Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้าราชการของกษัตริย์ซาโลมอน

4 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลทั้งหมด 2ข้าราชการระดับสูงของพระองค์มีดังนี้a 

                3อาซาริยาห์บุตรของศาโดกเป็นสมณะ

          เอลีโฮเรฟและอาหิยาห์ บุตรของชิชา เป็นราชเลขา

          เยโฮชาฟัท บุตรของอาหิลูด เป็นเจ้ากรมสารบรรณ

          4เบไนยาห์ บุตรของเยโฮยาดา เป็นผู้บัญชาการกองทัพ

          ศาโดกและอาบียาธาร์เป็นสมณะb

          5อาซาริยาห์ บุตรของนาธัน เป็นหัวหน้าผู้ว่าราชการ

          ศบุดบุตรของนาธันเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของกษัตริย์c

          6อาหิชาร์เป็นหัวหน้าผู้ดูแลสำนักพระราชวังd

          อาโดนีรัมบุตรของอับดาเป็นผู้ควบคุมงานโยธา

          7กษัตริย์ซาโลมอนทรงมีผู้ว่าราชการสิบสองคนeปกครองอิสราเอลทั้งหมด เขามีหน้าที่จัดหาเสบียงอาหารสำหรับกษัตริย์และพระราชวงศ์ แต่ละคนต้องจัดหาเสบียงสำหรับหนึ่งเดือนในรอบปี 8รายนามของผู้ว่าราชการมีดังต่อไปนี้

          บุตรของfเฮอรปกครองดินแดนแถบภูเขาเอฟราอิม

          9บุตรของเดเคอร์ปกครองเมืองมาคาส ชาอัลบิม เบธเชเมช อัยยาโลน และเบธฮานัน

          10บุตรของเฮเสดปกครองเมืองอารุบโบท โสโคห์ และแผ่นดินเฮเฟอร์ทั้งหมด

          11บุตรของอาบีนาดับปกครองบริเวณที่ลาดโดร์ ภรรยาของเขาคือทาฟัท พระธิดาของกษัตริย์ซาโลมอน

          12บาอานาบุตรของอาหิลูดปกครองเมืองทาอานาคและเมกิดโดจนถึงเมืองโยกเมอัม และเขตแดนเมืองเบธชานทางใต้ของเมืองยิสเรเอล ตั้งแต่เมืองเบธชานลงไปจนถึงเมืองอาเบล-เมโฮลาห์ใกล้เมืองศาเรธานg

          13บุตรของเกเบอร์ปกครองเมืองราโมท-กิเลอาดและหมู่บ้านของยาอีร์ บุตรของมนัสเสห์ในแคว้นกิเลอาด รวมทั้งดินแดนเมืองอารโกบในแคว้นบาชาน เมืองใหญ่หกสิบเมือง มีกำแพงล้อมและมีประตูลั่นดาลทองสัมฤทธิ์

          14อาหินาดับบุตรของอิดโดปกครองเมืองมาหะนาอิม

          15อาหิมาอัสปกครองเขตแดนนัฟทาลี เขาแต่งงานกับพระธิดาของกษัตริย์ซาโลมอนชื่อบาเสมัท

          16บาอานาบุตรของหุชัยปกครองเขตแดนอาเชอร์และเบอาโลทh

          17เยโฮชาฟัทบุตรของปารูอาห์ปกครองเขตแดนอิสสาคาร์

          18ชิเมอีบุตรของเอลาปกครองเขตแดนเบนยามิน

          19เกเบอร์บุตรของอุรีปกครองดินแดนกิเลอาด ดินแดนของสิโหนกษัตริย์ชาวอาโมไรต์ และของโอกกษัตริย์แห่งบาชาน

          ผู้ว่าราชการอีกคนหนึ่งปกครองเขตแดนยูดาห์i

5          5:7 aผู้ว่าราชการเหล่านี้ต่างส่งเสบียงคนละหนึ่งเดือนสำหรับกษัตริย์ซาโลมอนและทุกคนในราชสำนักที่ร่วมโต๊ะเสวยกับกษัตริย์bอย่างสมบูรณ์จนไม่ขาดแคลนสิ่งใด 8เขายังจัดหาข้าวบาร์เลย์และฟางสำหรับม้าเทียมรถศึกและสัตว์ใช้งานมายังสถานที่ที่กำหนดไว้ตามคำสั่ง 2เสบียงอาหารที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงต้องการแต่ละวันคือแป้งสาลีอย่างดีเจ็ดตัน แป้งธรรมดาสิบสี่ตัน 3โคขุนสิบตัว โคทุ่งยี่สิบตัว แกะหนึ่งร้อยตัว รวมทั้งกวาง ละมั่ง เก้งและเป็ดไก่ขุน 4พระองค์ทรงปกครองทั่วแผ่นดินทางตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสc ตั้งแต่เมืองทิฟสาห์ไปจนถึงเมืองกาซา กษัตริย์ทุกพระองค์ทางตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสทรงอยู่ใต้พระราชอำนาจปกครองของพระองค์ ทรงอยู่อย่างสงบสุขกับชนชาติใกล้เคียง 5ยูดาห์และอิสราเอลอยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนดูแลสวนองุ่นและต้นมะเดื่อเทศของตนตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์-เชบาตลอดพระชนมายุของกษัตริย์ซาโลมอน

4 20ยูดาห์และอิสราเอลมีประชากรจำนวนมากประดุจเม็ดทรายตามชายทะเล ทุกคนมีกินมีดื่มและอยู่อย่างมีความสุข

4 a เราไม่ทราบชัดเจนว่าหน้าที่ของข้าราชการเหล่านี้คืออะไร เช่น "เจ้ากรมสารบรรณ" (แปลตามตัวอักษรว่า "ผู้เตือนความจำ") อาจมีหน้าที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและการแถลงข่าวแก่ประชาชน * "ผู้ดูแลสำนักพระราชวัง" มีหน้าที่คล้ายกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้ หรือ "มุขมนตรี" ในประเทศมุสลิม * ตำแหน่ง "ที่ปรึกษาส่วนพระองค์" อาจเป็นเพียงตำแหน่งเกียรติยศ ไม่มีหน้าทีในการปกครอง * "สมณะ" ในที่นี้อาจหมายถึง "มหาสมณะ" ซึ่งเป็นผู้นำสมณะทั้งหมด นับเป็นตำแหน่งราชการด้วย * กษัตริย์ซาโลมอนยังทรงให้เยโฮซาฟัทดำรงตำแหน่งเจ้ากรมสารบรรณที่ได้รับแต่งตั้งจากกษัตริย์ดาวิด แต่แต่งตั้งอาซาริยาห์ บุตรของศาโดกสมณะในสมัยกษัตริย์ดาวิด ให้เป็นสมณะแทนบิดา และทรงแต่งตั้งเอลีโฮเรฟและอาหิยาห์ บุตรของชิชาราชเลขาในสมัยกษัตริย์ดาวิดให้เป็นราชเลขาแทนบิดา (2 ซมอ 8:16ฯ; 20:23ฯ)

b บางคนคิดว่าข้อ 4 นี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมของผู้คัดลอก เพราะข้อความเกี่ยวกับสมณะขัดกับข้อความในข้อ 2 และ 2:26ฯ

c แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและละตินโบราณ (Vetus Latina)  ต้นฉบับภาษาฮีบรูเพิ่ม "สมณะ" ก่อน "ที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของกษัตริย์"

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า "เอลีอับ บุตรของโยอาบ เป็นผู้บัญชาการกองทัพ"

e "ผู้ว่าราชการ" เป็นตำแหน่งที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงแต่งตั้งเพื่อควบคุมงานโยธาและเก็บภาษีเพื่อบำรุงบริการสาธารณะ ผู้ว่าราชการทั้ง 12 เขตแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกรวมเขตแดนเอฟราอิมและมนัสเสห์ บุตรของโยเซฟ (ข้อ 8) กับเมืองของชาวคานาอันที่ยึดมาได้ (ข้อ 9-12) กับดินแดนทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน (ข้อ 13-14) กลุ่มที่สองรวมเผ่าทางเหนือทุกเผ่า (ข้อ 15-17)  และกลุ่มที่สามคือเผ่าเบนยามิน  (ข้อ 18) และกาด (ข้อ 19) ส่วนเผ่ายูดาห์มีการปกครองพิเศษ (ข้อ 19 เชิงอรรถ l)

f "บุตรของ....." รายชื่อที่มีแต่นามของบิดาเช่นนี้ (ข้อ 8,9,10,11,13) คงหมายความว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการดังกล่าวเป็นตำแหน่งที่สืบทอดต่อกันมากในตระกูล จึงไม่ออกชื่อของบุคคลโดยเฉพาะ บางคนคิดว่าเอกสารที่แสดงรายชื่อเหล่านี้ชำรุดที่ขอบจึงทำให้ชื่อของบางคนหายไป คงอยู่แต่ชื่อของบิดา

g ในการแปลมีการเรียงลำดังชื่อเมืองตามความเป็นไปได้ทางภูมิศาสตร์ ต้นฉบับสับสน

h "เบอาโลท" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "บนที่ราบสูง" ซึ่งอาจจะเป็นดินแดนระหว่างเมืองอัคโคและไทระ

i "เขตแดนยูดาห์" ต้นฉบับภาษาฮีบรูละคำ "ยูดาห์" คำว่า "เขตแดน" (หรือ "แผ่นดิน")โดยไม่มีการเจาะจงอย่างอื่นมักจะหมายถึงเขตแดนของกษัตริย์ยูดาห์ เพื่อให้แตกต่างจากเขตปกครองของอิสราเอล คือเผ่าทางเหนือ ดังนั้น ยูดาห์จึงมีการปกครองพิเศษ

5 a การแปลตอนนี้เรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับที่คิดว่าสมเหตุสมผลมากกว่าต้นฉบับภาษาฮีบรูซึ่งสับสน ลำดับเรื่องจึงเรียงข้อของฉบับภาษาฮีบรูดังนี้ 5:7-8; 5:2-5; 4:20; 5:1,6,9-14

b "ทุกคน....ร่วมโต๊ะกับกษัตริย์" หมายความว่าเสบียงอาหารนี้ต้องเลี้ยงดูไม่เพียงแต่ราชวงศ์และบริวาร แต่รวมถึงข้าราชบริพารและกองทหารประจำการด้วย

c "แผ่นดินทางตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส" หมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำยูเฟรติสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สำนวนนี้ใช้ในสมัยเปอร์เซีย เป็นชื่อทางการของดินแดนดังกล่าว ข้อความนี้คงได้เพิ่มเติมเข้ามาในสมัยหลังเนรเทศ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย