Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ฉ. เหตุการณ์ตั้งแต่รัชสมัยพระนางอาธาลิยาห์จนถึงมรณภาพของประกาศกเอลีชา

พระนางอาธาลิยาห์ (841-835 ก.ค.ศ.)a

11 1เมื่อพระนางอาธาลิยาห์ พระชนนีของกษัตริย์อาหัสยาห์ทรงทราบว่าพระโอรสถูกปลงพระชนม์ ก็ทรงประหารเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ทันที

          2แต่เยโฮเชบาb พระธิดาของกษัตริย์เยโฮรัมและพระขนิษฐาของกษัตริย์อาหัสยาห์ ทรงนำเยโฮอาช พระโอรสของกษัตริย์อาหัสยาห์ออกจากกลุ่มพระโอรสที่จะต้องถูกประหารไปซ่อนไว้พร้อมกับแม่นมในห้องนอนบริเวณพระวิหาร ให้พ้นจากพระนางอาธาลิยาห์ 3และหลบซ่อนอยู่กับแม่นมในพระวิหารของพระยาห์เวห์เป็นเวลาหกปี ขณะที่พระนางอาธาลิยาห์ขึ้นครองแผ่นดิน

          4ปีที่เจ็ด สมณะเยโฮยาดาcส่งคนไปตามผู้บังคับบัญชาทหารชาวคารีd และนายทหารองครักษ์มาพบตนในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ทำสัญญากับเขา ให้ทุกคนสาบานในพระวิหารของพระยาห์เวห์e แล้วนำพระโอรสของกษัตริย์ออกมาให้เขาเห็น 5สั่งเขาว่าf “ท่านทั้งหลายจะต้องทำเช่นนี้ หนึ่งในสามของท่านทั้งหลายที่จะต้องเข้าประจำการในวันสับบาโต จะต้องเฝ้าพระราชวัง 6อีกหนึ่งในสามจะต้องเฝ้าประตูสูร และอีกหนึ่งในสามจะต้องเฝ้าประตูหลังค่ายทหารรักษาพระวิหาร 7ส่วนทหารอีกสองกองที่ออกจากประจำการในวันสับบาโตจะต้องเฝ้าพระวิหารเพื่อปกป้องกษัตริย์g 8ท่านทั้งหลายจะต้องถืออาวุธอยู่โดยรอบกษัตริย์ ถ้าผู้ใดเข้ามาใกล้ ก็จงฆ่าเสีย จงอยู่กับกษัตริย์ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปทางใด”

          9บรรดานายทหารก็ปฏิบัติตามคำสั่งของสมณะเยโฮยาดา ต่างนำกำลังพลของตนมาด้วย ทั้งพวกที่เข้าประจำการในวันสับบาโต และพวกที่ออกจากประจำการในวันสับบาโต มาพบสมณะเยโฮยาดา 10สมณะนำหอกและโล่ของกษัตริย์ดาวิดที่เก็บไว้ในพระวิหารของพระยาห์เวห์มาแจกให้ผู้บังคับบัญชาh 11ทหารองครักษ์จึงถืออาวุธครบมือเข้าประจำที่ ตั้งแต่ด้านใต้ของพระวิหารไปจนถึงด้านเหนือของพระวิหาร รอบพระแท่นบชาและอาคารพระวิหารเพื่อปกป้องกษัตริย์i 12แล้วสมณะเยโฮยาดานำพระโอรสของกษัตริย์ออกมาสวมมงกุฎและมอบม้วนพันธสัญญาให้j เขาทั้งหลายประกาศแต่งตั้งและเจิมพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ ทุกคนปรบมือโห่ร้องว่า “ขอพระราชาทรงพระเจริญ”

          13พระนางอาธาลิยาห์ทรงได้ยินเสียงทหารองครักษ์kและประชาชนโห่ร้องเสียงดัง ก็รีบเสด็จมาพบประชาชนในพระวิหารของพระยาห์เวห์ 14เมื่อทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์ทรงยืนอยู่ข้างเสาตามประเพณี นายทหารและพนักงานเป่าแตรยืนอยู่ข้างกษัตริย์  ประชาชนของแผ่นดินทุกคนต่างโห่ร้องด้วยความยินดีและเป่าแตร พระนางอาธาลิยาห์ทรงฉีกฉลองพระองค์ด้วยความขุ่นเคือง ทรงร้องตะโกนว่า “กบฏ กบฏ” 15สมณะเยโฮยาดาจึงสั่งผู้บัญชาการlกำลังพลว่า “จงนำพระนางออกไประหว่างแถวทหาร ผู้ใดพยายามจะช่วยเหลือ ก็จงฆ่าผู้นั้นเสีย” เพราะสมณะได้บอกไว้แล้วว่า “อย่าฆ่าพระนางในพระวิหารของพระยาห์เวห์” 16บรรดาทหารจึงจับกุมพระนาง คุมตัวผ่านประตูม้าของพระราชวัง แล้วปลงพระชนม์ที่นั่น

          17สมณะเยโฮยาดากระทำพันธสัญญา ระหว่างพระยาห์เวห์กับกษัตริย์และประชาชน ว่า เขาจะเป็นประชากรของพระยาห์เวห์ และทำพันธสัญญาอีกระหว่างกษัตริย์กับประชากรm 18ประชาชนของแผ่นดินทุกคนเข้าไปในวิหารของพระบาอัลและรื้อวิหารนั้น ทุบแท่นบูชาและรูปเคารพจนแหลกละเอียด และฆ่ามัทธานสมณะของพระบาอัลที่หน้าแท่นบูชานั้นn

          สมณะจัดยามรักษาการณ์เฝ้าพระวิหารของพระยาห์เวห์ 19เขาสั่งผู้บังคับบัญชาทหารชาวคารี ทหารองครักษ์และประชาชนของแผ่นดินทุกคนให้มานำกษัตริย์ลงไปจากพระวิหารของพระยาห์เวห์ เข้าไปในพระราชวังทางประตูของทหารองครักษ์ และประทับบนพระบัลลังก์ 20ประชาชนของแผ่นดินทุกคนต่างปลื้มปีติ ตั้งแต่พระนางอาธาลิยาห์ถูกปลงพระชนม์ในพระราชวัง บ้านเมืองก็สงบ

11 a นักวิชาการบางคนคิดว่าเรื่องราวในบทนี้มีที่มาจากสองแหล่งต่างกัน เรื่องจากแหล่งแรก (ข้อ 1-2  และ 18ข-20) เล่าว่าสมณะกับทหารองครักษ์ร่วมกันโค่นอำนาจของพระนางอาธาลิยาห์ ส่วนเรื่องจากแหล่งที่สองไม่สมบูรณ์ (ข้อ 13-18ก) เล่าว่าเป็นประชาชนที่ก่อการ

b จาก 2 พศด 22:11 เรารู้ว่าพระนางเยโฮเชบาเป็นภรรยาของสมณะเยโฮยาดา (ข้อ 4) ทำให้เข้าใจได้ว่าพระนางซ่อนเยโฮอาชไว้ในบริเวณพระวิหารได้อย่างไร (ข้อ 3)

c เยโฮยาดาเป็นหัวหน้าสมณะที่กรุงเยรูซาเล็ม (12:8)

d “ชาวคารี” เป็นทหารรับจ้างจากเอเชียน้อย ต่างกับทหารองครักษ์ชาวเคเรธี ซึ่งพระคัมภีร์ไม่กล่าวถึงอีกเลยตั้งแต่หลังรัชสมัยกษัตริย์ซาโลมอน (1 พกษ 1:38)

e “ในพระวิหารของพระยาห์เวห์” ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค

f ทหารรักษาการณ์ที่เฝ้าพระวิหารและพระราชวังแบ่งเป็นสามกลุ่ม ผลัดกันเข้าประจำการ ในวันธรรมดาสองกลุ่มเฝ้าพระราชวังและหนึ่งกลุ่มเฝ้าพระวิหาร แต่ในวันสับบาโตสองกลุ่มเฝ้าพระวิหารและหนึ่งกลุ่มเฝ้าพระราชวัง วันสับบาโตยังเป็นวันเปลี่ยนเวรการเข้าประจำการประจำสัปดาห์อีกด้วย เพราะฉะนั้นเยโฮยาดาจึงเลือกวันสับบาโตที่มีประชาชนจำนวนมากในพระวิหารเป็นวันก่อการรัฐประหาร เพราะมีทหารรักษาการณ์สองกลุ่มประจำที่พระวิหารอยู่แล้ว (ข้อ 6) และยังให้ทหารอีกสองกลุ่มที่ออกจากประจำการคอยเฝ้าระวังกษัตริย์ในพระวิหารอีกด้วย (ข้อ 7)

g “เพื่อปกป้องกษัตริย์” สำนวนแปลโบราณบางฉบับละวลีนี้

h ข้อ 10 นี้อาจเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมของผู้คัดลอกซึ่งได้ความคิดมาจาก 2 พศด 23:9 ที่กล่าวว่าชนเลวีทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการณ์ จึงต้องมีอาวุธ

I “เพื่อปกป้องกษัตริย์” แปลตามตัวอักษรว่า “เหนือกษัตริย์โดยรอบ”

j “ม้วนพันธสัญญา” ในพิธีแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ กษัตริย์แห่งยูดาห์จะได้รับหนังสือพันธสัญญาที่กระทำระหว่างพระยาห์เวห์กับราชวงศ์ดาวิดจากสมณะ เช่นเดียวกับใน “พิธีการ” แต่งตั้งพระเจ้าฟาโรห์ทรงครองราชย์ในอียิปต์

k “ทหารองครักษ์” บางคนคิดว่าคำนี้เป็นการเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

l “ผู้บัญชาการกำลังพล” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้บังคับบัญชาที่ถูกแต่งตั้งเหนือกำลังพล”

m “ทำพันธสัญญาอีก....ประชากร” ประโยคนี้อาจเป็นคำเพิ่มเติมโดยผู้คัดลอกโดยผู้คัดลอกในภายหลัง เพราะไม่มีใน 2 พศด 23:16 ที่เล่าเรื่องเดียวกัน กระนั้นก็ดี เคยมีหลักฐานของพันธสัญญาระหว่างกษัตริย์กับประชากรใน 1 ซมอ 10:25 (กษัตริย์ซาอูล); 2 ซมอ 5:3 (กษัตริย์ดาวิด); 1 พกษ 12:1ฯ (กษัตริย์เรโหโบอัม)

n การปฏิวัติครั้งนี้คล้ายกับการปฏิวัติของเยฮูในอาณาจักรเหนือ (10:18-28) แต่การปฏิวัติในยูดาห์ได้รับการสนับสนุนจาก “ประชาชนของแผ่นดิน” ซึ่งหมายถึงสามัญชนทั่วแผ่นดินยูดาห์ที่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ตามประเพณีดั้งเดิม ต่างกับประชาชนชาวเมืองหลวงซึ่งได้รับอิทธิพลจากชนต่างชาติที่ไม่นับถือพระยาห์เวห์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย