Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กษัตริย์เฮเซคียาห์ประชวรและหายเป็นปกติ a

20 1ในสมัยนั้นb กษัตริย์เฮเซคียาห์ประชวรหนักจนเกือบจะสิ้นพระชนม์ ประกาศกอิสยาห์ บุตรของอามอสเข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ “จงจัดเรื่องในบ้านให้เรียบร้อย เพราะท่านจะต้องตาย ท่านจะไม่หาย”” 2กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงผินพระพักตร์เข้าข้างฝา อธิษฐานทูลพระยาห์เวห์ว่า 3“ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกเถิดว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่างซื่อสัตย์และจริงใจ ทำตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าถูกต้อง”   แล้วกษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงพระกันแสงอย่างหนัก

          4ประกาศกอิสยาห์ยังไม่ทันออกจากลานพระราชวังc พระยาห์เวห์ก็ตรัสสั่งเขาว่า 5”จงกลับไปทูลกษัตริย์เฮเซคียาห์ ผู้ปกครองประชากรของเราว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าของกษัตริย์ดาวิด บรรพบุรุษของท่าน ตรัสดังนี้ เราได้ยินคำอธิษฐานและเห็นน้ำตาของท่านแล้ว เราจะรักษาท่านให้หาย ท่านจะขึ้นไปที่พระวิหารของพระยาห์เวห์ในวันที่สาม 6เราจะต่ออายุให้ท่านอีกสิบห้าปี เราจะช่วยท่านและเมืองนี้ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของกษัตริย์อัสซีเรีย และจะปกป้องเมืองนี้เพราะเห็นแก่เรา และเพราะเห็นแก่ดาวิด ผู้รับใช้ของเรา”

          7ประกาศกอิสยาห์สั่งว่า “จงเอาผลมะเดื่ออัดมาซิ” เขาก็นำมาให้และวางใว้บนพระยอดเพื่อกษัตริย์จะทรงหายประชวรd

          8กษัตริย์เฮเซคียาห์ตรัสถามประกาศกอิสยาห์ว่า “มีเครื่องหมายใดบอกเราว่าพระยาห์เวห์จะทรงรักษาเราให้หาย และในวันที่สามจะขึ้นไปที่พระวิหารของพระยาห์เวห์ได้” 9ประกาศกอิสยาห์ทูลตอบว่า “พระยาห์เวห์จะประทานเครื่องหมายนี้ให้เห็นว่าจะทรงกระทำตามที่ทรงสัญญาไว้ พระราชาทรงต้องการให้เงาเดินหน้าไปeสิบขั้นหรือถอยหลังไปสิบขั้น” 10กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงตอบว่า “ถ้าจะให้เงาเดินหน้าไปสิบขั้นก็ง่าย ดังนั้น จงให้เงาถอยหลังไปสิบขั้นเถิด” 11ประกาศกอิสยาห์อธิษฐานทูลพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ก็ทรงให้เงาที่ทอดลงไปแล้วตามบันไดที่กษัตริย์อาหัสทรงสร้างไว้ ให้ถอยกลับไปสิบขั้นf

คณะทูตจากกรุงบาบิโลน        

            12เวลานั้น เมโรดัค-บาลาดัน พระโอรสของบาลาดันgกษัตริย์แห่งบาบิโลน ทรงทราบว่ากษัตริย์เฮเซคียาห์ประชวรh จึงทรงส่งสาสน์หลายฉบับและบรรณาการมาถวาย 13กษัตริย์เฮเซคียาห์พอพระทัยอย่างยิ่งi ทรงนำคณะทูตเข้าชมพระคลังสมบัติทั้งหมดของพระองค์ เงิน ทองคำ เครื่องเทศ น้ำมันหอม รวมทั้งคลังอาวุธทั้งหลายในท้องพระคลัง กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงให้เขาชมทุกสิ่งในพระราชวังหรือในราชอาณาจักร ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ทรงอนุญาตให้เขาชม

          14ประกาศกอิสยาห์มาเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ ทูลถามว่า “คนเหล่านั้นทูลพระองค์เรื่องใดบ้าง และมาจากไหน” กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงตอบว่า “เขามาจากเมืองไกล จากกรุงบาบิโลน” 15ประกาศกอิสยาห์ทูลถามว่า “เขาเห็นสิ่งใดในพระราชวังบ้าง” กษัตริย์เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “เขาเห็นทุกสิ่งที่อยู่ในพระราชวัง ไม่มีสิ่งใดในท้องพระคลังที่เรามิได้ให้เขาชม”

          16ประกาศกอิสยาห์จึงทูลกษัตริย์เฮเซคียาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวาจาของพระยาห์เวห์เถิด 17”วันหนึ่งจะมาถึง เมื่อทุกสิ่งในพระราชวัง และทุกสิ่งที่บรรพบุรุษของพระองค์สะสมไว้จนถึงวันนี้จะถูกขนไปยังกรุงบาบิโลน จนไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลย” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ 18ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจากพระองค์บางคน จะถูกนำตัวไปเป็นขันที รับใช้ในพระราชวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน” 19กษัตริย์เฮเซคียาห์ตรัสกับประกาศกอิสยาห์ว่า “พระวาจาของพระยาห์เวห์ ที่ท่านบอกเรานี้ก็ดีอยู่” พระองค์ทรงคิดว่า “จะเป็นอะไรไป ถ้ามีสันติและความปลอดภัยตลอดชีวิตของเรา”j

วาระสุดท้ายของกษัตริย์เฮเซคียาห์

            20เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์เฮเซคียาห์ ความกล้าหาญทั้งหลายของพระองค์ การสร้างสระเก็บน้ำและขุดท่อส่งน้ำเข้ามาในกรุงk ทุกเรื่องมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งยูดาห์ 21กษัตริย์เฮเซคียาห์สิ้นพระชนม์ มนัสเสห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

20 a บทที่ 20 นี้จะมีเล่าซ้ำโดยย่อเล็กน้อยใน อสย บทที่ 38-39 และจัดลำดับเหตุการณ์แตกต่างกันบ้าง ทั้งยังมีบทเพลงของกษัตริย์เฮเซคียาห์เพิ่มเข้ามาด้วย

b “ในสมัยนั้น” เป็นวลีบอกเวลาไม่เจาะจง ถ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์สิ้นพระชนม์ในปี 687 ก.ค.ศ. สิบห้าปีก่อนนั้นจะตรงกับช่วงเวลาก่อนที่กษัตริย์เซนนาเคริบจะทรงยกทัพมารุกรานยูดาห์เล็กน้อย การกำหนดเวลาดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เล่าถึงในข้อ 12 คือกษัตริย์เมโรดัค-บาลาดันทรงส่งทูตจากกรุงบาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อทรงทราบข่าวการหายประชวรของกษัตริย์เฮเซคียาห์

c “ลานพระราชวัง” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เมือง”

d “เพื่อกษัตริย์จะทรงหายประชวร” แปลตาม อสย 38:21 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กษัตริย์ทรงหายประชวร” ถ้าเช่นนั้น ข้อ 8-11 คงถูกเพิ่มเติมในภายหลัง โดยคัดมาจาก อสย 38:22,7-8

e “พระราชาทรงต้องการให้เงาเดินหน้า” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เงาเดินหน้าไปสิบขั้น”

f บางคนคิดว่าเงาที่เดินหน้าหรือถอยหลังนี้เป็นเงาบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาแดดในพระราชวัง แต่ที่นี่กล่าวถึงเพียงขั้นบันไดที่กษัตริย์อาหัสทรงสร้างขึ้นไปบนดาดฟ้าพระราชวังเท่านั้น (ดู 23:12 เชิงอรรถ m) เงาในเรื่องจึงขึ้นหรือลงที่ขั้นบันไดนี้

g “เมโรดัค-บาลาดัน” ในภาษาอัสซีเรียว่า “Marduk-apal-Iddina” ซึ่งแปลว่า “เทพเจ้ามาร์ดุ๊กประทานบุตรแก่ข้าพเจ้า * เมโรดัค-บาลาดันพระองค์นี้เป็นเจ้าชายชาวคัลเดีย ซึ่งยึดอำนาจปกครองที่กรุงบาบิโลนหลังจากการสวรรคตของกษัตริย์ซัลมาเนเสอร์ที่ 5 และทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี 720 ถึง 710 ก.ค.ศ.   กษัตริย์ซาร์กอนที่ 2 ทรงขับไล่จากบัลลังก์ แต่เมโรดัค-บาลาดันก็กลับมาปกครองอีกครั้งหนึ่งนานเก้าเดือนในปี 703 ก.ค.ศ.หลังจากที่ซาร์กอนสวรรคต แล้วจึงถูกกษัตริย์เซนนาเคริบขับไล่จากอำนาจ การส่งทูตครั้งนี้คงเกิดขึ้นในปี 703 เพื่อชักชวนกษัตริย์เฮเซคียาห์ให้ร่วมเป็นพันธมิตรต่อต้านอำนาจของอัสซีเรีย

h อสย 39:1 เสริมว่า “และทรงหายประชวร”

i “พอพระทัยอย่างยิ่ง” แปลตามสำนวนแปลโบราณ และ อสย 39:2 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทรงได้ยิน”

j ประกาศกอิสยาห์ทำนายถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย และเชื้อพระวงศ์หลายองค์จะถูกจับเป็นเชลย (ดู 24:13ฯ) แต่กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงสรุปคำทำนายนี้อย่างเห็นแก่ตัวว่า อย่างน้อยจะมีความสงบสุขในรัชสมัยของพระองค์ก็พอ กระนั้นก็ดี ประโยคสุดท้ายนี้ไม่มีในต้นฉบับคัดลอกภาษากรีกบางฉบับ อาจเป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมในภายหลัง ถ้าเป็นเช่นนี้ ประโยคที่ว่า “พระวาจาของพระยาห์เวห์...นี้ก็ดีอยู่” แสดงว่ากษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงยอมรับตามที่พระยาห์เวห์ทรงแจ้งให้ทรงทราบ

k พุน้ำกิโฮน (1 พกษ 1:33) ตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงสั่งให้ขุดอุโมงค์ทะลุผ่านหินผาเพื่อส่งน้ำเข้ามาถึงสระสิโลอัม (ยน 9:7) ซึ่งเป็นบ่อเก็บน้ำภายในกำแพงเมือง (เทียบ บสร 48:17; อสย 22:1) กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงสั่งให้ขุดท่อส่งน้ำใหม่นี้แทนที่ท่อส่งน้ำเดิมซึ่งมีบางส่วนทางตะวันออกของที่ลาดบนเนินศิโยนเป็นท่อน้ำเปิด ไม่มีอะไรปกคลุมไว้ และส่งน้ำไปยังบ่อเก็บน้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับของสระสิโลอัม (18:17; อสย 7:3; 22:9; 36:2)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย