Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข.รัชสมัยกษัตริย์อธรรมสองพระองค์

รัชสมัยกษัตริย์มนัสเสห์แห่งยูดาห์ (687-642 ก.ค.ศ.)

21 1มนัสเสห์ทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุสิบสองพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลาห้าสิบห้าปีa ที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าเฮฟซีบาห์ 2พระองค์ทรงทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ทรงกระทำเรื่องน่ารังเกียจตามแบบอย่างของชนชาติที่พระยาห์เวห์ทรงขับไล่ออกไปเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองแผ่นดิน

          3พระองค์ทรงสร้างสักการสถานบนที่สูง ที่กษัตริย์เฮเซคียาห์พระบิดาทรงทำลาย ทรงตั้งแท่นบูชาถวายพระบาอัล ทรงสร้างเสาศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาเชราห์ดังที่กษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลทรงเคยทำ และทรงกราบไหว้นมัสการดวงดาวต่างๆในท้องฟ้า 4ทรงสร้างแท่นบูชาถวายพระอื่นbไว้ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มที่พระยาห์เวห์เคยตรัสว่า “เราอยู่ที่นั่นให้ทุกคนมานมัสการ” 5พระองค์ยังทรงสร้างแท่นบูชาไว้ที่ลานทั้งสองของพระวิหารของพระยาห์เวห์ สำหรับกราบไหว้ดวงดาวต่างๆในท้องฟ้า 6พระองค์ทรงเผาพระโอรสองค์หนึ่งเป็นเครื่องบูชา ทรงใช้เวทมนตร์เพื่อรู้อนาคต ทรงปรึกษาหมอดูและคนทรง และยังทรงทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์อีกหลายประการยั่วยุให้ทรงพระพิโรธ 7ทรงตั้งรูปเทพีอาเชราห์cที่ทรงสร้างไว้ในพระวิหารที่พระยาห์เวห์เคยตรัสกับกษัตริย์ดาวิดและซาโลมอนพระโอรสว่า “เราได้เลือกกรุงเยรูซาเล็มจากชาวอิสราเอลทุกเผ่า เพื่อจะอยู่ในวิหารนี้ตลอดไปให้ทุกคนนมัสการ 8เราจะไม่ให้ชาวอิสราเอลต้องเร่ร่อนไปไกลจากแผ่นดินที่เรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเขาอีก ถ้าเขาจะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เราสั่งไว้ และประพฤติตามธรรมบัญญัติซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเรากำหนดไว้ให้เขา”d 9แต่เขาไม่ยอมเชื่อฟัง กษัตริย์มนัสเสห์ยังทรงนำเขาให้ทำความชั่วมากกว่าชนชาติที่พระยาห์เวห์ทรงทำลายล้างเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองแผ่นดิน

          10พระยาห์เวห์จึงตรัสโดยทางบรรดาประกาศกผู้รับใช้ของพระองค์ว่า 11”กษัตริย์มนัสเสห์แห่งยูดาห์ทรงกระทำการน่ารังเกียจต่างๆ ทรงกระทำความชั่วร้ายยิ่งกว่าที่ชาวอาโมไรต์เคยทำมาก่อนแล้ว ทรงนำยูดาห์ให้ทำบาป กราบไหว้รูปเคารพต่างๆ  12พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสดังนี้ “ดูสิ เราจะนำหายนะมาให้กรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ จนทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต้องนิ่งงันไป 13เราจะใช้มาตรการเดียวกันตัดสินลงโทษกรุงเยรูซาเล็ม ดังที่ใช้กับกรุงสะมาเรียและราชวงศ์ของกษัตริย์อาหับ เราจะกวาดล้างกรุงเยรูซาเล็มให้สะอาดเหมือนกับจานที่คนเช็ดแล้วคว่ำเก็บไว้e 14เราจะทอดทิ้งประชาชนส่วนที่เหลือจากมรดกของเราf มอบเขาไว้ในอำนาจของศัตรูซึ่งจะปล้นและยึดเขาเป็นของเชลย 15เพราะเขาได้ทำสิ่งที่เราเห็นว่าชั่วร้าย และได้ยั่วยุให้เราโกรธ ตั้งแต่วันที่บรรพบุรุษของเขาออกจากอียิปต์มาจนถึงทุกวันนี้””

          16กษัตริย์มนัสเสห์ยังได้ประหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก จนโลหิตไหลท่วมกรุงเยรูซาเล็มจากด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งg นอกเหนือจากบาปที่ทรงนำยูดาห์ให้ทำ ซึ่งเป็นการกระทำชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์

          17เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์มนัสเสห์ สิ่งอื่นๆและบาปที่ทรงกระทำ ล้วนมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งยูดาห์ 18กษัตริย์มนัสเสห์สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ในสวนพระราชวังของพระองค์ ที่มีชื่อว่า “สวนอุสซา” อาโมนพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

รัชสมัยกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ (642-640 ก.ค.ศ.)

          19อาโมนทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุยี่สิบสองพรรษา ทรงครองราชย์เป็นเวลาสองปีที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าเมชูลเลเมท เป็นบุตรหญิงของฮารูสชาวเมืองโยทบาห์ 20พระองค์ทรงกระทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ดังที่มนัสเสห์พระบิดาทรงกระทำ 21ทรงดำเนินตามวิถีทางของพระบิดาทุกประการ ทรงกราบไหว้รูปเคารพที่พระบิดาทรงกราบไหว้และนมัสการ 22ทรงละทิ้งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษ ไม่ทรงดำเนินตามวิถีทางของพระยาห์เวห์

          23ข้าราชบริพารของกษัตริย์อาโมนคบคิดกันเป็นกบฏ ปลงพระชนม์พระองค์ในพระราชวัง 24แต่ประชาชนของแผ่นดินhฆ่าทุกคนที่เป็นกบฏต่อกษัตริย์อาโมน แล้วแต่งตั้งโยสิยาห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

25เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์อาโมน และสิ่งอื่นๆที่ทรงกระทำ มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งยูดาห์  26พระองค์ทรงถูกฝังไว้ในที่ฝังพระศพของพระบิดาi ในสวนอุสซา โยสิยาห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

21 a โดยแท้จริง กษัตริย์มนัสเสห์น่าจะทรงครองราชย์เพียง 45 ปีเท่านั้น

b “ถวายพระอื่น” ไม่มีในต้นฉบับ แต่เสริมเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้อง

c “รูปเทพีอาเชราห์” อาเชราห์เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ชาวคานาอันกราบไหว้ เป็นมเหสีของพระบาอัล รูปเทพีอาเชราห์ต่างจาก “เสาศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งมีเพียงพระนามของเทพีจารึกไว้เท่านั้น (ดู อพย 34:13 เชิงอรรถ e)

d ข้อความนี้อ้างถึง ฉธบ ซึ่งผู้เขียนใช้เป็นมาตรการในการตัดสินพฤติกรรมของกษัตริย์และประชากรอิสราเอล

e “จานที่คนเช็ดแล้วคว่ำเก็บไว้” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คนเช็ดจาน เขาเช็ดและคว่ำไว้”

f “ส่วนที่เหลือ” หมายถึงชาวยูดาห์ หลังจากที่อาณาจักรเหนือล่มสลาย ชาวยูดาห์เป็นชนเผ่าเดียวที่ยังเหลืออยู่จาก 12 เผ่าที่เป็นประชากรของพระยาห์เวห์

g ตำนานโบราณของชาวยิวเล่าว่าประกาศกอิสยาห์เป็นคนหนึ่งที่ถูกกษัตริย์มนัสเสห์ทรงสั่งประหารชีวิต

h “ประชาชนของแผ่นดิน” เป็นประชาชนในชนบทที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ดาวิด (ดู 11:20; 14:21) และต่อศาสนาแท้ของพระยาห์เวห์ (11:18)

i “ที่ฝังพระศพของพระบิดา” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ที่ฝังพระศพของพระองค์”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย