Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

5 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงปกครองเหนืออาณาจักรทั้งหลายตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสdจนถึงแผ่นดินของชาวฟีลิสเตียและเขตแดนประเทศอียิปต์ ชนชาติเหล่านี้นำบรรณาการมาถวายและรับใช้พระองค์ตลอดพระชนมายุ 6กษัตริย์ซาโลมอนทรงมีคอกม้าสี่พันeคอก สำหรับม้าเทียมรถศึก และยังมีม้าศึกอีกหนึ่งหมื่นสองพันตัว

กิตติศัพท์ของกษัตริย์ซาโลมอน

            9พระเจ้าประทานให้กษัตริย์ซาโลมอนมีพระปรีชาญาณ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทรงมีความรอบรู้เหลือคณานับประดุจเม็ดทรายที่ชายทะเล 10พระปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอนยิ่งใหญ่กว่าปรีชาญาณของชาวตะวันออกทั้งหลาย และมากกว่าปรีชาญาณทั้งหมดของอียิปต์ 11พระองค์ทรงเฉลียวฉลาดกว่าทุกคน ทรงฉลาดกว่าเอธานจากตระกูลเอสราห์f ทรงฉลาดกว่าบรรดาบุตรของมาโฮล คือเฮมาน คาลโคลและดารดา กิตติศัพท์ของพระองค์แผ่ไปถึงบรรดาชนชาติที่อาศัยอยู่โดยรอบ 12พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์สุภาษิตสามพันบท และบทเพลงของพระองค์มีจำนวนหนึ่งพันกับห้าบท 13พระองค์ตรัสเรื่องต้นไม้ได้ตั้งแต่ต้นสนสีดาร์ในเลบานอนไปจนถึงต้นหุสบที่ขึ้นอยู่ตามกำแพง พระองค์ตรัสเรื่องสัตว์เลี้ยง นก สัตว์เลื้อยคลานและปลาต่างๆได้g 14ผู้คนจากชาติต่างๆมาฟังพระปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอน กษัตริย์ทั่วแผ่นดินที่ทรงได้ยินเรื่องพระปรีชาญาณของพระองค์ก็ทรงส่งคนมาฟังh

: สิ่งก่อสร้างของกษัตริย์ซาโลมอน

การเตรียมสร้างพระวิหาร

5 15กษัตริย์ฮีรามแห่งไทระเป็นพระสหายของกษัตริย์ดาวิดตลอดมา เมื่อทรงทราบว่ากษัตริย์ซาโลมอนได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระราชบิดา จึงทรงส่งคณะทูตมาเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน 16กษัตริย์ซาโลมอนทรงส่งสารไปถึงกษัตริย์ฮีรามว่า 17"พระองค์ทรงทราบแล้วว่ากษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาทรงสร้างพระวิหารถวายแด่พระนามของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของพระราชบิดาไม่ได้ เพราะต้องทรงทำสงครามกับศัตรูรอบด้าน จนกว่าพระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้พระราชบิดาทรงมีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวง 18แต่บัดนี้พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าประทานสันติภาพรอบด้าน ไม่มีศัตรูหรือเหตุร้ายที่จะต้องกลัว 19ข้าพเจ้าจึงคิดจะสร้างพระวิหารถวายแด่พระนามของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ตามที่พระยาห์เวห์ตรัสกับดาวิดพระราชบิดาไว้ว่า 'บุตรของท่านซึ่งเราจะตั้งให้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากท่าน จะสร้างพระวิหารสำหรับนามของเรา' 20เพราะฉะนั้น ขอพระองค์ตรัสสั่งให้โค่นต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนให้ข้าพเจ้า ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะร่วมงานกับผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าจะจ่ายค่าจ้างสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ตามที่พระองค์จะทรงกำหนด พระองค์ทรงทราบแล้วว่าข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดชำนาญโค่นต้นไม้เท่ากับชาวไซดอนi 21เมื่อกษัตริย์ฮีรามทรงทราบสารจากกษัตริย์ซาโลมอน ก็ทรงยินดียิ่ง ตรัสว่า    "บัดนี้ ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ที่ประทานให้ดาวิดมีบุตรเฉลียวฉลาดเป็นกษัตริย์ปกครองประชากรจำนวนมากนี้" 22แล้วกษัตริย์ฮีรามก็ทรงส่งสารไปถึงกษัตริย์ซาโลมอนว่า "ข้าพเจ้าได้รับสารของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าจะทำตามที่พระองค์ทรงปรารถนา จะจัดหาไม้สนสีดาร์หรือไม้สนสองใบให้พระองค์ 23ผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะนำไม้เหล่านี้จากเลบานอนลงไปถึงทะเล ข้าพเจ้าจะสั่งให้ผูกไม้เหล่านี้เป็นแพล่องมาตามชายทะเลถึงที่ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ แล้วข้าพเจ้าจะสั่งให้แก้แพออก เพื่อพระองค์จะทรงรับไม้ไว้ พระองค์จะทรงตอบแทนข้าพเจ้าโดยทรงจัดส่งเสบียงอาหารแก่ราชสำนักของข้าพเจ้า" 24กษัตริย์ฮีรามจึงทรงจัดส่งไม้สนสีดาร์และไม้สนสองใบให้แก่กษัตริย์ซาโลมอนตามพระประสงค์ 25กษัตริย์ซาโลมอนทรงจัดหาข้าวสาลีหกพันตันj และน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์แปดพันลิตรให้ราชสำนักของกษัตริย์ฮีรามเป็นประจำทุกปี 26พระยาห์เวห์ประทานพระปรีชาญาณแก่กษัตริย์ซาโลมอนตามที่ทรงสัญญาไว้ กษัตริย์ซาโลมอนและกษัตริย์ฮีรามทรงมีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งสองพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาต่อกัน

          27kกษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานประชาชนจำนวนสามหมื่นคนจากทั่วอิสราเอล 28ทรงแบ่งคนงานเป็นสามผลัด ผลัดละหนึ่งหมื่นคน ส่งไปทำงานที่เลบานอนเป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่ละผลัดทำงานหนึ่งเดือนในเลบานอน และอยู่บ้านสองเดือน อาโดนีรัมเป็นหัวหน้าดูแลแรงงานเกณฑ์เหล่านี้ 29กษัตริย์ซาโลมอนยังทรงมีกรรมกรแบกหามเจ็ดหมื่นคน คนสกัดหินอีกแปดหมื่นคนทำงานที่ภูเขา 30ไม่นับหัวหน้างานสามพันสามร้อยคนซึ่งคอยควบคุมการทำงานของคนงานและรายงานต่อผู้ควบคุมงานที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงแต่งตั้ง 31คนงานเหล่านี้ขุดหินก้อนใหญ่คุณภาพดีและสกัดเป็นฐานของพระวิหารตามพระบัญชาของกษัตริย์ 32คนงานของกษัตริย์ซาโลมอน คนงานของกษัตริย์ฮีราม และคนงานชาวบีบลอส l สกัดหิน เตรียมไม้และหินเพื่อสร้างพระวิหาร

d "แม่น้ำยูเฟรติส" ต้นฉบับว่า "แม่น้ำ" (เช่นเดียวกับในข้อ 4)

e "สี่พัน" แปลตาม 2 พศด 9:25 ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "สี่หมื่น"

f "เอสราห์" แปลตามตัวอักษรว่า "คนท้องถิ่น" ชื่อของบุคคลในข้อนี้เป็นชื่อของปราชญ์เรืองนามชาวคานาอัน ชาวยิวคิดว่า สดด 89 เป็นบทประพันธ์ของเอธาน ชื่อเสียงของเขาทำให้ปราชญ์เหล่านี้ แม้เป็นชาวคานาอัน ก็มีชื่อบันทึกไว้ในลำดับวงศ์ตระกูลของอิสราเอลด้วย (ดู 1 พศด 2:6; 6:18)

g กษัตริย์ซาโลมอนทรงเป็นปราชญ์คนแรกของอิสราเอล (ดู "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมปรีชาญาณ" ย่อหน้าสุดท้าย) ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์ทรงมีผลงานด้านวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ (ดู 8:12-13) หนังสือสุภาษิตส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลงานของพระองค์ สดด 72 และ 127  ปญจ พซม ปชญ ล้วนมีชื่อของกษัตริย์ซาโลมอนเกี่ยวข้องด้วย

h "ทรงส่งคนมาฟัง" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "ส่งบรรณาการมาถวาย"

i "ชาวไซดอน" มิได้หมายถึงเพียงชาวเมืองไซดอนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคนเชื้อชาติฟินิเชียโดยทั่วไป ฮีรามทรงเป็นกษัตริย์ของทั้งเมืองไทระและไซดอน

j "หกพันตัน" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกว่า "สองหมื่นคอร์" (เทียบ 2 พศด 2:9) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ยี่สิบคอร์" (1 คอร์ เท่ากับปริมาณ 450 ลิตร)

k บางคนคิดว่าข้อ 27-32 เป็นข้อความเพิ่มเติมในภายหลัง

l "บีบลอส" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เกบาล"  เป็นเมืองตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเบรุต ห่างออกไปราว 80 กม.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย