Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

ข้อตกลงกับกษัตริย์ฮีราม

  1. 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้เวลายี่สิบปีสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์และพระราชวัง 2พระองค์ทรงบูรณะเมืองต่างๆซึ่งกษัตริย์ฮีรามถวายแด่พระองค์ ทรงให้ชาวอิสราเอลไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นa 3ทรงยกทัพไปที่เมืองคามัทโศบาห์b และทรงยึดเมืองนั้นได้ 4พระองค์ยังทรงบูรณะเมืองทัดโมร์ในถิ่นทุรกันดารc และทรงบูรณะเมืองอื่นๆที่เคยทรงสร้างไว้ในแคว้นคามัทเพื่อสะสมเสบียงอาหาร 5ทรงบูรณะเมืองเบธ-โฮโรนตอนบนและเบธ-โฮโรนตอนล่างด้วย ให้เป็นป้อมปราการ มีกำแพง ประตูเมือง และดาลประตู 6พระองค์ทรงบูรณะเมืองบาอาลัท เมืองเก็บเสบียงทุกเมืองที่เป็นของกษัตริย์ซาโลมอน รวมทั้งเมืองสำหรับเก็บม้าศึกและรถศึก คือทรงสร้างทุกสิ่งที่ทรงประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอนและทุกเขตแดนของราชอาณาจักร 7ประชาชนทุกคนที่เป็นลูกหลานของชาวอาโมไรต์ ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์และชาวเยบุส ไม่ใช่ชาวอิสราเอล 8คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของผู้ที่ยังคงเหลืออยู่ในแผ่นดินเพราะชาวอิสราเอลทำลายล้างไม่หมด กษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานของคนเหล่านี้ซึ่งยังคงเป็นทาสอยู่จนถึงวันนี้ 9พระองค์ไม่ทรงให้ชาวอิสราเอลคนใดเป็นทาสทำงานกรรมกร เพราะเขาเป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นนายทหารและเป็นผู้บัญชากองรถศึกและกองทหารม้า 10ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของกษัตริย์ซาโลมอนและดูแลผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนสองร้อยห้าสิบคน

          11กษัตริย์ซาโลมอนทรงย้ายพระธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์ จากนครของกษัตริย์ดาวิดมาประทับในพระราชวังที่ทรงสร้างให้นาง เพราะทรงดำริว่า “ผู้หญิงของเราไม่ควรพำนักอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์แห่งอิสราเอล เพราะสถานที่ซึ่งหีบของพระยาห์เวห์เคยประดิษฐานอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”d

          12เวลานั้น กษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์บนพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ที่ทรงสร้างไว้ด้านหน้าของหน้ามุขพระวิหาร 13 พระองค์ทรงถวายเครื่องเผาบูชาตามข้อกำหนดของโมเสส ทุกวัน ทุกวันสะบาโต วันต้นเดือน และวันเทศกาลประจำปีสามเทศกาล คือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง 14ตามข้อกำหนดของกษัตริย์ดาวิดพระบิดา พระองค์ทรงจัดแบ่งหมวดหมู่สมณะตามกำหนดหน้าที่รับใช้ในพระวิหาร ทรงจัดแบ่งชนเลวีบางกลุ่มให้ทำหน้าที่สรรเสริญพระเจ้า บางกลุ่มเป็นผู้ช่วยบรรดาสมณะตามหน้าที่ประจำวัน ทรงจัดแบ่งยามเฝ้าประตูพระวิหารให้เฝ้าทุกประตูตามกำหนด เพราะกษัตริย์ดาวิดคนของพระเจ้าทรงบัญชาไว้เช่นนั้น  15เขาทั้งหลายปฏิบัติตามที่กษัตริย์ทรงบัญชาแก่บรรดาสมณะและชนเลวีทุกประการ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับห้องพระคลังด้วย

          16พระราชกิจต่างๆที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงกระทำ ตั้งแต่วันที่ทรงวางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์จนถึงวันที่สร้างสำเร็จ ก็จบลงดังนี้ พระวิหารของพระยาห์เวห์ก็สำเร็จครบถ้วนe

ความรุ่งเรืองของกษัตริย์ซาโลมอน

            17กษัตริย์ซาโลมอนเสด็จไปที่เมืองเอซีโอน-เกเบอร์และเมืองเอลัทบนฝั่งทะเลในแผ่นดินเอโดม 18กษัตริย์ฮีรามทรงให้ข้าราชบริพารนำเรือพร้อมกับกะลาสีที่ชำนาญงานเดินเรือมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน คนเหล่านี้พร้อมกับกะลาสีของกษัตริย์ซาโลมอนเดินเรือไปยังเมืองโอฟีร์ และนำทองคำหนักเกือบสิบหกตันกลับมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน

8 a เมืองต่างๆที่กล่าวถึงที่นี่น่าจะเป็นเมืองในแคว้นกาลิลีที่กษัตริย์ซาโลมอนประทานแก่กษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระ (1 พกษ 9:11-12)  แต่กษัตริย์ฮีรามไม่ทรงพอพระทัย และดูเหมือนจะไม่ได้ทรงยอมรับเมืองเหล่านี้ไว้ - ทำให้ผู้เขียนพงศาวดารเข้าใจว่ากษัตริย์ฮีรามทรงรับเมืองเหล่านี้ไป แล้วจึงทรงถวายคืนให้กษัตริย์ซาโลมอน

b “คามัทโศบาห์” – หนังสือซามูเอลและพงศ์กษัตริย์กล่าวว่า “คามัท” และ “โศบาห์” เป็นเมืองแยกกันสองเมือง - การรบครั้งนี้ไม่มีกล่าวถึงที่อื่นใดอีกในพระคัมภีร์ เป็นไปได้ที่ผู้เขียนพงศาวดารกล่าวถึงชัยชนะของกษัตริย์ดาวิดใน 2 ซมอ 8:3; 10:8 (ดู 1 พศด 18:3ฯ; 19:16) ว่าเป็นชัยชนะของกษัตริย์ซาโลมอน เพื่อกล่าวชมพระองค์มากขึ้น

c “เมืองทัดโมร์ในถิ่นทุรกันดาร” – ผู้เขียนพงศาวดารเปลี่ยน หมู่บ้านทามาร์ ทางทิศใต้ของทะเลตาย (1 พกษ 9:18) ให้กลายเป็น เมืองทัดโมร์ ที่ใหญ่กว่า – เมืองนี้จะรู้จักกันในภายหลังว่า “เมือง Palmyra”

d “สถานที่ซึ่งหีบของพระยาห์เวห์เคยประดิษฐานอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” – 1 พกษ  9 ไม่มีคำอธิบายเช่นนี้ สภาพการณ์บางอย่างของสตรีทำให้นางมีมลทิน ไม่อาจเข้าร่วมศาสนพิธีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งได้ – ความกังวลใจในเรื่องนี้รุนแรงขึ้นในช่วงหลังกลับจากแดนเนรเทศ และในที่สุดจะกำหนดให้มีลานพิเศษสำหรับสตรีโดยเฉพาะในพระวิหารของกษัตริย์เฮโรด

e ในข้อ 12 ผู้เขียนพงศาวดารแก้ไขข้อความของ 1 พกษ 9:25 และเพิ่มข้อ 13-14 ซึ่งแสดงว่าผลงานของกษัตริย์ซาโลมอนเป็นการทำให้กฎเกณฑ์ต่างๆที่กษัตริย์ดาวิดทรงกำหนดไว้ตามรายละเอียดต่างๆที่ “ตำนานสงฆ์” ได้ขยายความให้เป็นธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นสำเร็จบริบูรณ์ไป