Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1โยอาชทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุเจ็ดพรรษา พระองค์ทรงปกครองเป็นเวลาสี่สิบปีอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าศิบิยาห์ เป็นชาวเมืองเบเออร์เชบา 2ตลอดพระชนมายุ กษัตริย์โยอาชทรงกระทำแต่สิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้องตลอดชีวิตของเยโฮยาดาสมณะ 3สมณะเยโฮยาดาจัดหาพระมเหสีสององค์ให้พระองค์ พระองค์ทรงมีพระโอรสและพระราชธิดาหลายองค์

กษัตริย์โยอาชทรงซ่อมแซมพระวิหารa

            4ต่อมา กษัตริย์โยอาชทรงตัดสินพระทัยซ่อมแซมพระวิหารของพระยาห์เวห์ 5ทรงเรียกบรรดาสมณะและชนเลวีมาชุมนุมกัน รับสั่งว่า “จงออกไปตามเมืองต่างๆแห่งยูดาห์ เก็บรวบรวมเงินจากชาวอิสราเอลทั้งหลายเป็นประจำทุกปีเพื่อซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้าของท่าน จงรีบทำการนี้เถิด”  แต่ชนเลวีไม่ได้รีบเลยb 6กษัตริย์จึงทรงเรียกมหาสมณะเยโฮยาดามาเฝ้า ตรัสถามว่า “ทำไมท่านจึงไม่สั่งให้ชนเลวีไปเก็บภาษีจากชาวยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มตามที่โมเสส ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์กำหนดให้ประชากรอิสราเอลจ่ายเป็นค่าบำรุงกระโจมนัดพบ” – 7พระนางอาธาลิยาห์หญิงชั่วร้ายและบรรดาพระโอรสได้ปล้นพระวิหารของพระเจ้า และยังทรงนำสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ที่ถวายแด่พระยาห์เวห์ในพระวิหารไปใช้นมัสการพระบาอัล – 8กษัตริย์จึงทรงสั่งชนเลวีให้ทำหีบใบหนึ่งวางไว้ที่ประตูพระวิหารของพระยาห์เวห์ 9ชนเลวีจึงประกาศไปทั่วอาณาจักรยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม ให้ทุกคนนำภาษีซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากำหนดไว้แก่อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร เข้ามาถวายพระยาห์เวห์ 10บรรดาเจ้านายและประชาชนมีความยินดี ต่างนำเงินภาษีมาใส่ในหีบจนเต็ม

          11เมื่อชนเลวีนำหีบไปให้เจ้าพนักงานของกษัตริย์ตรวจดู เห็นว่ามีเงินมากแล้ว ราชเลขาและเจ้าหน้าที่ของมหาสมณะจะเทเงินออกจากหีบ แล้วนำหีบกลับไปวางไว้ยังที่เดิม เขาทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวันและรวบรวมเงินได้เป็นจำนวนมาก 12กษัตริย์กับเยโฮยาดาทรงมอบเงินให้ผู้ดูแลงานซ่อมแซมพระวิหารของพระยาห์เวห์ เขาจะได้ใช้จ่ายเป็นค่าจ้างช่างก่อและช่างไม้ที่ซ่อมแซมพระวิหารของพระยาห์เวห์ เป็นค่าจ้างช่างเหล็กและช่างทองสัมฤทธิ์เพื่อเสริมพระวิหารของพระยาห์เวห์ให้แข็งแรง 13ผู้ดูแลงานจึงลงมือทำงาน ทำให้งานซ่อมแซมก้าวหน้าไปมาก เขาบูรณะพระวิหารของพระเจ้าให้อยู่ในสภาพเดิมและแข็งแรงขึ้น 14เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว เขานำเงินที่เหลือมามอบคืนแก่กษัตริย์และสมณะเยโฮยาดา กษัตริย์ทรงใช้เงินนี้ร่วมกับสมณะเยโฮยาดาทำเครื่องใช้สำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์ ทำภาชนะสำหรับพิธีกรรมและสำหรับการถวายเครื่องเผาบูชา ทำชาม และภาชนะอื่นๆที่เป็นทองคำและเงิน มีการถวายเครื่องเผาบูชาในพระวิหารของพระยาห์เวห์เป็นประจำทุกวันตลอดชีวิตของสมณะเยโฮยาดา

          15เมื่อสมณะเยโฮยาดาชรามากมีอายุหนึ่งร้อยสามสิบปี ก็สิ้นชีวิต 16ศพของเขาถูกฝังไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิดกับบรรดากษัตริย์ เพราะเขาได้ทำความดีต่ออิสราเอล ต่อพระเจ้าและพระวิหารของพระองค์c

กษัตริย์โยอาชไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตอนปลายรัชสมัย

            17เมื่อสมณะเยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้ว บรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์เข้ามาถวายบังคมเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ พระองค์ทรงฟังคำทูลของเขาd 18เขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ ไปนมัสการเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์และรูปเคารพ ความผิดนี้ทำให้พระเจ้าทรงลงโทษอาณาจักรยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม  19พระยาห์เวห์ทรงส่งบรรดาประกาศกมาเตือนเขาให้กลับมาหาพระองค์ ประกาศกเหล่านี้กล่าวประณามความผิดของเขา แต่เขาไม่ยอมฟัง 20พระจิตของพระเจ้าเข้าประทับในเศคาริยาห์ บุตรของเยโฮยาดาสมณะ เขายืนอยู่ต่อหน้าประชาชน พูดว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้ ‘ทำไมท่านทั้งหลายจึงละเมิดบทบัญญัติของพระยาห์เวห์ ท่านจะไม่ประสบความเจริญรุ่งเรือง ท่านได้ละทิ้งพระยาห์เวห์ พระองค์จึงทรงละทิ้งท่าน’” 21เขาทั้งหลายร่วมกันคิดร้ายต่อเศคาริยาห์ ขว้างหินใส่เขาจนตายในลานพระวิหารของพระยาห์เวห์ 22กษัตริย์โยอาชไม่ทรงระลึกถึงความกรุณาซึ่งสมณะเยโฮยาดา บิดาของเศคาริยาห์เคยทำต่อพระองค์ แต่ทรงประหารชีวิตบุตรของเขา เมื่อเศคาริยาห์ใกล้จะตายได้พูดว่า “ขอพระยาห์เวห์ ทรงเห็นและทรงลงโทษเถิด”

          23เมื่อขึ้นปีใหม่กองทัพชาวอารัมก็ยกมาโจมตีกษัตริย์โยอาชe เขาบุกรุกเข้ามาในอาณาจักรยูดาห์จนถึงกรุงเยรูซาเล็ม ทำลายล้างบรรดาเจ้านายของประชาชน และส่งของเชลยทั้งหมดไปถวายกษัตริย์แห่งกรุงดามัสกัส 24กองทัพชาวอารัมยกมาเป็นจำนวนน้อย แต่พระยาห์เวห์ทรงมอบกองทัพใหญ่ในมือของเขา เพราะชาวยูดาห์ได้ละทิ้งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของบรรพบุรุษ กษัตริย์โยอาชจึงถูกลงโทษอย่างสาสม

          25เมื่อชาวอารัมยกทัพกลับไปแล้ว กษัตริย์โยอาชทรงบาดเจ็บสาหัส บรรดาข้าราชบริพารคบคิดกันปลงพระชนม์พระองค์ เพื่อแก้แค้นที่ทรงประหารชีวิตบุตรfของเยโฮยาดาสมณะ เขาปลงพระชนม์กษัตริย์โยอาชบนพระแท่นบรรทม พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ เขาฝังพระศพไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิด แต่ไม่ได้ฝังไว้ในที่ฝังพระศพของบรรดากษัตริย์ 26ผู้คบคิดกันปลงพระชนม์คือศาบาด บุตรของนางชิเมอัทชาวอัมโมน และเยโฮศาบาด บุตรของนางชิมริทชาวโมอับ 27เรื่องราวเกี่ยวกับพระโอรส เรื่องคำพยากรณ์ปรักปรำพระองค์ และเรื่องการซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้า มีบันทึกไว้ในหนังสืออรรถาธิบายหนังสือพงศ์กษัตริย์ อามาซิยาห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

24 a ผู้เขียนพงศาวดารเล่าเรื่องนี้ส่วนใหญ่ตามเรื่องที่มีเล่าอยู่ใน 2 พกษ 12 – ถ้ามีรายละเอียดแตกต่างออกไป ก็ดูเหมือนว่าผู้เขียนใช้เรื่องเล่าเดียวกันอีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็น “อรรถาธิบายหนังสือพงศ์กษัตริย์” ที่ถูกกล่าวถึงในข้อ 27.

b ผู้เขียนพงศาวดารละเว้นไม่เล่าว่าประชาชนถวายสิ่งของแด่พระยาห์เวห์ในพระวิหารตามที่มีเล่าใน 2 พกษ 12:5 แต่กลับไปเล่าถึงการรวบรวมเงินภาษีบำรุงพระวิหารที่เขาคิดว่าโมเสสได้กำหนดไว้ (อพย 25:1-9; 30:12-16; 38:25-28) และเนหะมีย์ยังกล่าวซ้ำอีกใน นหม 10:35 – ดู มธ 17:24ฯ ด้วย

c เรื่องที่เล่าในข้อ 14-16 นี้ไม่มีเล่าในหนังสือพงศ์กษัตริย์

d การเปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นนี้ไม่มีกล่าวถึงใน 2 พกษ แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้ว กษัตริย์โยอาชทรงยกเลิกที่ปรึกษาที่เป็นสมณะ และทรงแต่งตั้งฆราวาสเป็นที่ปรึกษาราชการ – เช่นเดียวกัน ในกรณีของกษัตริย์ที่ทรงประพฤติไม่เหมาะสม ผู้เขียนพงศาวดารจัดให้มีประกาศกมาตักเตือน (ข้อ 19-20)

e 2 พกษ กล่าวถึงการสงครามระหว่างชาวฟีลิสเตียกับชาวอารัม ซึ่งแยกตัวออกไปจากยูดาห์หลังจากต้องส่งบรรณาการจำนวนมาก และหลังจากนั้นจึงกล่าวถึงการที่กษัตริย์โยอาชทรงถูกปลงพระชนม์ ดูเหมือนว่าผู้เขียนพงศาวดารมีแหล่งข้อมูลต่างกัน ที่บอกว่าการที่กษัตริย์โยอาชทรงถูกปลงพระชนม์นี้เป็นการลงโทษที่ทรงละทิ้งพระยาห์เวห์

f “บุตร” ตามต้นฉบับภาษากรีกฉบับ LXX – ต้นฉบับภาษาฮีบรู คำนี้อยู่ในรูปพหูพจน์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย