Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

หนังสือเอสรา
I.
การกลับจากถิ่นเนรเทศและการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่

 

การกลับจากถิ่นเนรเทศ

  1. 1ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียa พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้พระวาจาที่ตรัสโดยประกาศกเยเรมีย์bเป็นความจริง จึงทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ทรงประกาศทั่วพระราชอาณาจักร และมีพระราชสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่า

          2“กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งสวรรค์cได้ประทานอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินแก่เรา และพระองค์ทรงบัญชาเราให้สร้างพระวิหารถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ 3ผู้ใดในหมู่ท่านทั้งหลายเป็นประชากรdของพระองค์ ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้นั้น และให้เขากลับขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูดาห์ และสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นใหม่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพำนักอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม 4ขอให้ทุกคนที่เหลือรอดชีวิตe ไม่ว่าจะพำนักอยู่ ณ ที่ใด ได้รับความช่วยเหลือจากจากประชาชนที่นั่น เป็นเงิน ทองคำ สิ่งของและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งเครื่องบูชาตามใจสมัคร สำหรับพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม’”f

          5หัวหน้าตระกูลยูดาห์และเบนยามินจึงออกเดินทาง พร้อมกับบรรดาสมณะและชนเลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจให้กลับขึ้นไปสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ขึ้นใหม่ ที่กรุงเยรูซาเล็ม 6เพื่อนบ้านทุกคนช่วยเหลือgเขา ให้เงิน ทองคำ ข้าวของ สัตว์เลี้ยง และของมีค่า นอกเหนือจากเครื่องบูชาที่แต่ละคนถวายตามใจสมัคร 7กษัตริย์ไซรัสทรงบัญชาให้นำเครื่องใช้ของพระวิหารแห่งพระยาห์เวห์ออกมา เครื่องใช้เหล่านี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงยึดจากกรุงเยรูซาเล็ม นำมาเก็บไว้ในวิหารของเทพเจ้าของพระองค์ 8กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทรงบัญชาให้มิทเรดาท ขุนคลัง นำภาชนะเหล่านี้ออกมาจากที่นั่น ตรวจสอบจำนวนมอบให้แก่เชชบัสซาร์ เจ้านายแห่งยูดาห์h 9รายการสิ่งของต่างๆมีดังนี้ อ่างทองคำสามสิบใบ อ่างเงินหนึ่งพันใบ มีดยี่สิบเก้าเล่ม 10ชามทองคำสามสิบใบ ชามเงินคุณภาพรองสี่ร้อยสิบใบ ภาชนะอื่นๆหนึ่งพันใบi 11รวมภาชนะทองคำและภาชนะเงินทั้งสิ้นห้าพันสี่ร้อยใบ เมื่อบรรดาผู้ถูกเนรเทศกลับจากกรุงบาบิโลนขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม เชชบัสซาร์ก็นำภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดกลับมาด้วย

1 a “ปีแรกในรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย” – กษัตริย์ไซรัสทรงยึดกรุงบาบิโลนได้ในฤดูใบไม้ร่วงปี 539 ก.ค.ศ. “ปีแรก” ที่ทรงปกครองอาณาจักรบาบิโลนจึงนับตั้งแต่เดือนนิสาน (มี.ค.- เม.ย.) ปี 538 ก.ค.ศ.

b “พระวาจา..โดยประกาศกเยเรมีย์” – ประกาศกเยเรมีย์ทำนายว่าชาวอิสราเอลจะถูกเนรเทศไปอยู่ที่กรุงบาบิโลนเป็นเวลา 70 ปี แต่จำนวนนี้อาจเป็นเพียงจำนวนคร่าวๆ นอกจากจะนับตั้งแต่ปีที่กษัตริย์เยโฮยาคิมทรงครองราชย์ในปี 609 ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นปีที่อาณาจักรยูดาห์กลายเป็นประเทศราชของอียิปต์และต่อมาจะเป็นประเทศราชของอาณาจักรบาบิโลน (ดู 2 พกษ 24:1) --- เรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทของกษัตริย์ไซรัส ดู อสย 44:28; 45:1ฯฯ

c บรรดากษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงมีพระทัยกว้าง ส่งเสริมพระวิหารของชนชาติต่างๆที่ทรงพิชิตได้ โดยทรงสนับสนุนและซ่อมแซมพระวิหารเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม และโดยวิธีนี้จึงทรงชนะใจของชนชาติที่อยู่ใต้อำนาจปกครอง ช่วยให้เขามีความจงรักภักดีต่อราชอาณาจักรเปอร์เซีย ดังนั้น ท่าทีของกษัตริย์ไซรัสต่อศาสนายิวจึงไม่ใช่กรณีพิเศษอะไร นอกจากการยกย่องเรียกพระเจ้าของชาวยิวว่าเป็น “พระเจ้าแห่งสวรรค์” ซึ่งในเอกสารทางการของราชสำนักเปอร์เซียเทียบได้เท่ากับเทพเจ้าสูงสุด “อาหุรา-มัศดา” (Ahura-Mazda) ที่กษัตริย์เปอร์เซียทรงนับถือนั่นเอง

d “ประชากรของพระองค์” ในที่นี้คงหมายถึงเพียงประชากรของอาณาจักรยูดาห์ ไม่รวมถึงประชากรของอาณาจักรเหนือหรืออิสราเอลด้วย (ยกเว้นการกล่าวถึงตระกูลเบนยามินในข้อ 5)

e “ทุกคนที่เหลือรอดชีวิต” (9:8,13-15; นหม 1:2) ในที่นี้หมายถึงเพียงประชากรของพระยาห์เวห์ที่ถูกเนรเทศที่กรุงบาบิโลนเท่านั้น  (ดู อสร 6:8-10; อสย 4:3 เชิงอรรถ c)

f พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คงเป็นการประกาศแจ้งเป็นภาษาฮีบรูให้ประชาชนชาวยิวที่ถูกเนรเทศได้รับรู้ โดยมีอาลักษณ์ชาวยิวในราชสำนักเปอร์เซียเป็นผู้ร่างเอกสารทางการฉบับนี้ (6:3-5) ซึ่งยังเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารเตือนความจำสำหรับข้าราชการชาวเปอร์เซียด้วย

g “ช่วยเหลือ” – แปลตามตัวอักษรว่า “ทำให้มือของเขาแข็งแรง”

h “เชชบัสซาร์” เป็นผู้นำชาวยิวที่ถูกเนรเทศกลุ่มแรกกลับจากกรุงบาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็ม

i รายการในข้อ 8-11ก คงเป็นสำเนาไม่สมบูรณ์ของเอกสารภาษาอาราเมอิก จำนวนสิ่งของที่กล่าวถึง (5400) จึงไม่ตรงกับผลลัพธ์ของตัวเลขที่บวกกันได้จริง (2499)