Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
2ทธ 1:1-3, 6-12…

1จากเปาโล อัครสาวกของพระคริสตเยซูโดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาที่จะประทานชีวิตให้เราในพระคริสตเยซู 2ถึงทิโมธีลูกรัก ขอพระหรรษทาน พระเมตตาและสันติจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระ คริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สถิตอยู่กับท่านเถิด


3ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติรับใช้ด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านอยู่เสมอในการอธิษฐานทั้งวันทั้งคืน
6 ข้าพเจ้าจึงเตือนความจำของท่าน เพื่อให้พระพรพิเศษของพระเจ้าเป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอีก ท่านได้รับพระพรนี้โดยการปกมือของข้าพเจ้า 7พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา 8ดังนั้น ท่านอย่าอายที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรืออายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเพราะพระองค์ แต่จงเข้ามามีส่วนร่วมทนทุกข์ทรมานกับข้าพเจ้าเพื่อข่าวดีโดยพระอานุภาพของพระเจ้า 9ผู้ทรงช่วยเราให้รอดพ้น และทรงเรียกเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรากระทำ แต่เพราะพระประสงค์และพระหรรษทานของพระองค์ พระองค์ประทานพระหรรษทานนี้แก่เราแล้วในพระ คริสตเยซูก่อนกาลเวลา 10แต่บัดนี้ทรงเปิดเผยโดยการแสดงพระองค์ ของพระผู้ไถ่คือพระคริสตเยซู ผู้ทรงทำลายความตาย และทรงนำชีวิตและความไม่รู้จักตายให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งโดยทางข่าวดี 11ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศ เป็นอัครสาวกและเป็นครู เพื่อประกาศข่าวดีนี้
12ข้าพเจ้ากำลังทนทุกข์ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้สึกอาย เพราะรู้ว่าข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู้ใด และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ จนกว่าจะถึงวันนั้นได้

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “การรู้ควบคุมตนเอง” วันนี้เริ่มด้วยเรื่องเล่าสังคมเราๆหน่อยครับ....
o พ่อเคยนั่งคุยกับเพื่อพระสงฆ์ขณะขับรถไปตามถนน เราชอบเดินทางไปด้วยกันในการขับรถ และบ่อยครั้ง เราพบสิ่งที่ไม่คาดฝัน หรือสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับถนนหนทางเมืองไทย แต่ก็ไร้ระเบียบเสียจริงๆ
o เวลารถติดยาวแบบที่เรียกว่า “คอขวด” ถ้าเราเข้าแถวเข้าไปช้า ก็จะมีคนเปิดช่องทางพิเศษ ทั้งซ้ายและขวาล้นกันเข้าไป แล้วก็ไป “ตัดหน้า เบียด หรือข่มขู่เพื่อแซงเข้าเอาเสียดื้อๆ”
o บางทีเราต้องรอแถวยาวๆ รอไปเถอะ คนอื่นๆ ก็วิ่งๆ แซงๆ ขึ้นไปตัดหน้าเข้าเสียหน้าตาเฉยไม่ได้สนใจใยดี เขาคงคิดในใจว่า เราไม่ฉลาดเองที่ไม่แซงขึ้นไปและตัดหน้าเสียก็จบ หรือไม่ก็วิ่งย้อนศร เปิดช่องพิเศษ ฝ่าไฟแดง หรือใช้อภิสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อแซงขึ้นปให้เร็วกว่า....
o ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมา มีอะไรๆมากกว่านี้อีกมากกับ “สังคมไทย” การกระทำเช่นนี้ เราเรียกว่า “โกง” ครับ “เอาเปรียบ” “อยุติธรรม” แต่ก็มีในทุกรูปแบบชของชีวิตในสังคม ในท้องถนน ในสังคม การเมือง ทุกอย่างล้วนเอาเปรียบ อยุติธรรม และไม่สำนึกเสียด้วย
o แบบนี้พ่อเรียกคำเดียวครับ คนไทยเราส่วนหนึ่ง “ส่วนใหญ่เสียด้วยกระมัง” ไม่ค่อยมี “วุฒิภาวะ” เลยครับ
o ขาดวุฒิภาวะในการดำเนินชีวิต เห็นชัดในการขับรถมากที่สุดครับ เมาขับ โทรขับ ทุกรูปแบบ ชนทีก็พินาศขาดวุฒิภาวะ ทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองเลยครับ

• เราลองสะท้อนบ้านเมืองของเราสิครับเป็นอย่างไร
o การเอาเปรียบ การแซงคนอื่นได้อย่างอยุติธรรมกลับไม่รู้สึกรู้สา ฯลฯ
o ทั้งหมดนี้แหละครับ คือการขาด “วุฒิภาวะ” หรือ “ไม่เป็นผู้ใหญ่” การขาด “การควบคุมตนเอง” จริงๆ นะครับ สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่ “เห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกวัน” อย่างไร้ความเห็นใจและสำนึกแห่งจิตอาสาแท้จริง...
o ยิ่งวันการขับรถในเมืองไทยเราก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ รถมีจำนวนมากขึ้น ความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นให้เห็นไม่ได้ขาด ยิ่งวันพ่อยิ่งพบว่าการแซงคิว การเอาเปรียบ การขาดวุฒิภาวะในการขับขี่ยิ่งหนักมาก เช้าวันนี้ที่พ่อเขียนบทเทศน์นี้ พ่อเปิดข่าวฟังไปด้วย พ่อได้ยินเรื่องราวอุบัติเหตุมากมายจริงๆในแต่ละวัน พ่อก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรหนอคนในประเทศของเราจะเข้าใจ จะมีวุฒิภาวะในความรู้ ในการเจริญชีวิตอย่างดีและเพื่อความดีส่วนรวมมากขึ้นกว่าทีเคย... พ่อไม่ทราบจริงๆ
o ความเจ็บปวดของเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนออกมาจากปรัชญาชีวิตและความเชื่อที่ว่าตนเท่านั้นสำคัญ เป็นที่พึงของตนเองไม่ได้เกี่ยวกับใคร... ความเห็นแก่ตัวจึงหยั่งรากลึกเหลือเกินที่จะแก้ไข แต่พ่อมั่นใจ ความเชื่อ ความรักเมตตา การเลือกละจากตนเอง ออกจากตนเอง รักแท้ที่ไม่เห็นแก่ตัวของความเชื่อในศาสนาเท่านั้นที่จะแก้ไขนิสัยถาวรแบบนี้ได้...

• วันนี้พ่ออยากให้อ่านจดหมายนักบุญเปาโลถึงลูกในความเชื่อของท่าน
o ศิษย์ของท่านที่ท่านนักบุญเปาโลรักมากๆชื่อทิโมธี ในจดหมายฉบับนี้มีคำเรียกร้องให้ทิโมธีได้จุดประกายแห่งความเชื่อ ทำให้ “เพื่อให้พระพรพิเศษของพระเจ้าเป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้น”
o เปาโลอยู่ในที่จองจำ ขาดอิสระภาพ แต่ท่านไม่ได้ขาดความเชื่อ ท่านเตือนทิโมธีอย่างหนักแน่น เตือนชีวิตแห่งศีลล้างบาปที่ทิโมธีได้รับ เตือนให้เขาต้งทำให้ไฟของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
o สิ่งที่เปาโลกระทำกับทิโมธีคือท่าน "ระลึกถึงเขาในคำภาวนาทั้งวันคืน” เพื่อขอให้ไฟของพระเจ้า ไฟแห่งความเชื่อในตัวศิษย์คนนี้ลุกไม่หยุดหย่อน.......
o เปาโลเตือนให้ทิโมธีเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ มีวุฒิภาวะในความเชื่อ.... นั่นคือประเด็น... “พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง ความรักและการควบคุมตนเองแก่เรา ดังนั้น ท่านอย่าอายที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
o พ่ออยากจะบอกว่า “คริสตชนได้รับจิตวิญญาณใหม่ เป็นจิตวิญญาที่กล้าหาญ เข้มแข็ง จิตแห่งความรักและการควบคุมตนเอง”

• ครับ บ่อยครั้งเมื่อโดนแซงมากๆในการขับรถ เห็นคนอื่นทำอยุติธรรมมากๆ ลึกๆก็อยากนะครับ อยาก “เอากับเขาด้วย”....แต่ก็กลัวเสียงตำหนิในใจ “เจ้าก็เอากับเขาด้วยหรือ”....

• พ่อมั่นใจว่า
o เราคริสตชนต้องไม่เป็นเช่นนั้นครับ
o เราต้องไม่อยุติธรรม
o ไม่ไหลตามกระแสแห่งความอยุติธรรม
o ไม่ฉ้อโกง หรือเปี่ยมด้วยความเอาเปรียบและเล่ห์กล...

• คริสตชนได้รับพระจิตเจ้าในชีวิต
o ต้องมีวุฒิภาวะจริงๆนะครับ ต้องเข้มแข็ง ต้องเปี่ยมด้วยความรัก และต้องสามารถ “ควบคุมตนเอง”
o เราอาจจะมองการควบคุมตนเองเป็นเรื่องง่าย แต่เมื่อเห็นคนอื่นเขาฉวยกันหมด พวกเขาไหลตามกระแสแห่งการเอาเปรียบ อยุติธรรม และฉ้อโกง....
o เราคริสตชนต้องยืนให้มั่นนะครับ ไม่ง่าย แต่ก็ต้องการประจักษ์พยานชีวิตครับ... ต้องเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น....
o เปาโลเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ของท่าน ท่านติดคุก ถูกจำจอง แต่ไม่อาย กลับภาคภูมิใจที่ได้ยืนหยัดในความจริง และกล้าหาญเด็จเดี่ยว....

• พี่น้องครับ กระแสโลกไหลแรงนะครับ เราจะเอากับเขาด้วย หรือเราจะยืนหยัดในการเป็นประจักษ์พยานแห่งความถูกต้องและความดีเล่าครับ

• ไม่ง่ายนะครับ... เอาแบบง่ายๆและตอบโจทย์ได้ชัดเจน...
o คริสตชนอย่าทำผิดกฎหมายนะครับ
o เป็นคริสตชนอย่าอยุติธรรม
o ต้องรู้จักควบคุมตนเองนะครับ
o เพราะเรามีพระจิตเจ้านำชีวิตของเราอยู่ครับ... ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย