"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คำพยากรณ์ของประกาศกนาธันa

7 1เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในพระราชวังและพระยาห์เวห์ประทานความสงบจากการสู้รบ 2กษัตริย์ตรัสกับประกาศกนาธันว่า 'ดูซิ เราอยู่ในวังสร้างด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบของพระเจ้ากลับอยู่ในกระโจม' 3นาธันทูลตอบว่า 'พระองค์ทรงคิดจะทำอย่างไร ก็โปรดทำเถิด เพราะพระยาห์เวห์สถิตอยู่กับพระองค์'

           
4แต่ในคืนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสแก่นาธันว่า

5'จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า "พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ท่านจะไม่เป็นผู้สร้างวิหารให้เราอยู่ 6ตั้งแต่เรานำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์จนกระทั่งถึงวันนี้ เราไม่เคยอยู่ในวิหาร เรามีกระโจมเป็นที่อยู่ เดินทางกับเขาไปตามที่ต่าง ๆ 7เมื่อเราเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ กับชาวอิสราเอล เราไม่เคยถามผู้วินิจฉัยb ผู้ใด ซึ่งเราแต่งตั้งให้ดูแลอิสราเอลประชากรของเราว่า ทำไมท่านทั้งหลายไม่สร้างวิหารไม้สนสีดาห์ให้เราอยู่?"c 8บัดนี้ ท่านจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า "พระยาห์เวห์ จอมโยธาตรัสดังนี้ เราให้ท่านเลิกเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้ามาเป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของเรา 9เราอยู่กับท่านไม่ว่าท่านไปไหน เรากำจัดศัตรูทั้งปวงที่ท่านเผชิญหน้า เราจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน 10เราจะเลือกที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราตั้งหลักแหล่ง เขาจะอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครรบกวน จะไม่มีคนชั่วคอยกดขี่ข่มเหงเขาเหมือนในอดีต 11เมื่อเราเคยแต่งตั้งผู้วินิจฉัยให้ปกครองอิสราเอลประชากรของเรา เราจะให้ท่านได้พักจากศัตรูทั้งปวงของท่าน เรา พระยาห์เวห์ประกาศแก่ท่านว่า เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน 12เมื่อท่านสิ้นชีวิตในวัยชรา และถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษแล้ว เราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่าน ซึ่งเป็นบุตรของท่านd ให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่าน เราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคง 13เขาจะเป็นผู้สร้างวิหารให้แก่นามของเรา เราจะดูแลให้ลูกหลานของเขาเป็นกษัตริย์ครองราชย์ตลอดไป 14เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเราe ถ้าเขาทำผิด เราจะลงโทษเขาเหมือนบิดาใช้ไม้เรียวตีบุตร 15แต่เราจะไม่ถอนความโปรดปรานของเราไปจากเขาเหมือนที่เราเคยทำกับซาอูล ซึ่งเราได้ปลดออกจากราชบัลลังก์ให้ท่านขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 16ราชวงศ์และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราf ตลอดไป อำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไป"'

          17นาธันทูลกษัตริย์ดาวิดให้ทรงทราบทุกสิ่งตามที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา

ดาวิดอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าg

          18กษัตริย์ดาวิดเสด็จเข้าไปประทับเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์h ทูลว่า

          'ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร และครอบครัวของข้าพเจ้าสำคัญอย่างไร พระองค์จึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้? 19ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ยังทรงเห็นว่าทั้งหมดนี้น้อยเกินไป จึงทรงสัญญาถึงอนาคตอันไกลของครอบครัวผู้รับใช้พระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้กับมนุษย์เทียวหรือi 20ดาวิดจะทูลพระองค์มากกว่านี้ได้อย่างไร ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์เป็นอย่างดี? 21พระองค์พอพระทัยจะกระทำการยิ่งใหญ่ และทรงเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ก็เพราะทรงสัญญาไว้j 22ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยได้ยินเลยว่า มีผู้ใดเหมือนพระองค์ หรือมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ 23ไม่มีชนชาติอื่นใดในแผ่นดินเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ ที่มีพระเจ้าเสด็จมากอบกู้เขา ทรงทำให้เขาเป็นประชากร ประทานชื่อเสียงแก่เขา ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่น่าสะพรึงกลัว สำหรับแผ่นดินของพระองค์ทรงขับไล่ชนหลายชาติและเทพเจ้าของเขาออกไปต่อหน้าประชากรของพระองค์?k-ซึ่งทรงปลดปล่อยออกจากอียิปต์ 24พระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชากรของพระองค์ให้เป็นประชากรของพระองค์ตลอดไป ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขา

25'ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า บัดนี้ขอทรงรักษาพระสัญญาที่ตรัสไว้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์และครอบครัวตลอดไป ขอทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้เถิด 26พระนามของพระองค์จะเป็นที่เลื่องลือตลอดไป และทุกคนจะกล่าวว่า "พระยาห์เวห์จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอล" และเชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะมั่นคงเฉพาะพระพักตร์ 27ข้าแต่พระยาห์เวห์ จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ทรงเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า "เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน ผู้รับใช้ของพระองค์จึงกล้าภาวนาเช่นนี้ต่อพระองค์ 28ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงสัญญาจะประทานพระพรเหล่านี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ 29ขอพระองค์ทรงอวยพรเชื้อสายของผู้รับใช้ของพระองค์ เขาจะได้คงอยู่เฉพาะพระพักตร์ตลอดไป ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาแล้ว เชื้อสายของผู้รับใช้จะได้รับพรของพระองค์ตลอดไป'


7a บทนี้เขียนขึ้นอาศัยการที่คำในภาษาฮีบรูมีหลายความหมาย คืออาจหมายถึง 'บ้าน' 'ราชวัง' (ข้อ 1) วิหาร (ข้อ 5) ราชวงศ์ (ข้อ 12) ครอบครัวหรือเชื้อสาย (ข้อ 18) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้คำเพื่อสื่อสิ่งที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือดาวิดจะไม่เป็นผู้สร้างบ้าน (วิหาร) สำหรับพระเจ้า (ข้อ 5) พระเจ้าต่างหากจะเป็นผู้สร้างบ้านให้เขา (ราชวงศ์) (ข้อ 11) สาระสำคัญของคำพยากรณ์คือ   ความต่อเนื่องของราชวงศ์ดาวิดในอิสราเอล (ข้อ 12-16) ดาวิดเองก็เข้าใจดังนั้น (ข้อ 19,25,27,29 ดู 23:5 และสดด 89:29-37;132:11-12) ดังนั้น คำพยากรณ์จึงเป็นจริงไม่เพียงแต่กับซาโลมอน ผู้สืบตำแหน่งต่อจากดาวิดซึ่งคำพยากรณ์นี้พูดถึงในข้อ 13 และซึ่งมีเอ่ยถึงใน 1 พกษ 5:19; 8:16-19 และ 1 พศด 17:11-14; 22:10; 28:8 แต่ได้มีการเล่นแสงและเงาในคำพยากรณ์ จนเราสามารถเห็นเชื้อสายคนสำคัญอย่างลาง ๆ ผู้จะได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษจากพระเจ้า นี่เป็นคำพยากรณ์บทแรกถึงพระมหาไถ่ซึ่งมาจากตระกูลดาวิด (บทอื่นคือ อสย 7:14 เชิงอรรถ f; มคา 4:14 เชิงอรรถ h; ฮกก 2: 2:23 เชิงอรรถ p) หนังสือ กจ 2:30 ประยุกต์ตอนนี้กับพระเยซูเจ้า

b 'ผู้วินิจฉัย' ตาม 1 พศด 17:6 ต้นฉบับ Hebr. พูดถึง 'เผ่า'

c ข้อ 6-7 ดูเหมือนเป็นการบรรยายครั้งแรกของกระแสความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างวิหาร ซึ่งต่อมาจะมีพูดถึงอย่างเปิดเผยใน 1 พกษ 8:27; อสย 66:1-2 กจ 7:48   นาธันเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนประเพณีเก่าที่นับถือหีบเป็นสัญลักษณ์ และคัดค้านความคิดใหม่เกี่ยวกับวิหารซึ่งอยู่ในแนวทางของคานาอัน ในที่สุด ปัญหานี้พบทางออกด้วยการประดิษฐานหีบไว้ในวิหารที่ซาโลมอนสร้าง (1 พกษ 8:1, 10-12)

d สันนิษฐานกันว่า ข้อ 13 ซึ่งหมายถึงซาโลมอนโดยตรง ถูกต่อเติมเข้าภายหลัง ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คำพยากรณ์น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยดาวิด แต่ถ้าไม่ใช่ ก็หมายความว่า เป็นคำพยากรณ์ในสมัยซาโลมอน ไม่มีเหตุผลสนับสนุนความคิดที่ว่า คำพยากรณ์มีขึ้นหลังจากนั้น

e ถ้อยคำเหล่านี้ถูกใช้ในพิธีรับเป็นบุตรบุญธรรม เช่นเดียวกับใน สดด 2:7; 110:3 เชิงอรรถ d; (ตามต้นฉบับ Gk) อย่างไรก็ตาม เราถือว่า นี่เป็นประโยคแรก ๆที่พูดถึงพระมหาไถ่จากตระกูลของดาวิด โดยกษัตริย์ของราชวงศ์ดาวิดแต่ละคนเป็นรูปแบบ (ที่ไม่สมบูรณ์) (ดู ตอนจบข้อ และ สดด 89:30-33) ของกษัตริย์ในอุดมคติผู้จะเสด็จมาในอนาคต ในการประยุกต์ตอนนี้กับพระมหาไถ่ 1 พศด 17:13 ตัดส่วนที่สองของข้อนี้ออก

f 'ต่อหน้าเรา' ตามต้นฉบับ Gk MSS บางฉบับ ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'ต่อหน้าท่าน'

g บทสรรเสริญและขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาที่ตรัสไว้ในข้อ 8-16

h ในเต็นท์ที่มีหีบประดิษฐานอยู่

i คำแปลตอนนี้ไม่แน่นอน

j คำแปลตอนนี้ไม่แน่นอน

k เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ความรู้สึกว่า เทพเจ้าเหล่านี้มีอยู่จริง ประเพณีของผู้เขียนได้แก้ไขต้นฉบับ Hebr. (ในที่นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ 1 พศด 17:21 และ สำนวนแปลโบราณต่างๆ )   โดยการสัมพันธ์ทุกสิ่งเข้ากับพระยาห์เวห์ ('พระเจ้า' แทน 'เทพเจ้า') และอิสราเอล ('ประชากรของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงไถ่ให้พ้นจากอียิปต์' แทน 'ประชาชนของเขา')

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก