Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อุสซียาห์ทรงขึ้นครองราชย์

  1. 1ประชาชนชาวยูดาห์ทุกคนทูลเชิญอุสซียาห์ ซึ่งทรงพระชนมายุสิบหกพรรษา ขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อจากอามาซิยาห์พระบิดา 2กษัตริย์อุซียาห์ทรงสร้างเมืองเอลัท นำกลับมาเป็นของยูดาห์อีก หลังจากที่กษัตริย์อามาซิยาห์พระบิดาสิ้นพระชนม์แล้ว 3อุสซียาห์ทรงขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุสิบหกพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลาห้าสิบสองปีที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าเยโคลียาห์ เป็นชาวกรุงเยรูซาเล็ม 4พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง เช่นเดียวกับกษัตริย์อามาซิยาห์พระบิดาa 5ตราบใดที่เศคาริยาห์ผู้แนะนำพระองค์ให้ทรงยำเกรงพระเจ้าbยังมีชีวิตอยู่ พระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้า และตราบใดที่พระองค์ทรงแสวงหาพระยาห์เวห์ พระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ทรงเจริญขึ้น

แสนยานุภาพของพระองค์c

            6พระองค์เสด็จออกไปทำสงครามกับชาวฟีลิสเตีย ทรงทำลายกำแพงเมืองกัท เมืองยับเนห์ และเมืองอัชโดด ทรงสร้างป้อมปราการไว้ในเขตแดนเมืองอัชโดดและที่อื่นในเขตแดนของชาวฟีลิสเตีย 7พระเจ้าทรงช่วยเหลือพระองค์ในการต่อสู้กับชาวฟีลิสเตีย ชาวอาหรับผู้อาศัยที่เมืองกูร์-บาอัลd และต่อสู้กับชาวเมอูนี 8ชาวอัมโมนถวายบรรณาการแด่กษัตริย์อุสซียาห์ พระนามของพระองค์เลื่องลือไปจนถึงเขตแดนอียิปต์ เพราะพระองค์ทรงอำนาจมากยิ่งๆขึ้น

          9กษัตริย์อุสซียาห์ยังทรงสร้างป้อมปราการในกรุงเยรูซาเล็ม ที่ประตูหัวมุม ที่ประตูหุบเขา และที่หัวเลี้ยว และทรงเสริมกำลังให้แข็งแรงe 10พระองค์ยังทรงสร้างป้อมในถิ่นทุรกันดาร ทรงขุดอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง เพราะพระองค์ทรงมีฝูงสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก ทั้งในถิ่นลาดเขาเชเฟลาห์และในที่ราบ ทรงมีชาวนาและชาวสวนองุ่นตามเนินเขา และในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ เพราะพระองค์ทรงรักการกสิกรรม

          11กษัตริย์อุสซียาห์ทรงมีกองทัพพร้อมจะออกศึกจัดเป็นหมวดหมู่ ตามจำนวนที่เยอีเอลราชเลขาและมาอาเสยาห์ข้าราชบริพารเป็นผู้เก็บรักษาทะเบียนไว้ คานันยาห์ผู้บังคับบัญชากองพลคนหนึ่งของกษัตริย์เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพทั้งหมด 12จำนวนหัวหน้าตระกูลทหารชำนาญศึกเหล่านั้นรวมได้สองพันหกร้อยคน 13เขาควบคุมกองทัพที่มีกำลังพลสามแสนเจ็ดพันห้าร้อยคน เป็นทหารชำนาญศึกพร้อมจะช่วยเหลือกษัตริย์ต่อสู้กับศัตรู 14กษัตริย์อุสซียาห์ทรงจัดเตรียมโล่ หอก หมวกเกราะ เสื้อเกราะ ธนู และก้อนหินที่ใช้สลิงยิงไว้สำหรับกองทัพ 15ที่กรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงสร้างเครื่องยิงธนูและเครื่องยิงก้อนหินf ที่นายช่างประดิษฐ์ขึ้น และนำมาตั้งไว้บนป้อมปราการและตามมุมกำแพง พระนามของพระองค์เลื่องลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์จนทรงอำนาจยิ่งนัก

กษัตริย์อุสซียาห์ทรงหยิ่งผยอง จึงทรงถูกลงโทษ

            16เมื่อกษัตริย์อุสซียาห์ทรงมีอำนาจมากเช่นนี้ พระองค์ก็ทรงหยิ่งผยอง จึงทรงประสบหายนะ เพราะพระองค์ไม่ทรงซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ พระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ทรงเผากำยานบนพระแท่นเผาเครื่องหอมg 17สมณะอาซาริยาห์กับสมณะของพระยาห์เวห์แปดสิบคนซึ่งเป็นผู้กล้าหาญตามเสด็จเข้าไปด้วย 18เขาเหล่านั้นได้ทัดทานกษัตริย์อุสซียาห์ ทูลว่า “ข้าแต่กษัตริย์อุสซียาห์ พระองค์ไม่มีสิทธิ์จะเผากำยานถวายแด่พระยาห์เวห์ แต่เป็นสิทธิพิเศษของสมณะลูกหลานของอาโรน ซึ่งพระเจ้าทรงแยกไว้เป็นของพระองค์เพื่อเผากำยานถวายแด่พระเจ้า ขอพระองค์เสด็จออกไปจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เถิด เพราะพระองค์ทรงล่วงละเมิดธรรมบัญญัติ และพระองค์จะไม่ได้รับเกียรติใดๆจากพระยาห์เวห์พระเจ้าเลย” 19กษัตริย์อุสซียาห์กริ้วขณะที่ยังทรงถือกระถางไฟเผากำยานถวายแด่พระเจ้าอยู่ ขณะที่กำลังทรงพระพิโรธบรรดาสมณะอยู่นั้น โรคผิวหนังร้ายแรงhก็เกิดขึ้นมาที่พระนลาฏต่อหน้าบรรดาสมณะใกล้พระแท่นเผากำยานในพระวิหารของพระยาห์เวห์ 20อาซาริยาห์มหาสมณะและสมณะทุกคนหันไปมองพระองค์ ก็เห็นพระองค์มีโรคผิวหนังร้ายแรงที่พระนลาฏ เขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ให้รีบเสด็จออกไปจากพระวิหาร พระองค์ก็ทรงประสงค์จะรีบเสด็จออกไปอยู่แล้ว

          21กษัตริย์อุสซียาห์ทรงเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงจนถึงวันสิ้นพระชนม์ เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงต้องประทับอยู่ตามลำพัง จะเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระยาห์เวห์ไม่ได้อีก โยธามพระโอรสจึงทรงปกครองดูแลทั้งพระราชวังและประชาชนของแผ่นดิน

          22เหตุการณ์ในรัชสมัยของกษัตริย์อุสซียาห์ ตั้งแต่ต้นจนจบ มีบันทึกไว้ในหนังสือของประกาศกอิสยาห์ บุตรของอามอสi 23กษัตริย์อุสซียาห์สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษในทุ่งใกล้ที่ฝังพระศพของกษัตริย์j เพราะทุกคนรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นโรคผิวหนังร้ายแรง โยธามพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

26 a “ทรงกระทำสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง เช่นเดียวกับกษัตริย์อามาซิยาห์พระบิดา” – ประโยคนี้คัดมาจาก 2 พกษ 15:3 ดูเหมือนจะไม่เข้ากับเรื่องราวที่เล่าใน 2 พศด บทที่ 25.

b “ทรงยำเกรงพระเจ้า” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทรงเห็นพระเจ้า” ** เราไม่รู้ว่า เศคาริยาห์ผู้นี้ เป็นใครมาจากไหน เขาเป็นผู้แนะนำกษัตริย์อุสซียาห์ เหมือนกับที่สมณะเยโฮยาดาเคยทำกับกษัตริย์โยอาช

c เห็นได้ชัดว่าผู้เขียนพงศาวดารหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งเกี่ยวกับรัชสมัยของกษัตริย์อุสซียาห์ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า 2 พกษ 15:1-8 – หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เราเห็นว่ากษัตริย์อุสซียาห์ทรงสร้างอาคารไว้หลายแห่งในถิ่นทุรกันดาร ตามที่กล่าวในข้อ 10.

d “ผู้อาศัยที่เมืองกูร์-บาอัล” – “กูร์-บาอัล” แปลตามตัวอักษรว่า “ที่พำนักของบาอัล” – ชื่อสถานที่นี้พบได้ที่นี่เท่านั้น เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

e “ทรงเสริมกำลัง(ป้อม)ให้แข็งแรง” – หมายความว่าทรงซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นในสงครามกับอิสราเอลในสมัยกษัตริย์อามาซิยาห์ พระบิดา (25:23)

f “เครื่องยิงธนูและเครื่องยิงก้อนหิน” – บางคนคิดว่าไม่ใช่ “เครื่องยิง” ธนูหรือก้อนหิน แต่เป็นแผงไม้ที่ตั้งไว้เป็นที่กำบังลูกธนูและเป็นช่องที่ใช้โยนก้อนหินลงไปทับศัตรูซึ่งเข้ามาที่เชิงกำแพงเพื่อปีนขึ้นมา เพราะ “เครื่องยิง” เช่นนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในสมัยนั้น แต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาในภายหลัง

g “ทรงเผากำยานบนพระแท่นเผาเครื่องหอม” – 2 พกษ 15:5 กล่าวถึงการที่กษัตริย์อุสซียาห์ทรงถูกลงโทษ แต่ไม่บอกสาเหตุ - ในสมัยก่อน บรรดากษัตริย์เคยประกอบพิธีกรรมบางอย่างได้โดยไม่มีใครทักท้วง แต่ในสมัยหลังกลับจากการเนรเทศ การถวายกำยานเป็นสิทธิพิเศษของสมณะลูกหลานของอาโรนเท่านั้น (ดู กดว 17:5; 1 พศด 23:13)

h นางมีเรียมถูกลงโทษเช่นเดียวกันเพราะอ้างว่าตนมีอภิสิทธิ์เหมือนโมเสส (กดว 12:10) ใครๆที่เป็นโรคผิวหนังร้ายแรงนับได้ว่ามีมลทิน และถูกห้ามไม่ให้เข้าไปร่วมพิธีกรรมในสักการสถาน (ลนต 13:45)

i ผู้เขียนพงศาวดารอ้างถึงงานเขียนของประกาศกอิสยาห์ที่สูญหายไปแล้ว หนังสือประกาศกอิสยาห์ออกพระนามกษัตริย์อุสซียาห์ในหัวเรื่องเท่านั้น (อสย 1:1; 6;1; 7:1)

j “ในทุ่งใกล้ที่ฝังพระศพของกษัตริย์” – นั่นคือในทุ่งรอบๆสุสานที่ฝังพระศพบรรดากษัตริย์ ไม่ใช่ในคูหาฝังพระศพ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย