Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ค: ราชวงศ์ดาวิดและปัญหาการสืบราชสมบัติa

1. เมริบบาอัล

กษัตริย์ดาวิดทรงเมตตาบุตรของโยนาธาน

9 1กษัตริย์ดาวิดตรัสถามว่า 'ราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูลมีผู้ใดเหลืออยู่บ้าง เราจะได้เมตตาเขาเพราะเห็นแก่โยนาธาน?' 2ราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูลมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อศิบา กษัตริย์ดาวิดทรงเรียกเขามาเฝ้า ตรัสถามว่า 'ท่านคือศิบาใช่ไหม?' เขาทูลตอบว่า 'ใช่แล้ว พระเจ้าข้า' 3กษัตริย์ทรงถามว่า 'ราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูลมีผู้ใดเหลืออยู่บ้าง เราจะได้เมตตาเขาดังที่เราสัญญาไว้กับพระเจ้า?' ศิบาทูลตอบกษัตริย์ว่า 'ยังมีบุตรชายของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่ง ขาพิการทั้งสองข้าง' 4กษัตริย์ทรงถามต่อไปว่า 'เขาอยู่ที่ไหน?' ศิบาทูลตอบว่า 'เขาอยู่ที่บ้านของมาคีร์ บุตรของอัมมีเอล ที่เมืองโล-เดบาร์' 5กษัตริย์ดาวิดจึงทรงใช้คนไปตามเขามาจากบ้านของมาคีร์ บุตรของอัมมีเอลที่เมืองโล-เดบาร์

6 เมริบบาอัลb บุตรของโยนาธาน โอรสของกษัตริย์ซาอูลมาเฝ้ากษัตริย์ดาวิด กราบลงหน้าจรดพื้นเฉพาะพระพักตร์ กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า 'เมริบบาอัล!' เขาทูลตอบว่า 'ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว พระเจ้าข้า' 7กษัตริย์ดาวิดตรัสต่อไปว่า 'อย่ากลัวเลย เราจะเมตตาท่านเพราะเห็นแก่โยนาธาน บิดาของท่าน เราจะคืนที่ดินทั้งหมดที่เคยเป็นของกษัตริย์ซาอูล เสด็จปู่ของท่าน ท่านจะร่วมโต๊ะกับเราตลอดไป' 8เมริบบาอัลกราบลงทูลว่า 'ข้าพเจ้าเป็นใครเล่า ข้าพเจ้าเป็นเหมือนสุนัขที่ตายแล้ว ทำไมพระองค์จึงสนพระทัยผู้รับใช้ของพระองค์เล่า?'

9กษัตริย์ทรงเรียกศิบาผู้รับใช้ของกษัตริย์ซาอูล ตรัสสั่งว่า 'เราคืนทุกสิ่งที่เป็นของกษัตริย์ซาอูลและครอบครัวแก่บุตรของเจ้านายของท่าน 10ท่าน บุตรชายของท่าน และผู้รับใช้จะทำการเพาะปลูกในที่ดินนี้ให้เขา และจะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวcของเจ้านายของท่าน   ส่วนเมริบบาอัล บุตรของเจ้านายของท่าน จะได้มาร่วมโต๊ะกับเราตลอดไป' ศิบามีบุตรชายสิบห้าคน และบ่าวไพร่ยี่สิบคน 11ศิบาทูลกษัตริย์ว่า 'ผู้รับใช้ของพระองค์จะทำตามพระบัญชาทุกประการ'

ดังนั้น เมริบบาอัลจึงร่วมโต๊ะเสวยกับกษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกับโอรสของกษัตริย์ 12เมริบบาอัลมีบุตรชายเล็กๆคนหนึ่งชื่อมีคา ทุกคนในครอบครัวของศิบาได้มาเป็นผู้รับใช้ของเมริบบาอัล   13เมริบบาอัลอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาร่วมโต๊ะเสวยกับกษัตริย์ทุกมื้อ เขามีขาพิการทั้งสองข้าง


9a บทที่ 9-20 ซึ่งจะมีต่อใน 1 พกษ 1-2 มีต้นกำเนิดมาจากเรื่องเล่าเก่าแก่และเชื่อถือได้ ซึ่งผู้ประพันธ์หนังสือซามูเอลนำมาใช้โดยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง คำพยากรณ์ของนาธัน (บทที่ 7) ทำหน้าที่เป็นอรัมภบท ท้องเรื่องต้องการเล่าว่า มงกุฏของดาวิดได้รับการสืบทอดไปถึงซาโลมอนได้อย่างไร เมื่อเมริบบาอัล ซึ่งเป็นหลานของซาอูลยังคงมีชีวิตอยู่ (บทที่ 9) หรือแม้จะมีเชบาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ (บทที่ 20) และแม้จะมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมต่าง ๆเกิดขึ้นในราชวงศ์ ตั้งแต่การละเมิดประเวณีของดาวิด การเกิดมาของซาโลมอน (บทที่ 10-12)   การฆาตกรรมอัมโนน (บทที่ 13) กบฏอับซาโลม (บทที่ 15-18) และแผนการร้ายของอาโดนิยาห์ (1 พกษ 1-2)

b 'เมริบบาอัล' แก้ไขต้นฉบับ ต้นฉบับ Hebr. มีคำว่า 'เมฟิโบเชท' (ดู 4:4 เชิงอรรถ b)

c ครอบครัว' ตามต้นฉบับ Gk-Luc ต้นฉบับ Hebr. พูดถึง 'บุตร'

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย