Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หีบพันธสัญญาที่กรุงเยรูซาเล็มa

6 1กษัตริย์ดาวิดทรงรวบรวมทหารชาวอิสราเอลฝีมือดีจำนวนสามหมื่นคนอีกครั้งหนึ่ง 2แล้วทรงพาคนทั้งหมดนี้เดินทางไปยังบาอาลาห์แห่งยูดาห์b เพื่อนำหีบของพระเจ้ากลับมา หีบนี้เรียกชื่อตามพระนามของพระยาห์เวห์จอมโยธา ผู้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ระหว่างเครูบสองตน' 3คนเหล่านั้นยกหีบของพระเจ้าจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาขึ้นบรรทุกบนเกวียนใหม่ อุสซาห์และอาหิโย บุตรทั้งสองของอาบีนาดับเป็นผู้ขับเกวียนใหม่ 4อุสซาห์เดินcข้างหีบของพระเจ้า ส่วนอาหิโยเดินนำหน้า 5กษัตริย์ดาวิดพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งปวงต่างรื่นเริงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อย่างเต็มที่d ขับร้องประกอบเครื่องดนตรีต่าง ๆ พิณเขาคู่ รำมะนา กรับและฉาบ 6เมื่อขบวนมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน โคที่เทียมเกวียนสะดุด อุสซาห์ยื่นมือe ออกไปดันหีบของพระเจ้าไว้ 7พระยาห์เวห์กริ้วอุสซาห์ ทรงประหารเขาเพราะความผิดf อุสซาห์สิ้นชีวิตอยู่ที่นั่นข้างหีบของพระเจ้า 8ดาวิดเสียพระทัยที่พระยาห์เวห์ทรงลงโทษอุสซาห์ สถานที่นั้นจึงถูกเรียกว่าเปเรศ-อุสซาห์g มาจนทุกวันนี้

9วันนั้น กษัตริย์ดาวิดทรงเกรงกลัวพระยาห์เวห์ คิดว่า 'หีบของพระยาห์เวห์จะมากับข้าพเจ้าได้อย่างไร' 10ดาวิดจึงตัดสินพระทัยไม่นำหีบของพระยาห์เวห์ไปอยู่กับตนในเมืองของดาวิด แต่ทรงนำไปไว้ที่บ้านของโอเบด-เอโดมชาวเมืองกัท 11หีบของพระยาห์เวห์อยู่ที่บ้านของโอเบด-เอโดมชาวเมืองกัทนานสามเดือน พระยาห์เวห์ทรงอวยพรโอเบด-เอโดม และครอบครัว

12เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบว่า พระยาห์เวห์ทรงอวยพรครอบครัวของโอเบด-เอโดม และทุกสิ่งที่เขามีเพราะหีบของพระเจ้าที่อยู่กับเขา กษัตริย์ดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นจากบ้านของโอเบด-เอโดม มาที่เมืองของดาวิดด้วยความยินดี 13เมื่อคนหามหีบของพระยาห์เวห์เดินไปหกเก้า กษัตริย์ดาวิดก็ทรงถวายโคเพศผู้และแกะอ้วนพีอย่างละตัวเป็นเครื่องบูชา 14กษัตริย์ดาวิดทรงคาดเอโฟดผ้าป่านเพียงผืนเดียวh เต้นรำสุดกำลังเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 15กษัตริย์ดาวิดกับชาวอิสราเอลทั้งปวงนำหีบของพระยาห์เวห์ขึ้นมา พร้อมกับโห่ร้องด้วยความยินดี และเป่าแตร 16ขณะที่หีบของพระยาห์เวห์เข้าไปในเมืองของดาวิด มีคาลพระธิดาของกษัตริย์ซาอูลทอดพระเนตรจากทางหน้าต่างเห็นกษัตริย์ดาวิดทรงกระโดดโลดเต้นและเริงระบำเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ก็ทรงนึกรังเกียจ 17เมื่อนำหีบของพระยาห์เวห์เข้ามาประดิษฐานไว้ในที่กำหนดกลางกระโจมซึ่งกษัตริย์ดาวิดทรงตั้งขึ้นไว้ พระองค์ถวายเครื่องบูชาและศานติบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 18เมื่อถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาแล้ว กษัตริย์ดาวิดก็ทรงอวยพรประชาชนในพระนามของพระยาห์เวห์จอมโยธา 19และประทานอาหารแก่ประชาชนชาวอิสราเอลทุกคน ทั้งชายและหญิง คือขนมปังคนละก้อน เนื้อย่างคนละชิ้นi และผลองุ่นแห้งอัดคนละก้อน หลังจากนั้น ประชาชนต่างกลับบ้าน

20กษัตริย์ดาวิดเสด็จกลับไปอวยพรครอบครัวของพระองค์ มีคาลพระธิดาของกษัตริย์ซาอูลเสด็จออกมาต้อนรับ ทูลว่า “พระราชาแห่งอิสราเอลทรงได้รับเกียรติมากจริงนะ ทรงแก้ผ้าเหมือนคนถ่อยต่อหน้าบรรดาสาวใช้ของข้าราชบริพารj21กษัตริย์ดาวิดตรัสตอบมีคาลว่า 'ข้าพเจ้าเต้นรำถวายพระยาห์เวห์k ผู้ทรงเลือกข้าพเจ้าให้เป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของพระองค์แทนพระราชบิดาของเธอและวงศ์ตระกูลของเธอ ข้าพเจ้าจะเต้นรำถวายพระยาห์เวห์อีก 22ข้าพเจ้าจะถ่อมตนมากกว่านี้เสียด้วย เธออาจจะคิดว่าl ข้าพเจ้าไม่มีเกียรติ แต่บรรดาสาวใช้ที่เธอกล่าวถึงนั้น จะยกย่องข้าพเจ้า 23มีคาล พระธิดาของกษัตริย์ซาอูลไม่มีบุตรเลยจนถึงวันสิ้นพระชนม์


6a ตอนนี้เป็นการเล่าเรื่องหีบของพระเจ้าต่อจากตอนซึ่งผู้เล่าคนก่อนเล่าค้างไว้ (1 ซมอ 7:1) เมื่อหีบซึ่งพระยาห์เวห์สำแดงการประทับอยู่ของพระองค์อยู่ที่เยรูซาเล็ม (อพย 25:8 เชิงอรรถ d; ฉธบ 4:7 เชิงอรรถ b) จะทำให้เยรูซาเล็มไม่เป็นเพียงเมืองหลวงทางการเมือง แต่จะกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนา เป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล

b 'บาอาลาห์' (ดู พศด) ในต้นฉบับ Hebr. มีคำว่า mibba'ale แปลว่า 'พลเมืองบางคน' บาอาลาห์เป็นชื่อเก่าของคีริยาธ-เยอาริม (ยชว 15:9 ดู ยชว 15:60; 18:14)

c 'อุสซาห์เดิน' เป็นการแปลตามการคาดคะเน ต้นฉบับ Hebr. ซ้ำข้อ 3 ใหม่ตั้งแต่ 'เกวียนเล่มใหม่...เนินเขา'

d 'จนสุดเหวี่ยง ต่างร้องเพลง' แปลตามต้นฉบับ Gk (1 พศด 13:8)   ความหมายในต้นฉบับ Hebr. ไม่แน่นอน

e 'ยื่นมือไปจับ' ตาม 1 พศด 13:9 ไม่มีพูดถึงในต้นฉบับ Hebr.

f ความหมายของตอนนี้ไม่แน่นอน แต่ ดู 1 พศด 13:10 'เพราะเขาได้วางมือบนหีบ' หีบเป็นความหายนะสำหรับศัตรู (1 ซมอ 5) หรือแก่ผู้ที่ปฏิบัติต่อหีบโดยขาดความเคารพ (1 ซมอ 6:19) แต่ตอนนี้ยังไปไกลกว่านั้นอีกและยืนยันว่า หีบซึ่งมีพระยาห์เวห์ประทับอยู่บนบัลลังก์เหนือหีบเป็นของศักดิ์สิทธิ์และห้ามแตะต้อง เบื้องหลังความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้   (ดู ลนต 17:1 เชิงอรรถ a) มีความสำนึกที่แหลมคมเกี่ยวกับพระเดชานุภาพอันน่าเกรงขามของพระเจ้า (ดู อพย 33:20 เชิงอรรถ i) ประมวลคัมภีร์ของประเพณีสงฆ์เป็นตัวให้กำเนิดความรับรู้ดังกล่าว เมื่อยืนยันว่า แม้แต่พวกเลวีก็ไม่อาจเข้าใกล้หีบโดยไม่ได้รับอันตรายจนกว่าสงฆ์จะคลุมหีบเสียก่อน (กดว 4:5,15,20)   อีกทั้งห้ามพวกเขาแตะต้องหีบ พวกเขาจะต้องใช้คานหาม (อพย 25:14)

g 'ช่องบุกทะลวงของอุสซาห์' (ดู 5:20) นี่เป็นนิรุกติศาสตร์พื้นบ้าน พระยาห์เวห์ได้ทรงนำการทำลาย (แปลตามตัวอักษรได้ว่า 'ทะลวงผ่าน') มายังอุสซาห์

h ผ้าพันเอวผืนนี้หมายถึงอาภรณ์ชิ้นหนึ่งของสงฆ์ ดาวิดเพิ่งเสร็จสิ้นจากการถวายเครื่องบูชาและกำลังจะกล่าวอวยพร (ข้อ 18)

i ความหมายตอนนี้ได้จากการแปลตามการคาดคะเน หรือแปลได้อีกแบบหนึ่งว่า 'เนื้อส่วนหนึ่ง'

j โดยไม่ได้สวมสิ่งใดนอกจากผ้ารัดเอวหนึ่งผืน (ดู อพย 20:26; 28:42-43)

k ตามต้นฉบับ Gk-Luc ส่วนต้นฉบับ Hebr. กระโดดข้ามจากตรงที่มีการเอ่ยถึงพระยาห์เวห์ครั้งแรกไปครั้งที่สองทันที

l 'ในสายตาของเธอ' ตามต้นฉบับ Gk ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'ในสายตาของฉัน' เรื่องราวทั้งหมดทำให้เห็นว่าดาวิดมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างลึกซึ้งและเรียบง่าย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย