Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

2ปต 1:1-7………..
1ซีโมน เปโตร ผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสตเจ้า ถึงท่านทั้งหลายผู้ได้รับความเชื่อล้ำค่าเท่าเทียมกับความเชื่อซึ่งเราได้รับจากความเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเรา 2ขอพระหรรษทานและสันติสมบูรณ์จงมีแด่ท่าน เพราะได้รู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา


3ด้วยพระอานุภาพในฐานะพระเจ้า พระคริสตเจ้าประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เรามีชีวิตอย่างเลื่อมใสศรัทธา เพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราอาศัยพระสิริรุ่งโรจน์และพระฤทธานุภาพของพระองค์ 4พระองค์จึงประทานพระพรยิ่งใหญ่ล้ำค่าให้เราตามที่ทรงสัญญาไว้ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากความเสื่อมที่มาจาก ราคตัณหาในโลก เข้ามามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า
5ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้คุณธรรมเพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ใช้ความรู้เพิ่มพูนคุณธรรม 6ใช้การรู้จักบังคับตนเพิ่มพูนความรู้ ใช้ความอดทนเพิ่มพูนการรู้จักบังคับตน ใช้ความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มพูนความอดทน 7ใช้มิตรภาพฉันพี่น้องเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธา ใช้ความรักเพิ่มพูนมิตรภาพฉันพี่น้อง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ความเที่ยงธรรมของพระเยซูเจ้าคืออะไรจริงๆ”
o ความเที่ยงธรรมแท้คืออะไรหนอ...วันนี้เราได้อ่านจดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่สอง และท่านนักบุญเปโตรผู้เขียนได้เน้นว่า ท่านเขียนถึงผู้ที่ได้รับความเชื่อ..... “ถึงท่านทั้งหลายผู้ได้รับความเชื่อล้ำค่าเท่าเทียมกับความเชื่อซึ่งเราได้รับจากความเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเรา”
o วันนี้พ่อขอให้เราได้เห็นภาพชัดเจนของความชอบธรรมหรือความเที่ยงธรรมสักหน่อยว่าหมายถึงอะไรจริงๆ ตามคำสอนของพระคัมภีร์....

• “ความเที่ยงธรรม” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Righteousness และรากภาษากรีกที่เขียนในพระคัมภีร์ใช้คำที่ตรงกันคือคำว่า “Dikaiosune อ่านว่า “ดีไกโอซูเน” แปลว่า righteousness” ภาษาลาตินใช้คำว่า “iustitia” อ่านว่า “ยูสติซีอา” ครับ พระเยซูเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมหรือผู้เที่ยงธรรมนั้นอันที่จริงหมายความว่าอะไรแน่ๆ
o คำว่า “Righteousness” รากคือคำว่า “right” หมายถึง ตรง ถูกต้อง ขวา หรือ ใช่....เป็นคำที่สื่อถึง “ความจริง”
o ดังนั้น ความเที่ยงธรรมของพระเยซูเจ้านั้น สื่อชัดว่า พระองค์คือความจริงๆ พระวาจาของพระองค์คือความจริง สิ่งที่พระองค์ตรัสคือความจริงเช่นเดียวกัน ท่านนักบุญเปโตรเน้นถึง “ความเชื่อที่เราได้รับมาจากความเที่ยงธรรมของพระเยซูเจ้า”
o ดังนั้น ความหมายของความเชื่อของเราคืออะไร....คำตอบคือ “ความเชื่อในความจริง” ของพระเยซูเจ้า “ความจริง” ไม่ทำให้เรางมงาย แต่เป็นความจริงแท้ที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะผลักดันและขับเคลื่อนตัวเราใด้ดำเนินชีวิตมุ่งไปตามความเชื่อหรือตามความจริงนั้นนั่นเอง....

• “ความเที่ยงธรรม” อันที่จริง พ่ออยากขยายความให้ชัดขึ้นอีกหน่อย คำว่าความเที่ยงธรรมนี้หมายถึงความยุติธรรมถ้าเป็นคำนามแท้ๆในภาษาอังกฤษ ต้องใช้คำว่า Justice ลึกลงไปอีกครับ ในภาษาลาติน มีคำว่า Pie Iesu (อ่าน ปีเอ เยซู)

• ถ้าแปลคำนี้ดีๆ หมายถึง “พระเยซูผู้เที่ยงธรรม” หรือ “Faithful Jesus” พระเยซูผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อ....มาถึบางอ้ออีกแล้วครับ.....สุดยอดเลยครับ พ่อได้พบความจริงที่ว่า “ความเที่ยงธรรมหรือชอบธรรม” ในที่สุดคือ “การเต็มไปด้วยความเชื่อ faithful หรือ full of Faith” นั่นเอง

• ท่านนักบุญเปโตรยืนยันว่า พระเยซูเจ้าผู้ที่เราได้รับความเชื่อในพระองค์นั้น คือ ผู้ที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ หรือความจริง หรือความเที่ยงธรรม

• ดังนั้น เชื่อถือได้แน่นอน ความเชื่อของเราเป็นความจริงแน่นอน ยึดเป็นหลักได้อย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่ปลอม ไม่หลอกลวงอย่างแน่นอนครับ....

• จดหมายฉบับนี้เริ่มต้นที่การยืนยันความเชื่อของเราคริสตชน เป็นพลัง เป็นหลักการแห่งความจริงๆ เป็นพลังแห่งความเชื่อที่นำเราไปสู่ความจริง ความชอบธรรม และสามารถเจริญชีวิตได้อย่างแท้จริง

o ส่วนจะเจริญชีวิตอย่างไร อ่านบทจดหมายส่วนท้ายของบทนำจดหมายวันนี้สิครับ น่าอ่านมากๆ “ท่านทั้งหลาย จงพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้คุณธรรมเพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ใช้ความรู้เพิ่มพูนคุณธรรม 6ใช้การรู้จักบังคับตนเพิ่มพูนความรู้......” อ่านต่อในบทจดหมายนะครับ เมื่อเราเข้าใจคำว่า ความเที่ยงธรรมแล้วว่า คือ การเปี่ยมล้นด้วยความเชื่อ
o ดังนั้น คนที่มีความเชื่อเต็มเปี่ยมจะเจริญตามความเชื่อนั้น หรือเจริญชีวิตเป็นความเที่ยงธรรมเสมอครับ.....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย