"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หีบพันธสัญญาที่กรุงเยรูซาเล็มa

6 1กษัตริย์ดาวิดทรงรวบรวมทหารชาวอิสราเอลฝีมือดีจำนวนสามหมื่นคนอีกครั้งหนึ่ง 2แล้วทรงพาคนทั้งหมดนี้เดินทางไปยังบาอาลาห์แห่งยูดาห์b เพื่อนำหีบของพระเจ้ากลับมา หีบนี้เรียกชื่อตามพระนามของพระยาห์เวห์จอมโยธา ผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ระหว่างเครูบสองตน' 3คนเหล่านั้นยกหีบของพระเจ้าจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาขึ้นบรรทุกบนเกวียนใหม่ อุสซาห์และอาหิโย บุตรทั้งสองของอาบีนาดับเป็นผู้ขับเกวียนใหม่ 4อุสซาห์เดินcข้างหีบของพระเจ้า ส่วนอาหิโยเดินนำหน้า 5กษัตริย์ดาวิดพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งปวงต่างรื่นเริงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อย่างเต็มที่d ขับร้องประกอบเครื่องดนตรีต่าง ๆ พิณเขาคู่ รำมะนา กรับและฉาบ 6เมื่อขบวนมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน โคที่เทียมเกวียนสะดุด อุสซาห์ยื่นมือe ออกไปดันหีบของพระเจ้าไว้ 7พระยาห์เวห์กริ้วอุสซาห์ ทรงประหารเขาเพราะความผิดf อุสซาห์สิ้นชีวิตอยู่ที่นั่นข้างหีบของพระเจ้า 8ดาวิดเสียพระทัยที่พระยาห์เวห์ทรงลงโทษอุสซาห์ สถานที่นั้นจึงถูกเรียกว่าเปเรศ-อุสซาห์g มาจนทุกวันนี้

9วันนั้น กษัตริย์ดาวิดทรงเกรงกลัวพระยาห์เวห์ คิดว่า 'หีบของพระยาห์เวห์จะมากับข้าพเจ้าได้อย่างไร' 10ดาวิดจึงตัดสินพระทัยไม่นำหีบของพระยาห์เวห์ไปอยู่กับตนในเมืองของดาวิด แต่ทรงนำไปไว้ที่บ้านของโอเบด-เอโดมชาวเมืองกัท 11หีบของพระยาห์เวห์อยู่ที่บ้านของโอเบด-เอโดมชาวเมืองกัทนานสามเดือน พระยาห์เวห์ทรงอวยพรโอเบด-เอโดม และครอบครัว

12เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบว่า พระยาห์เวห์ทรงอวยพรครอบครัวของโอเบด-เอโดม และทุกสิ่งที่เขามีเพราะหีบของพระเจ้าที่อยู่กับเขา กษัตริย์ดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นจากบ้านของโอเบด-เอโดม มาที่เมืองของดาวิดด้วยความยินดี 13เมื่อคนหามหีบของพระยาห์เวห์เดินไปหกเก้า กษัตริย์ดาวิดก็ทรงถวายโคเพศผู้และแกะอ้วนพีอย่างละตัวเป็นเครื่องบูชา 14กษัตริย์ดาวิดทรงคาดเอโฟดผ้าป่านเพียงผืนเดียวh เต้นรำสุดกำลังเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 15กษัตริย์ดาวิดกับชาวอิสราเอลทั้งปวงนำหีบของพระยาห์เวห์ขึ้นมา พร้อมกับโห่ร้องด้วยความยินดี และเป่าแตร 16ขณะที่หีบของพระยาห์เวห์เข้าไปในเมืองของดาวิด มีคาลพระธิดาของกษัตริย์ซาอูลทอดพระเนตรจากทางหน้าต่างเห็นกษัตริย์ดาวิดทรงกระโดดโลดเต้นและเริงระบำเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ก็ทรงนึกรังเกียจ 17เมื่อนำหีบของพระยาห์เวห์เข้ามาประดิษฐานไว้ในที่กำหนดกลางกระโจมซึ่งกษัตริย์ดาวิดทรงตั้งขึ้นไว้ พระองค์ถวายเครื่องบูชาและศานติบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 18เมื่อถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาแล้ว กษัตริย์ดาวิดก็ทรงอวยพรประชาชนในพระนามของพระยาห์เวห์จอมโยธา 19และประทานอาหารแก่ประชาชนชาวอิสราเอลทุกคน ทั้งชายและหญิง คือขนมปังคนละก้อน เนื้อย่างคนละชิ้นi และผลองุ่นแห้งอัดคนละก้อน หลังจากนั้น ประชาชนต่างกลับบ้าน

20กษัตริย์ดาวิดเสด็จกลับไปอวยพรครอบครัวของพระองค์ มีคาลพระธิดาของกษัตริย์ซาอูลเสด็จออกมาต้อนรับ ทูลว่า “พระราชาแห่งอิสราเอลทรงได้รับเกียรติมากจริงนะ ทรงแก้ผ้าเหมือนคนถ่อยต่อหน้าบรรดาสาวใช้ของข้าราชบริพารj21กษัตริย์ดาวิดตรัสตอบมีคาลว่า 'ข้าพเจ้าเต้นรำถวายพระยาห์เวห์k ผู้ทรงเลือกข้าพเจ้าให้เป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของพระองค์แทนพระราชบิดาของเธอและวงศ์ตระกูลของเธอ ข้าพเจ้าจะเต้นรำถวายพระยาห์เวห์อีก 22ข้าพเจ้าจะถ่อมตนมากกว่านี้เสียด้วย เธออาจจะคิดว่าl ข้าพเจ้าไม่มีเกียรติ แต่บรรดาสาวใช้ที่เธอกล่าวถึงนั้น จะยกย่องข้าพเจ้า 23มีคาล พระธิดาของกษัตริย์ซาอูลไม่มีบุตรเลยจนถึงวันสิ้นพระชนม์


6a ตอนนี้เป็นการเล่าเรื่องหีบของพระเจ้าต่อจากตอนซึ่งผู้เล่าคนก่อนเล่าค้างไว้ (1 ซมอ 7:1) เมื่อหีบซึ่งพระยาห์เวห์สำแดงการประทับอยู่ของพระองค์อยู่ที่เยรูซาเล็ม (อพย 25:8 เชิงอรรถ d; ฉธบ 4:7 เชิงอรรถ b) จะทำให้เยรูซาเล็มไม่เป็นเพียงเมืองหลวงทางการเมือง แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล

b 'บาอาลาห์' (ดู พศด) ในต้นฉบับ Hebr. มีคำว่า mibba'ale แปลว่า 'พลเมืองบางคน' บาอาลาห์เป็นชื่อเก่าของคีริยาธ-เยอาริม (ยชว 15:9 ดู ยชว 15:60; 18:14)

c 'อุสซาห์เดิน' เป็นการแปลตามการคาดคะเน ต้นฉบับ Hebr. ซ้ำข้อ 3 ใหม่ตั้งแต่ 'เกวียนเล่มใหม่...เนินเขา'

d 'จนสุดเหวี่ยง ต่างร้องเพลง' แปลตามต้นฉบับ Gk (1 พศด 13:8)   ความหมายในต้นฉบับ Hebr. ไม่แน่นอน

e 'ยื่นมือไปจับ' ตาม 1 พศด 13:9 ไม่มีพูดถึงในต้นฉบับ Hebr.

f ความหมายของตอนนี้ไม่แน่นอน แต่ ดู 1 พศด 13:10 'เพราะเขาได้วางมือบนหีบ' หีบเป็นความหายนะสำหรับศัตรู (1 ซมอ 5) หรือแก่ผู้ที่ปฏิบัติต่อหีบโดยขาดความเคารพ (1 ซมอ 6:19) แต่ตอนนี้ยังไปไกลกว่านั้นอีกและยืนยันว่า หีบซึ่งมีพระยาห์เวห์ประทับอยู่บนบัลลังก์เหนือหีบเป็นของศักดิ์สิทธิ์และห้ามแตะต้อง เบื้องหลังความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้   (ดู ลนต 17:1 เชิงอรรถ a) มีความสำนึกที่แหลมคมเกี่ยวกับพระเดชานุภาพอันน่าเกรงขามของพระเจ้า (ดู อพย 33:20 เชิงอรรถ i) ประมวลคัมภีร์ของประเพณีสงฆ์เป็นตัวให้กำเนิดความรับรู้ดังกล่าว เมื่อยืนยันว่า แม้แต่พวกเลวีก็ไม่อาจเข้าใกล้หีบโดยไม่ได้รับอันตรายจนกว่าสงฆ์จะคลุมหีบเสียก่อน (กดว 4:5,15,20)   อีกทั้งห้ามพวกเขาแตะต้องหีบ พวกเขาจะต้องใช้คานหาม (อพย 25:14)

g 'ช่องบุกทะลวงของอุสซาห์' (ดู 5:20) นี่เป็นนิรุกติศาสตร์พื้นบ้าน พระยาห์เวห์ได้ทรงนำการทำลาย (แปลตามตัวอักษรได้ว่า 'ทะลวงผ่าน') มายังอุสซาห์

h ผ้าพันเอวผืนนี้หมายถึงอาภรณ์ชิ้นหนึ่งของสงฆ์ ดาวิดเพิ่งเสร็จสิ้นจากการถวายเครื่องบูชาและกำลังจะกล่าวอวยพร (ข้อ 18)

i ความหมายตอนนี้ได้จากการแปลตามการคาดคะเน หรือแปลได้อีกแบบหนึ่งว่า 'เนื้อส่วนหนึ่ง'

j โดยไม่ได้สวมสิ่งใดนอกจากผ้ารัดเอวหนึ่งผืน (ดู อพย 20:26; 28:42-43)

k ตามต้นฉบับ Gk-Luc ส่วนต้นฉบับ Hebr. กระโดดข้ามจากตรงที่มีการเอ่ยถึงพระยาห์เวห์ครั้งแรกไปครั้งที่สองทันที

l 'ในสายตาของเธอ' ตามต้นฉบับ Gk ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'ในสายตาของฉัน' เรื่องราวทั้งหมดทำให้เห็นว่าดาวิดมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งและเรียบง่าย

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก