"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ชัยชนะของกษัตริย์ดาวิดa

8 1ต่อมา กษัตริย์ดาวิดทรงเข้าโจมตีชาวฟีลิสเตียและปราบให้อยู่ใต้อำนาจ ทรงยึดเมืองกัทกับเมืองบริวารb จากอำนาจของชาวฟีลิสเตีย 2พระองค์ยังทรงปราบชาวโมอับ ทรงให้เชลยนอนกับพื้น สั่งให้นับจำนวนทีละสามคน ประหารสองคน และไว้ชีวิตคนที่สาม ชาวโมอับจึงเป็นประเทศราช ต้องถวายบรรณาการแด่กษัตริย์ดาวิด

3กษัตริย์ดาวิดทรงปราบฮาดัดเอเซอร์ บุตรของเรโหบ กษัตริย์แห่งโศบาห์ ซึ่งกำลังยกทัพขยายอำนาจมาตามแม่น้ำยูเฟรติสc 4ทรงจับทหารม้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยคน และทหารราบสองหมื่นคนเป็นเชลย ทรงทำให้ม้าที่ยึดมาได้พิการ เหลือไว้พอเทียมรถศึกเพียงหนึ่งร้อยคันd 5ชาวอารัมแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์ กษัตริย์แห่งโศบาห์ แต่ดาวิดทรงฆ่าชาวอารัมสองหมื่นสองพันคน 6แล้วทรงจัดกำลังทหารไว้ในเขตแดนอารัม แห่งดามัสกัส ชาวอารัมจึงต้องอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ดาวิดและถวายบรรณาการ พระยาห์เวห์ประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ดาวิดทุกแห่งที่เสด็จไป 7กษัตริย์ดาวิดทรงยึดโล่ทองคำจากข้าราชบริพารของกษัตริย์ฮาดัดเอเซอร์ และทรงนำกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม 8 กษัตริย์ดาวิดทรงริบทองสัมฤทธิ์เป็นจำนวนมาก จากเมืองเบธาห์และเบโรธัย ซึ่งเป็นเมืองของฮาดัดเอเซอร์

9เมื่อโทอิ กษัตริย์แห่งเมืองคามัททรงทราบว่าe กษัตริย์ดาวิดทรงชนะกองทัพทั้งหมดของฮาดัดเอเซอร์ 10จึงทรงส่งฮาโดรัมf โอรสไปเฝ้ากษัตริย์ดาวิดเพื่อถวายพระพรแสดงความยินดีที่ทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์ เพราะฮาดัดเอเซอร์ทรงทำสงครามกับโทอิมาหลายครั้ง ฮาโดรัมนำภาชนะเงิน ภาชนะทองคำและภาชนะทองสัมฤทธิ์ไปถวาย 11กษัตริย์ดาวิดทรงถวายภาชนะเหล่านี้แด่พระยาห์เวห์สำหรับใช้ในพิธีกรรม เช่นเดียวกับที่ทรงถวายเงินและทองคำซึ่งยึดได้จากชนชาติต่าง ๆ ที่ทรงปราบปราม 12คือจากชาวเอโดม ชาวโมอับ ชาวอัมโมน ชาวฟีลิสเตียและชาวอามาเลข พระองค์ทรงทำเช่นเดียวกันกับของเชลยที่ทรงยึดได้จากฮาดัดเอเซอร์ บุตรของเรโหบ กษัตริย์แห่งโศบาห์

13ชื่อเสียงของกษัตริย์ดาวิดเลื่องลือมากขึ้นเมื่อเสด็จกลับจากการรบชนะชาวเอโดมg ที่บริเวณหุบเขาเกลือh จำนวนหนึ่งหมื่นแปดพันคนในหุบเขาเกลือ 14พระองค์ทรงจัดกำลังทหารไว้ทั่วเขตแดนเอโดมi ชาวเอโดมทุกคนอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ดาวิด พระยาห์เวห์ประทานชัยชนะให้แก่กษัตริย์ดาวิดในทุกแห่งที่เสด็จไป

ข้าราชการของกษัตริย์ดาวิด

15กษัตริย์ดาวิดทรงปกครองทั่วอิสราเอล ทรงให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคนในการพิจารณาคดีและในการปกครอง 16โยอาบ บุตรของนางเศรุยาห์เป็นผู้บัญชาการกองทัพ เยโฮซาฟัทบุตรของอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 17ศาโดกและอาบียาธาร์ บุตรของอาหิเมเลค บุตรของอาหิทูบเป็นสมณะj เสไรอาห์k เป็นราชเลขา 18เบไนยาห์ บุตรของเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับการชาวเคเรธี และชาวเปเลธี ซึ่งเป็นราชองครักษ์l บรรดาโอรสของกษัตริย์ดาวิดเป็นสมณะm


8a บทนี้สรุปสงครามในสมัยดาวิด ไม่มีเอ่ยถึงสงครามอัมโมน เพราะจะมีเล่าในบทที่ 10-12 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบัทเชบา

b ตอนนี้ตัดออกสองคำที่อ่านไม่เข้าใจ สำนวนแปลโบราณต่างๆ มักแปลว่า 'การควบคุมเมืองหลวง' แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอ   ดังนั้น คำที่ขาดหายไปน่าเป็นชื่อสถานที่หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์มากกว่า ใน 1 พศด 18:1 เราอ่านพบคำว่า 'กัทและเมืองบริวาร'

c ความหมายของตอนนี้ไม่แน่นอน   ในการแปลมีการตีความทำนองว่า ฮาดัดเอเซอร์ ผู้นำของอาณาจักรโศบาห์เล็ก ๆ ซึ่งในการต่อสู้กับเลบานอน และการปกครองบรรดาเจ้าชายอาราเมียนเพื่อนบ้าน ได้พยายามแผ่ขยายอิทธิพลไปทางยูเฟรติส (แม่น้ำ) ดาวิดถือโอกาสนี้เพื่อโจมตีจากทางด้านหลัง แต่มีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งว่า ตอนนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าจากอีกประเพณีหนึ่งเกี่ยวกับสงครามของบทที่ 10

d ก่อนสมัยซาโลมอน อิสราเอลไม่มีรถรบใช้ในกองทัพ

e ตั้งอยู่ตามแถบแม่น้ำโอรอนเตส ทางตอนเหนือของดินแดนที่อยู่ใต้การควบคุมของฮาดัดเอเซอร์

f 'ฮาโดรัม' ตาม 1 พศด 18:10 (ดู ต้นฉบับ Gk) ในต้นฉบับ Hebr.มีว่า 'โยรัม' ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อคนต่างศาสนาให้เป็นชื่อตามประเพณียาห์วิสต์

g 'เอโดม' ตาม 1 พศด 18:12 และ สำนวนแปลโบราณต่างๆ   ต้นฉบับ Hebr. พูดถึงชาวอาราเมียน (ดู ชื่อบทเพลงสดุดีที่ 60)

h อาราบาห์ เป็นหุบเขาในบริเวณตอนใต้ของทะเลตาย

i ในที่นี้ ต้นฉบับเสริมว่า 'ทั่วเอโดม เขาได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการไว้ปกครอง' แต่ 1 พศด 18:13 ไม่มีตอนนี้

j ลำดับเชื้อสายของอาบียาธาร์ในที่นี้ถูกแก้ไขให้สอดคล้องกับ 1 ซมอ 22:20 ในต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'ศาโดกบุตรของอาหิทูบ และอาหิเมเลคบุตรของอาบียาธาร์' ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจที่จะกำหนดเชื้อสายให้ศาโดกซึ่งไม่มีการพูดถึงในที่ใด (ดู 1 พศด 5:34; 6:37-38) แต่ศาโดกนั้นเป็นคน 'ใหม่' ซึ่งต่อมาจะแทนที่อาบียาธาร์ (1 พกษ 2:26-27,35) ดังนั้น เป็นไปตามคำพยากรณ์ที่มีต่อลูกหลานของเลวี (1 ซมอ 2:30-36) โดยตระกูลของศาโดกจะครองตำแหน่งสมณะเพียงตระกูลเดียวในเยรูซาเล็มจนถึงสมัยที่ถูกเนรเทศ

k ชื่อนี้ดูเหมือนจะไม่มีเอ่ยถึงอีกเลยในรายชื่อเก่า แต่จะปรากฏเป็นชื่อชียาหรือชูวา หรือใน 20:25 เป็นชีชา (1 พกษ 4:3) ชูชา (1 พศด 18:16) จากการไม่มีบอกชื่อบิดา ทำให้คิดว่าเขาคงเป็นคนต่างด้าว บางทีชื่อซึ่งปรากฏเป็นชื่อต่าง ๆอาจเป็นการผันจากชื่อนำหน้าของอียิปต์และแปลว่า 'ผู้เขียน'

l 'ผู้บังคับการ' เป็นการแก้ไขตาม 1 พศด 18:17 และ สำนวนแปลโบราณต่างๆ ๆ แต่ไม่มีในต้นฉบับ Hebr. พวกนี้เป็นทหารรับจ้างชาวต่างประเทศ ชาวฟีลิสเตียซึ่งทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์ของดาวิด (15:18; 20:7,23;1 พกศ 1:38,44)

m ตอนนี้เป็นคำยืนยันค่อนข้างแปลก อาจหมายความว่า บุตรของดาวิดคอยช่วยหรือได้รับมอบให้ทำหน้าที่สมณะในส่วนที่เป็นของกษัตริย์ (ดู 6:13-20)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก