Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การรื้อฟื้นพิธีกรรมถวายบูชา

  1. 1เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด ชาวอิสราเอลก็ตั้งหลักแหล่งอยู่ตามหัวเมืองแล้ว ประชากรมาชุมนุมพร้อมหน้ากันที่กรุงเยรูซาเล็มa 2แล้วเยชูอาบุตรโยซาดักพร้อมกับพี่น้องสมณะ เศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอลพร้อมกับพี่น้องของเขาb เริ่มสร้างพระแท่นบูชาขึ้นถวายพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อถวายเครื่องเผาบูชาบนพระแท่นนั้น ตามที่มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสส คนของพระเจ้า 3เขาได้สร้างพระแท่นบูชาขึ้นใหม่ในสถานที่เดิมcแม้เขาจะกลัวชนท้องถิ่นd เขาถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์บนพระแท่นนั้น เป็นเครื่องเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็น 4เขาฉลองเทศกาลอยู่เพิงตามที่มีเขียนไว้ และถวายเครื่องเผาบูชาประจำวันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน 5นอกจากนั้น เขายังถวายเครื่องเผาบูชาเป็นประจำe เครื่องบูชาในวันต้นเดือนและตามเทศกาลฉลองของพระยาห์เวห์ รวมทั้งเครื่องบูชาที่แต่ละคนถวายตามใจสมัครแด่พระยาห์เวห์f 6เขาเริ่มถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์ตั้งแต่วันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ด แต่ยังมิได้วางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์g

7เขายังให้เงินแก่ช่างสกัดหินและช่างไม้ ให้อาหาร เครื่องดื่มและน้ำมันมะกอกเทศแก่ชาวไซดอนและชาวไทระ เพื่อให้นำซุงไม้สนสีดาร์จากภูเขาเลบานอนมาทางทะเลถึงเมืองยัฟฟา ตามที่ได้รับพระราชานุญาตจากกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียh 8เดือนที่สองของปีต่อมาi หลังจากที่ผู้กลับจากถิ่นเนรเทศมาถึงพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม เศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอล และเยชูอา บุตรโยซาดัก ชนเลวีและทุกคนที่กลับจากถิ่นเนรเทศมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม ก็เริ่มงานก่อสร้าง ชนเลวีที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปได้รับมอบหมายให้ดูแลงานก่อสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์j 9เยชูอากับบรรดาบุตรและญาติพี่น้อง ขัดมีเอลกับบรรดาบุตร ลูกหลานของโฮดาวิยาห์k ร่วมมือกันคุมคนงานในการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้า บุตรหลานของเคนาดัดกับบุตรและญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นชนเลวี ก็ร่วมคุมคนงานด้วยl 10เมื่อช่างก่อสร้างวางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์แล้ว บรรดาสมณะแต่งตัวเต็มยศถือแตรออกมายืนพร้อมกับชนเลวี ลูกหลานของอาสาฟถือฉาบออกมายืนด้วย เพื่อสรรเสริญพระยาห์เวห์ตามพระราชกำหนดของกษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอล 11เขาขับร้องโต้ตอบกัน สรรเสริญและขอบพระคุณพระยาห์เวห์ “เพราะพระองค์มีพระทัยดี และความรักมั่นคงของพระองค์ต่ออิสราเอลดำรงอยู่เป็นนิตย์” ประชากรทั้งปวงก็โห่ร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์สุดเสียง เพราะเขาได้วางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์แล้ว 12บรรดาสมณะ ชนเลวี และหัวหน้าครอบครัวหลายคนที่ชราแล้วและเคยเห็นพระวิหารหลังเดิม เมื่อเห็นรากฐานของพระวิหารหลังใหม่นี้ถูกวาง ต่างก็ร้องไห้เสียงดัง แต่คนส่วนใหญ่ยังโห่ร้องเสียงดังด้วยความยินดี 13จึงไม่มีประชาชนคนใดบอกได้ว่าเป็นเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี หรือเป็นเสียงร้องไห้ เพราะทุกคนส่งเสียงโห่ร้องดังมาก จนได้ยินไปไกล

3 a “ประชากรมาชุมนุมพร้อมหน้ากันที่กรุงเยรูซาเล็ม” – ประโยคนี้จะพบได้อีกใน นหม 7:72ข – 8:1 ที่กล่าวถึงการชุมนุมของประชากร โดยแก้ไขบ้างเล็กน้อยเมื่อกล่าวถึงการชุมนุมของประชากรในสมัยของเอสรา

b การกล่าวพาดพิงถึงเศรุบบาเบลและเยชูอาว่าเป็นผู้เริ่มงานก่อสร้างพระวิหาร เป็นข้อความที่ผู้เรียบเรียงหนังสือเอสรานำมาใส่ไว้ในภายหลังที่นี่และในข้อ 8 – โดยแท้จริงแล้ว เชชบัสซาร์เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์ไซรัสให้เป็นผู้ก่อสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ (5:13-16; 6:3-5)

c “ในสถานที่เดิม” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก และสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค (ดู 2:28) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า”รากฐานเดิม”

d “ชนท้องถิ่น” – แปลตามตัวอักษรว่า “ประชาชนของแผ่นดิน” โดยทั่วไปวลีนี้หมายถึงพลเมืองอิสระที่มีสิทธิสมบูรณ์ในดินแดนที่ตนพำนักอยู่ แต่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม สำนวนนี้เปลี่ยนความหมายไปตามสถานการณ์ต่างๆ เช่นใน 2 พกษ 11:18  “ชนท้องถิ่น” หมายถึงพลเมืองในชนบท ตรงข้ามกับชาวกรุงเยรูซาเล็ม – ในสมัยหลังกลับจากถิ่นเนรเทศ (ดู อสร 4:4; 9:1-2; 10:2,11; นหม 10:29) “ชนท้องถิ่น” มักจะหมายถึงชาวสะมาเรีย ชาวอัมโมน ชาวโมอับ และชนชาติอื่นๆที่เข้ามายึดครองแผ่นดินแทนชาวยิวเจ้าของเดิมที่ถูกเนรเทศไปกรุงบาบิโลน ชนต่างชาติเหล่านี้จึงกลายเป็นเจ้าของที่ดินอาศัย “การครอบครองปรปักษ์” และกลายเป็น “ชนท้องถิ่น” ไปโดยปริยาย เพื่อแยกให้แตกต่างจากชาวยิวที่กลับมาจากถิ่นเนรเทศซึ่งได้ชื่อว่า “ชนยูดาห์” – ต่อมาในสมัยพันธสัญญาใหม่ บรรดาธรรมาจารย์มักจะใช้วลีนี้เพื่อดูถูกชาวยิวที่ไม่รู้จัก ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติและตามกฎเกณฑ์ที่พวกเขากำหนดขึ้น

e 1 เอสดราส 5:51 และ 2 พศด 2:3 เสริมว่า “ในวันสับบาโต”

f “เครื่องบูชาที่แต่ละคนถวายตามใจสมัคร” ต่างจากเครื่องบูชาที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ให้ต้องถวาย หรือต่างจากเครื่องบูชาที่ต้องถวายเพราะตนได้บนบานไว้ (ดู ลนต 7:11 เชิงอรรถ a)

g สำหรับผู้เขียน การวางรากฐานพระวิหารนับเป็นการรื้อฟื้นระบบคารวกิจทั้งหมดตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ใน “ตำนานสงฆ์” (Priestly Code)

h การเตรียมงานก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่นี้เทียบได้กับการเตรียมงานก่อสร้างพระวิหารหลังแรกในรัชสมัยกษัตริย์ซาโลมอน

i ตาม ฮกก 1:4; 2:10ฯ และ ศคย 4:9 งานก่อสร้างพระวิหารเริ่มขึ้นในปีที่ 2 รัชกาลของกษัตริย์ดาริอัสที่ 2 แต่อันที่จริง งานนี้เริ่มตั้งแต่รัชกาลของกษัตริย์ไซรัส (อสร 5:16) แต่งานก่อสร้างดำเนินไปได้เพียงเล็กน้อยก็ต้องหยุดชะงัก (ดู อสร 4:24)

j เป็นลักษณะเฉพาะของผู้เขียนพงศาวดาร (The Chroniclers) ที่จะเน้นบทบาทของชนเลวีเกี่ยวกับพระวิหาร

k “โฮดาวิยาห์” – แปลโดยคาดคะเนตาม อสร 2:40 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ยูดาห์”

l “บุตรหลานของเฮนาดัด.....คุมคนงานด้วย” – บางคนคิดว่าเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกยกมาจาก นหม 3:18,24; 10:10.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย