Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

  1. 1เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงทำงานทุกอย่างสำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์เสร็จแล้วพระองค์ทรงนำเงินและทองคำที่กษัตริย์ดาวิดพระบิดาทรงถวายแด่พระยาห์เวห์ และเครื่องใช้อื่นๆ มาเก็บไว้ที่คลังในพระวิหารของพระเจ้า

การอัญเชิญหีบพันธสัญญามาประดิษฐานในพระวิหาร

            2บรรดาผู้อาวุโส หัวหน้าเผ่าและผู้นำครอบครัวสำคัญๆของชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอนที่กรุงเยรูซาเล็มตามรับสั่ง เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ขึ้นมาจากศิโยน นครของกษัตริย์ดาวิด 3ชายชาวอิสราเอลทุกคนมาชุมนุมเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ในงานฉลองเดือนเจ็ด 4เมื่อผู้อาวุโสทุกคนของอิสราเอลมาถึง บรรดาชนเลวีaก็ยกหีบขึ้น 5อัญเชิญหีบของพระยาห์เวห์ กระโจมนัดพบ และเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดซึ่งอยู่ในกระโจม บรรดาสมณะและชนเลวีแบกหีบพันธสัญญา

          6กษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายแกะและโคจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนเป็นเครื่องบูชา ร่วมกับชาวอิสราเอลทั้งหลายที่มาชุมนุมกับพระองค์ต่อหน้าหีบพันธสัญญา 7บรรดาสมณะอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ไปประดิษฐานไว้ใต้ปีกของเครูบในที่เฉพาะ คือพระวิหารชั้นในสุดที่เรียกว่า “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” 8เครูบกางปีกเหนือที่ตั้งของหีบ คลุมหีบและคานหามจากเบื้องบน 9คานหามเหล่านี้ยาวมากจนมองเห็นปลายคานที่ออกมาจากหีบต่อหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ แต่มองไม่เห็นจากที่อื่น สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้b 10ในหีบพันธสัญญามีเพียงศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสใส่ไว้ตั้งแต่อยู่ที่ภูเขาโฮเรบ คือแผ่นศิลาจารึกพันธสัญญาซึ่งพระยาห์เวห์ทรงกระทำกับชาวอิสราเอล เมื่อออกจากอียิปต์

พระยาห์เวห์เสด็จเข้าประทับในพระวิหาร

            11สมณะออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์c – สมณะทุกคนซึ่งอยู่ที่นั่นทำพิธีชำระตนโดยไม่คำนึงว่าเป็นหมวดใด 12นักขับร้องชนเลวีทุกคน อาสาฟ เฮมาน และเยดูธูน กับบุตรและญาติพี่น้อง สวมอาภรณ์ผ้าป่านยืนใกล้แท่นบูชาด้านตะวันออก มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ สมณะหนึ่งร้อยยี่สิบคนที่เป่าแตรก็อยู่ใกล้ๆนั้นด้วย 13บรรดานักดนตรีและนักขับร้องร่วมบรรเลงเป็นเสียงเดียวกัน สรรเสริญและขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เสียงแตร เสียงฉาบและเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆประสานกับเสียงขับร้องว่า “จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด เพราะพระองค์ทรงความดี ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” – ขณะนั้นมีเมฆเต็มพระวิหารของพระยาห์เวห์ 14บรรดาสมณะประกอบพิธีกรรมต่อไปไม่ได้เนื่องจากเมฆ เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์อยู่เต็มพระวิหารของพระเจ้า

5 a “ชนเลวี” – ที่ตรงนี้ 1พกษ อ่านว่า “สมณะ” แต่ผู้เขียนพงศาวดารกำลังคิดถึง กดว 1:50ฯ (ดู 1พศด 15:2) ** ข้อความตอนปลายข้อ 5 ว่า “บรรดาสมณะและชนเลวี” แปลตาม 1พกษ 8:4 และสำนวนแปลโบราณ – แต่บางคนแปลว่า “บรรดาสมณะจากตระกูลเลวี” เป็นการรวมธรรมประเพณีสองสาย คือธรรมประเพณี “เฉลยธรรมบัญญัติ” และ “พงศาวดาร” เข้าด้วยกัน (ดู 23:18; 30:27).

b “ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้” – ผู้เขียนพงศาวดารคัดลอกข้อความมาจาก 1พกษ 8:8 – แต่ตามจริงแล้ว ในสมัยของผู้เขียน หีบพันธสัญญาสูญหายไปนานแล้ว ตั้งแต่เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย

c ที่ตรงนี้ เรื่องเล่าถูกแทรกด้วยข้อความที่ยาวจนถึงข้อ 13ก – ข้อความนี้อาจถูกนำมาใส่ไว้ในภายหลังโดยผู้เขียนพงศาวดารหรือผู้เรียบเรียง ซึ่งใน 1พศด 25 เน้นความสำคัญของนักขับร้อง – ประโยคที่ค้างไว้นี้จะต่อไปในข้อ 13ข.