื่อถือได้
o ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์
o ถ้าเราอดทนมั่นคง เราย่อมจะครองราชย์พร้อมกับพระองค์ ถ้าเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ย่อมจะทรงปฏิเสธเรา
o ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไปเพราะพระองค์จะทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้”

• จะเห็นว่า “ทรงรักเราจริงๆ” และถ้าเราตายกับพระองค์... ดังที่พระองค์ยอมมาตายเพื่อเรา ล่มหัวจมท้ายกับเราเพราะรัก เราจะมีชีวิตกลับคืนชีพกับพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์แล้วครับ....พระเจ้าอวยพระนะครับ อ่านนะครับเพราะนี่คือพระวาจาแห่งความจริงครับ.....

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย