Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำพยากรณ์ของประกาศกนาธันa

7 1เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในพระราชวังและพระยาห์เวห์ประทานความสงบจากการสู้รบ 2กษัตริย์ตรัสกับประกาศกนาธันว่า 'ดูซิ เราอยู่ในวังสร้างด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบของพระเจ้ากลับอยู่ในกระโจม' 3นาธันทูลตอบว่า 'พระองค์ทรงคิดจะทำอย่างไร ก็โปรดทำเถิด เพราะพระยาห์เวห์สถิตอยู่กับพระองค์'

           
4แต่ในคืนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสแก่นาธันว่า

5'จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า "พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ท่านจะไม่เป็นผู้สร้างวิหารให้เราอยู่ 6ตั้งแต่เรานำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์จนกระทั่งถึงวันนี้ เราไม่เคยอยู่ในวิหาร เรามีกระโจมเป็นที่อยู่ เดินทางกับเขาไปตามที่ต่าง ๆ 7เมื่อเราเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ กับชาวอิสราเอล เราไม่เคยถามผู้วินิจฉัยb ผู้ใด ซึ่งเราแต่งตั้งให้ดูแลอิสราเอลประชากรของเราว่า ทำไมท่านทั้งหลายไม่สร้างวิหารไม้สนสีดาห์ให้เราอยู่?"c 8บัดนี้ ท่านจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า "พระยาห์เวห์ จอมโยธาตรัสดังนี้ เราให้ท่านเลิกเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้ามาเป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของเรา 9เราอยู่กับท่านไม่ว่าท่านไปไหน เรากำจัดศัตรูทั้งปวงที่ท่านเผชิญหน้า เราจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน 10เราจะเลือกที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเราตั้งหลักแหล่ง เขาจะอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครรบกวน จะไม่มีคนชั่วคอยกดขี่ข่มเหงเขาเหมือนในอดีต 11เมื่อเราเคยแต่งตั้งผู้วินิจฉัยให้ปกครองอิสราเอลประชากรของเรา เราจะให้ท่านได้พักจากศัตรูทั้งปวงของท่าน เรา พระยาห์เวห์ประกาศแก่ท่านว่า เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน 12เมื่อท่านสิ้นชีวิตในวัยชรา และถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษแล้ว เราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่าน ซึ่งเป็นบุตรของท่านd ให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่าน เราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคง 13เขาจะเป็นผู้สร้างวิหารให้แก่นามของเรา เราจะดูแลให้ลูกหลานของเขาเป็นกษัตริย์ครองราชย์ตลอดไป 14เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเราe ถ้าเขาทำผิด เราจะลงโทษเขาเหมือนบิดาใช้ไม้เรียวตีบุตร 15แต่เราจะไม่ถอนความโปรดปรานของเราไปจากเขาเหมือนที่เราเคยทำกับซาอูล ซึ่งเราได้ปลดออกจากราชบัลลังก์ให้ท่านขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 16ราชวงศ์และอาณาจักรของท่านจะมั่นคงอยู่ต่อหน้าเราf ตลอดไป อำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไป"'

          17นาธันทูลกษัตริย์ดาวิดให้ทรงทราบทุกสิ่งตามที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่เขา

ดาวิดอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าg

          18กษัตริย์ดาวิดเสด็จเข้าไปประทับเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์h ทูลว่า

          'ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นใคร และครอบครัวของข้าพเจ้าสำคัญอย่างไร พระองค์จึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้? 19ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ยังทรงเห็นว่าทั้งหมดนี้น้อยเกินไป จึงทรงสัญญาถึงอนาคตอันไกลของครอบครัวผู้รับใช้พระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงปฏิบัติเช่นนี้กับมนุษย์เทียวหรือi 20ดาวิดจะทูลพระองค์มากกว่านี้ได้อย่างไร ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์เป็นอย่างดี? 21พระองค์พอพระทัยจะกระทำการยิ่งใหญ่ และทรงเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ก็เพราะทรงสัญญาไว้j 22ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยได้ยินเลยว่า มีผู้ใดเหมือนพระองค์ หรือมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ 23ไม่มีชนชาติอื่นใดในแผ่นดินเหมือนอิสราเอลประชากรของพระองค์ ที่มีพระเจ้าเสด็จมากอบกู้เขา ทรงทำให้เขาเป็นประชากร ประทานชื่อเสียงแก่เขา ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่น่าสะพรึงกลัว สำหรับแผ่นดินของพระองค์ทรงขับไล่ชนหลายชาติและเทพเจ้าของเขาออกไปต่อหน้าประชากรของพระองค์?k-ซึ่งทรงปลดปล่อยออกจากอียิปต์ 24พระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชากรของพระองค์ให้เป็นประชากรของพระองค์ตลอดไป ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขา

25'ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า บัดนี้ขอทรงรักษาพระสัญญาที่ตรัสไว้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์และครอบครัวตลอดไป ขอทรงปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้เถิด 26พระนามของพระองค์จะเป็นที่เลื่องลือตลอดไป และทุกคนจะกล่าวว่า "พระยาห์เวห์จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอล" และเชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะมั่นคงเฉพาะพระพักตร์ 27ข้าแต่พระยาห์เวห์ จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ทรงเปิดเผยแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า "เราจะสร้างราชวงศ์ให้ท่าน ผู้รับใช้ของพระองค์จึงกล้าภาวนาเช่นนี้ต่อพระองค์ 28ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงสัญญาจะประทานพระพรเหล่านี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ 29ขอพระองค์ทรงอวยพรเชื้อสายของผู้รับใช้ของพระองค์ เขาจะได้คงอยู่เฉพาะพระพักตร์ตลอดไป ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาแล้ว เชื้อสายของผู้รับใช้จะได้รับพรของพระองค์ตลอดไป'


7a บทนี้เขียนขึ้นอาศัยการที่คำในภาษาฮีบรูมีหลายความหมาย คืออาจหมายถึง 'บ้าน' 'ราชวัง' (ข้อ 1) วิหาร (ข้อ 5) ราชวงศ์ (ข้อ 12) ครอบครัวหรือเชื้อสาย (ข้อ 18) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้คำเพื่อสื่อสิ่งที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือดาวิดจะไม่เป็นผู้สร้างบ้าน (วิหาร) สำหรับพระเจ้า (ข้อ 5) พระเจ้าต่างหากจะเป็นผู้สร้างบ้านให้เขา (ราชวงศ์) (ข้อ 11) สาระสำคัญของคำพยากรณ์คือ   ความต่อเนื่องของราชวงศ์ดาวิดในอิสราเอล (ข้อ 12-16) ดาวิดเองก็เข้าใจดังนั้น (ข้อ 19,25,27,29 ดู 23:5 และสดด 89:29-37;132:11-12) ดังนั้น คำพยากรณ์จึงเป็นจริงไม่เพียงแต่กับซาโลมอน ผู้สืบตำแหน่งต่อจากดาวิดซึ่งคำพยากรณ์นี้พูดถึงในข้อ 13 และซึ่งมีเอ่ยถึงใน 1 พกษ 5:19; 8:16-19 และ 1 พศด 17:11-14; 22:10; 28:8 แต่ได้มีการเล่นแสงและเงาในคำพยากรณ์ จนเราสามารถเห็นเชื้อสายคนสำคัญอย่างลาง ๆ ผู้จะได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษจากพระเจ้า นี่เป็นคำพยากรณ์บทแรกถึงพระมหาไถ่ซึ่งมาจากตระกูลดาวิด (บทอื่นคือ อสย 7:14 เชิงอรรถ f; มคา 4:14 เชิงอรรถ h; ฮกก 2: 2:23 เชิงอรรถ p) หนังสือ กจ 2:30 ประยุกต์ตอนนี้กับพระเยซูเจ้า

b 'ผู้วินิจฉัย' ตาม 1 พศด 17:6 ต้นฉบับ Hebr. พูดถึง 'เผ่า'

c ข้อ 6-7 ดูเหมือนเป็นการบรรยายครั้งแรกของกระแสความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างวิหาร ซึ่งต่อมาจะมีพูดถึงอย่างเปิดเผยใน 1 พกษ 8:27; อสย 66:1-2 กจ 7:48   นาธันเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนประเพณีเก่าที่นับถือหีบเป็นสัญลักษณ์ และคัดค้านความคิดใหม่เกี่ยวกับวิหารซึ่งอยู่ในแนวทางของคานาอัน ในที่สุด ปัญหานี้พบทางออกด้วยการประดิษฐานหีบไว้ในวิหารที่ซาโลมอนสร้าง (1 พกษ 8:1, 10-12)

d สันนิษฐานกันว่า ข้อ 13 ซึ่งหมายถึงซาโลมอนโดยตรง ถูกต่อเติมเข้าภายหลัง ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คำพยากรณ์น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยดาวิด แต่ถ้าไม่ใช่ ก็หมายความว่า เป็นคำพยากรณ์ในสมัยซาโลมอน ไม่มีเหตุผลสนับสนุนความคิดที่ว่า คำพยากรณ์มีขึ้นหลังจากนั้น

e ถ้อยคำเหล่านี้ถูกใช้ในพิธีรับเป็นบุตรบุญธรรม เช่นเดียวกับใน สดด 2:7; 110:3 เชิงอรรถ d; (ตามต้นฉบับ Gk) อย่างไรก็ตาม เราถือว่า นี่เป็นประโยคแรก ๆที่พูดถึงพระมหาไถ่จากตระกูลของดาวิด โดยกษัตริย์ของราชวงศ์ดาวิดแต่ละคนเป็นรูปแบบ (ที่ไม่สมบูรณ์) (ดู ตอนจบข้อ และ สดด 89:30-33) ของกษัตริย์ในอุดมคติผู้จะเสด็จมาในอนาคต ในการประยุกต์ตอนนี้กับพระมหาไถ่ 1 พศด 17:13 ตัดส่วนที่สองของข้อนี้ออก

f 'ต่อหน้าเรา' ตามต้นฉบับ Gk MSS บางฉบับ ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'ต่อหน้าท่าน'

g บทสรรเสริญและขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาที่ตรัสไว้ในข้อ 8-16

h ในเต็นท์ที่มีหีบประดิษฐานอยู่

i คำแปลตอนนี้ไม่แน่นอน

j คำแปลตอนนี้ไม่แน่นอน

k เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ความรู้สึกว่า เทพเจ้าเหล่านี้มีอยู่จริง ประเพณีของผู้เขียนได้แก้ไขต้นฉบับ Hebr. (ในที่นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ 1 พศด 17:21 และ สำนวนแปลโบราณต่างๆ )   โดยการสัมพันธ์ทุกสิ่งเข้ากับพระยาห์เวห์ ('พระเจ้า' แทน 'เทพเจ้า') และอิสราเอล ('ประชากรของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงไถ่ให้พ้นจากอียิปต์' แทน 'ประชาชนของเขา')

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย