"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หีบพันธสัญญานำภัยพิบัติมาสู่ชาวฟีลิสเตียa

5 1เมื่อชาวฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาของพระเจ้าได้ เขาหามหีบจากเอเบนเอเซอร์ ไปที่เมืองอัชโดดb 2ชาวฟีลิสเตียเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปตั้งไว้ข้างรูปเทพเจ้าดาโกนcในวิหาร 3วันต่อมาชาวเมืองอัชโดดลุกขึ้นไปที่วิหารของเทพเจ้าดาโกนd ก็เห็นรูปของเทพเจ้าล้มคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรงหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ เขาจึงช่วยกันยกรูปเทพเจ้าดาโกนขึ้นตั้งไว้ที่เดิม 4เช้าตรู่วันต่อมา เขาลุกขึ้นไปที่วิหาร ก็เห็นว่ารูปของเทพเจ้าดาโกนล้มคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรงหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์อีก ครั้งนี้ศีรษะและมือทั้งสองข้างของรูปเทพเจ้าดาโกนหักตกอยู่ที่ธรณีประตู เหลือแต่ลำตัวของเทพเจ้าดาโกนเท่านั้นที่ไม่แตกe 5เพราะเหตุนี้บรรดาสมณะของเทพเจ้าดาโกน และทุกคนที่เข้าในวิหารของเทพเจ้าดาโกนที่เมืองอัชโดดจึงไม่เหยียบธรณีประตูจนถึงทุกวันนี้f

6พระยาห์เวห์ทรงลงโทษชาวเมืองอัชโดดอย่างหนัก จนเขากลัวมาก ทรงบันดาลให้คนที่อยู่ในเมืองอัชโดดและบริเวณใกล้เคียงเป็นฝีg 7เมื่อชาวอัชโดดเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขา ก็พูดว่า 'เราไม่ต้องการให้หีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลอยู่กับเราอีกต่อไป เพราะพระองค์ทรงลงโทษพวกเราและดาโกนเทพเจ้าของเราอย่างหนัก' 8เขาจึงส่งคนไปเรียกหัวหน้าชาวฟีลิสเตียทั้งห้าคนมาชุมนุมกัน ถามว่า 'เราจะทำอย่างไรดีกับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล?' เขาเหล่านั้นตอบว่า 'จงเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปไว้ที่เมืองกัทเถิด' ดังนั้น เขาจึงนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปที่นั่น 9แต่เมื่อเขานำหีบพันธสัญญาไปไว้ที่นั่นแล้ว พระยาห์เวห์ก็ทรงลงโทษเมืองนั้นอย่างหนักจนทุกคนตกใจกลัวมาก ทรงลงโทษชาวเมืองให้เกิดเป็นฝีกันหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 10เขาจึงส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปไว้ที่เมืองเอโครน แต่เมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนก็พากันร้องว่า 'เขานำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาไว้ที่นี่ก็เพื่อจะฆ่าพวกเราทั้งหมด' 11เขาจึงส่งคนไปเรียกหัวหน้าชาวฟีลิสเตียทั้งห้าคนมาชุมนุมอีกแล้วกล่าวว่า 'จงส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลกลับไปที่เดิมเถิด มิฉะนั้นเราทุกคนจะถูกฆ่าตายหมด' -ชาวเมืองทุกคนต่างตกใจกลัวมาก เพราะพระเจ้าทรงลงโทษเขาอย่างหนัก 12ผู้ที่รอดตายก็เป็นฝี ชาวเมืองร้องคร่ำครวญเสียงดังขึ้นไปถึงฟ้า


5a ชาวฟีลิสเตีย และเทพเจ้าดาโกนของเขา (ดู วนฉ 16:23 เชิงอรรถ d) ต้องเผชิญภัยพิบัติเพราะล่วงเกินความศักดิ์สิทธิ์ของหีบพันธสัญญาอันเป็นที่ประทับของพระยาห์เวห์ (1 ซมอ 6:7 เชิงอรรถ c)

b เมืองอัชโดดเป็นเมืองหนึ่งในห้าเมืองของชาวฟีลิสเตีย เช่นเดียวกับเมืองกัท (ข้อ 8) และเอโครน (ข้อ 10) ดู 6:17;ยชว 13:2 เชิงอรรถ b

c “ข้างรูปเทพเจ้าดาโกน” ชาวฟีลิสเตียนำหีบพันธสัญญามาตั้งไว้ข้างรูปเทพเจ้าของตน เป็นเครื่องหมายว่า เทพเจ้าดาโกนสามารถชนะพระยาห์เวห์ของชาวอิสราเอล

d 'ไปยังวิหารของเทพเจ้าดาโกน' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ข้อความนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

e 'ลำตัวของเทพเจ้าดาโกน' แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ดาโกน' เฉย ๆ

f การไม่เหยียบธรณีประตูเป็นธรรมเนียมโบราณที่แพร่หลายทั่วไป เพราะคนโบราณคิดว่าธรณีประตูเป็นที่อาศัยของจิตต่างๆ

g 'ฝี' ในที่นี้อาจหมายถึงริดสีดวงทวาร ชาวอิสราเอลเล่าเรื่องนี้ถึงชาวฟีลิสเตียเป็นเรื่องชวนหัว

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก