Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กษัตริย์ดาวิดทรงแนะนำกษัตริย์ซาโลมอนa

2 1เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงตระหนักว่าใกล้จะสิ้นพระชนม์ จึงทรงเรียกกษัตริย์ซาโลมอนพระโอรสและทรงสั่งว่า 2"พ่อกำลังจะตายในไม่ช้า ลูกจงเข้มแข็งอย่างลูกผู้ชายเถิด 3จงปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของลูก จงเดินตามหนทางของพระองค์ ปฏิบัติตามข้อกำหนด บทบัญญัติ พระวินิจฉัยและกฤษฎีกาของพระองค์ ดังที่เขียนไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสส แล้วลูกจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าลูกจะทำสิ่งใดและจะไปที่ไหน 4เพื่อพระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้พระสัญญาที่ตรัสไว้กับพ่อเป็นความจริง คือพระสัญญาที่ว่า "ถ้าบุตรหลานของท่านประพฤติตนตามทำนองคลองธรรม ดำเนินชีวิตต่อหน้าเราด้วยความซื่อสัตย์สุดจิตสุดใจ เชื้อสายคนหนึ่งของท่านจะนั่งบัลลังก์ของอิสราเอลตลอดไป"

          5"ลูกรู้แล้วว่าโยอาบบุตรของนางเศรุยาห์ได้ทำกับพ่อไว้อย่างไร ได้ทำไว้อย่างไรกับผู้บัญชาการกองทัพสองคนของอิสราเอล คืออับเนอร์บุตรของเนอร์ และกับอามาสาบุตรของเยเธอร์ โยอาบได้ฆ่าแม่ทัพทั้งสองคนนี้ในยามสงบ ราวกับทำกันในยามสงคราม ทำให้พ่อต้องร่วมรับผิดชอบในโลหิตของผู้บริสุทธิ์ที่เขาฆ่านี้ด้วยb 6ลูกต้องทำอย่างฉลาด ไม่ปล่อยให้เขาตายอย่างธรรมดาในวัยชรา 7แต่ลูกจะต้องเมตตาเลี้ยงดูลูกหลานของบารซิลลัยชาวกิเลอาด ดูแลให้เขาเป็นอยู่อย่างสุขสบาย เพราะเขาเมตตาช่วยเหลือพ่อเมื่อพ่อต้องหนีอับซาโลม พี่ชายของลูก 8ลูกยังต้องจัดการชิเมอีบุตรของเก-ราคนเผ่าเบนยามินจากเมืองบาหุริมด้วย เขาสาปแช่งพ่ออย่างรุนแรงเมื่อพ่อกำลังหนีไปยังเมืองมาหะนาอิม แต่เขามาต้อนรับพ่อที่แม่น้ำจอร์แดน พ่อจึงสาบานไว้กับเขาเดชะพระนามพระยาห์เวห์ว่าพ่อจะไม่ประหารชีวิตเขาc 9ลูกdอย่าปล่อยเขาไว้ ต้องลงโทษ ลูกเป็นคนฉลาดรอบคอบ ย่อมรู้ดีว่าจะต้องทำอย่างไร อย่าปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่จนถึงวัยชรา"

          10กษัตริย์ดาวิดเสด็จสวรรคตไปอยู่กับบรรพบุรุษ ทรงถูกฝังไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิด 11พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลเป็นเวลาสี่สิบปี ทรงปกครองที่เมืองเฮโบรนเจ็ดปี และที่กรุงเยรูซาเล็มสามสิบสามปี

          12กษัตริย์ซาโลมอนทรงสืบราชสมบัติต่อจากกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดา ราชบัลลังก์ของพระองค์ตั้งอยู่อย่างมั่นคง

การประหารอาโดนียาห์

            13วันหนึ่ง อาโดนียาห์บุตรของนางฮักกิทเข้าเฝ้าพระนางบัทเชบา พระชนนนีของกษัตริย์ซาโลมอน พระนางตรัสถามว่า "ท่านมาเยี่ยมฉันมิตรหรือ" อาโดนียาห์ทูลตอบว่า "ข้าพเจ้ามาฉันมิตร" 14และยังเสริมอีกว่า "ข้าพเจ้ามีสิ่งหนึ่งจะกราบทูลขอ" พระนางตรัสว่า "จงพูดมาเถิด" อาโดนียาห์จึงกราบทูลว่า 15"พระนางทรงทราบแล้วว่าข้าพเจ้าน่าจะได้เป็นกษัตริย์e ชาวอิสราเอลทุกคนก็คาดหมายว่าข้าพเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์ แต่พระยาห์เวห์ทรงกำหนดเป็นอย่างอื่น ให้น้องชายของข้าพเจ้าได้เป็นกษัตริย์ 16บัดนี้ ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระนาง ขออย่าทรงปฏิเสธเลย" พระนางตรัสว่า "จงพูดมาเถิด" 17เขาทูลว่า "ขอพระนางทูลกษัตริย์ซาโลมอนให้ประทานอาบีชาก หญิงชาวชูเนมเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเถิด กษัตริย์ซาโลมอนจะไม่ทรงปฏิเสธพระนางแน่ๆ" 18พระนางบัทเชบาตรัสตอบว่า "ดีแล้ว เราจะทูลกษัตริย์ให้" 19พระนางบัทเชบาเสด็จไปเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนเพื่อทูลแทนอาโดนียาห์ กษัตริย์ทรงลุกขึ้นต้อนรับและถวายคารวะพระนาง แล้วเสด็จไปประทับบนพระบัลลังก์ มีรับสั่งให้นำพระที่นั่งมาให้พระราชมารดาประทับเบื้องขวาของพระองค์ 20พระนางทูลว่า "แม่มีสิ่งเล็กน้อยจะขอ โปรดอย่าได้ปฏิเสธแม่เลย" กษัตริย์ตรัสตอบว่า "แม่พูดมาเถิด ลูกจะไม่ปฏิเสธ" 21พระนางทูลว่า "ยกอาบีชากหญิงชาวชูเนมให้เป็นภรรยาอาโดนียาห์พี่ชายของลูกเถิด" 22กษัตริย์ซาโลมอนตรัสตอบว่า "ทำไมแม่จึงขอเพียงอาบีชากหญิงชาวชูเนมให้อาโดนียาห์เท่านั้นเล่า แม่น่าจะขอบัลลังก์ของลูกให้เขาด้วยสิf เพราะเขาเป็นพี่ชายของลูก สมณะอาบียาธาร์และโยอาบบุตรของนางเศรุยาห์ก็สนับสนุนเขา" 23กษัตริย์ซาโลมอนทรงสาบานเดชะพระนามพระยาห์เวห์ว่า "ขอพระเจ้าทรงลงโทษข้าพเจ้าอย่างหนัก ถ้าอาโดนียาห์จะไม่ต้องใช้หนี้ด้วยชีวิตที่บังอาจขอเช่นนี้ 24พระยาห์เวห์ทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ครองราชย์อย่างมั่นคงสืบต่อจากกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดา และทรงสัญญาจะให้ข้าพเจ้าgมีราชวงศ์สืบต่อไป พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ฉันใด อาโดนียาห์จะต้องถูกประหารในวันนี้ฉันนั้น" 25กษัตริย์ซาโลมอนตรัสสั่งเบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดาให้ประหารชีวิตอาโดนียาห์ อาโดนียาห์จึงสิ้นชีวิตด้วยเหตุนี้

การขับไล่สมณะอาบียาธาร์ และการประหารชีวิตโยอาบ

            26กษัตริย์ซาโลมอนตรัสสั่งสมณะอาบียาธาร์ว่า "จงกลับไปบ้านชนบทของท่านที่อานาโธทเถิดh ท่านสมควรจะตาย แต่เราจะไม่ประหารชีวิตท่านในครั้งนี้ เพราะท่านเคยหามหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราในสมัยของกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดา ทั้งยังเคยร่วมทุกข์กับพระราชบิดาด้วย" 27กษัตริย์ซาโลมอนทรงปลดอาบียาธาร์จากตำแหน่งสมณะของพระยาห์เวห์ เหตุการณ์นี้สมจริงตามที่พระยาห์เวห์ตรัสไว้ที่เมืองชิโลห์ถึงลูกหลานของสมณะเอลี

          28เมื่อโยอาบรู้เรื่องที่เกิดขึ้น จึงหนีเข้าไปในกระโจมของพระยาห์เวห์ จับมุมพระแท่นบูชาไว้ แม้เขาไม่ได้สนับสนุนอับซาโลม แต่ได้สนับสนุนอาโดนียาห์   29มีผู้ไปกราบทูลกษัตริย์ซาโลมอนว่า "โยอาบหลบหนีเข้าไปในกระโจมของพระยาห์เวห์ มาอยู่ข้างพระแท่นบูชา" กษัตริย์ซาโลมอนi ทรงส่งเบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดาพร้อมกับตรัสสั่งว่า "จงไปฆ่าเขาเสีย" 30เบไนยาห์ก็ไปที่กระโจมของพระยาห์เวห์ บอกโยอาบว่า "พระราชามีพระบัญชาให้ท่านออกมา" โยอาบตอบว่า "ข้าพเจ้าจะไม่ออกไป แต่จะขอตายที่นี่ j" เบไนยาห์จึงกลับมาทูลกษัตริย์ตามที่โยอาบกล่าว 31พระองค์ตรัสว่า "จงทำตามคำพูดของเขาเถิด จงประหารชีวิตและฝังเขาเสีย ดังนี้ เรากับครอบครัวของพระราชบิดาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการที่โยอาบได้หลั่งโลหิตของผู้บริสุทธิ์ 32พระยาห์เวห์จะทรงให้เขารับผิดชอบด้วยโลหิตของเขา เพราะเขาได้ใช้ดาบฆ่าคนสองคนที่ชอบธรรมและที่ดีกว่าเขา โดยกษัตริย์ดาวิดพระราชบิดาไม่ทรงทราบ เขาฆ่าอับเนอร์บุตรของเนอร์ ผู้บัญชาการกองทัพของอิสราเอล และฆ่าอามาสาบุตรของเยเธอร์ ผู้บัญชาการกองทัพของยูดาห์ 33ขอให้โยอาบและลูกหลานของเขารับผิดชอบต่อโลหิตของคนทั้งสองนี้ตลอดไป แต่ขอให้สันติภาพจากพระยาห์เวห์ดำรงอยู่เหนือดาวิด ลูกหลาน ราชวงศ์และบัลลังก์ของพระองค์ตลอดไป" 34เบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดาจึงเข้าไปฆ่าโยอาบ โยอาบถูกฝังไว้ที่บ้านเดิมในชนบท 35กษัตริย์ทรงตั้งเบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดาเป็นผู้บัญชาการกองทัพแทนโยอาบ และทรงตั้งศาโดกเป็นสมณะแทนอาบียาธาร์

การประหารชีวิตชิเมอีk

            36กษัตริย์ซาโลมอนตรัสสั่งให้ชิเมอีมาเฝ้า ตรัสว่า "จงสร้างบ้านในกรุงเยรูซาเล็มและอยู่ที่นั่น อย่าออกจากเมืองไปที่อื่นเป็นอันขาด 37วันใดที่ท่านออกไปและข้ามห้วยขิดโรน วันนั้นท่านจะต้องตายอย่างแน่นอน ท่านจะต้องรับผิดชอบความตายของท่าน" 38ชิเมอีทูลกษัตริย์ว่า "รับสั่งของพระองค์ถูกต้องแล้ว ผู้รับใช้ของพระองค์จะปฏิบัติตามที่พระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าตรัสสั่ง" ชิเมอีก็อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลานาน

          39สามปีต่อมา ทาสสองคนของชิเมอีหนีไปอยู่กับอาคีชโอรสของมาอาคาห์ กษัตริย์แห่งเมืองกัท มีคนมาบอกชิเมอีว่า "ทาสของท่านอยู่ที่เมืองกัท" 40ชิเมอีจึงจัดแจงผูกอานขี่ลาไปเฝ้ากษัตริย์อาคีชที่เมืองกัท เพื่อตามหาทาส เขาพบทาสและนำกลับมาจากเมืองกัท 41กษัตริย์ซาโลมอนทรงทราบว่าชิเมอีออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปเมืองกัทและกลับมาแล้ว 42ทรงให้เรียกชิเมอีมาเฝ้า ตรัสถามว่า "เราให้ท่านสาบานเดชะพระนามพระยาห์เวห์และได้เตือนท่านแล้วไม่ใช่หรือว่า วันใดที่ท่านออกไปที่อื่น วันนั้นท่านจะต้องตายอย่างแน่นอน และท่านก็ตอบเราว่า รับสั่งของพระองค์ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม 43ทำไมท่านจึงไม่ทำตามคำสาบานที่ให้ไว้ต่อพระยาห์เวห์และขัดคำสั่งที่เราให้ไว้" 44กษัตริย์ยังตรัสกับชิเมอีอีกว่า "ท่านก็รู้ดีว่าท่านได้ทำผิดอะไรไว้กับดาวิดพระราชบิดาของเรา พระยาห์เวห์จะทรงลงโทษท่านเพราะความผิดที่ท่านกระทำ 45แต่พระองค์จะทรงอวยพรกษัตริย์ซาโลมอน และราชบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดจะมั่นคงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ตลอดไป"l     46แล้วกษัตริย์รับสั่งให้เบไนยาห์บุตรของเยโฮยาดาประหารชีวิตชิเมอี ชิเมอีจึงสิ้นชีวิตด้วยเหตุนี้       

            กษัตริย์ซาโลมอนจึงมีพระราชอำนาจปกครองอย่างมั่นคง


2 a "คำแนะนำ"นี้เป็นเหมือนพินัยกรรมที่กษัตริย์ดาวิดทรงมอบให้แก่ซาโลมอน เป็นคำสั่งซาโลมอนให้ดำเนินการล้างแค้นกับศัตรูส่วนตัวของตน คำสั่งให้แก้แค้นเช่นนี้สะท้อนทัศนะของคนโบราณในพันธสัญญาเดิมที่คิดว่าจำเป็นต้องลงโทษฆาตกร และคิดว่าคำสาปแช่งจะมีผลอย่างแน่นอน ถ้าไม่ฆ่าผู้ที่ได้สาปแช่ง (ดู ข้อ 8 ส่วนข้อ 3-4 ดูเหมือนจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง และเขียนตามลีลาของ ฉธบ)

b โยอาบได้ฆ่าอับเนอร์และอามาสาในยามสงบ จึงถือว่าเป็นฆาตกรรม ต่างกับการฆ่าในการรบซึ่งไม่นับว่าเป็นฆาตกรรม * "ทำให้พ่อต้องรับผิดชอบ....ด้วย" แปลโดยคาดคะเน แปลตามตัวอักษรว่า "เขาทำให้เข็มขัดของเขาเปื้อนเลือดของสงครามที่เอวของเขา และทำให้รองเท้าของเขาเปื้อนเลือดที่เท้าของเขา"

c คำสาปแช่งของชิเมอีจะตกทอดไปถึงลูกหลานของดาวิด เพราะคำสาปแช่งจะมีผลร้ายต่อผู้ถูกสาปแช่งตลอดไป(เช่นเดียวกับคำอวยพรจะมีผลดีต่อผู้รับพร) คำสาปแช่งจะหมดฤทธิ์เมื่อผู้สาปแช่งได้รับผลร้ายเสียเอง (ข้อ 44-45) กษัตริย์ดาวิดทรงสาบานไว้ว่าจะไม่ลงโทษชิเมอี แต่กษัตริย์ซาโลมอนไม่เคยทรงสาบานเช่นนี้

d ฉบับแปลโบราณภาษาละติน (Vulgata) ว่า "แต่ลูก"

e เพราะอาโดนียาห์ทรงเป็นพระเชษฐาของซาโลมอน

f ผู้ที่รับนางสนมของกษัตริย์ที่สิ้นพระชนม์หรือทรงถูกถอดจากราชบัลลังก์มาเป็นภรรยาย่อมมีสิทธิ์สืบราชสมบัติต่อไป (ดู 2 ซมอ 3:7; 16:22)

g "ข้าพเจ้า" (หมายถึงกษัตริย์ซาโลมอน) บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า "เขา" (หมายถึงกษัตริย์ดาวิด)

h อานาโธท เป็นเมืองของชนเลวี อยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม

i สำนวนแปลโบราณภาษากรีกเสริมว่า "ทรงส่งคนไปตามโยอาบว่า "ทำไมท่านจึงไปหลบอยู่ข้างพระแท่นบูชา" โยอาบทูลตอบว่า "ข้าพเจ้ากลัวพระองค์ จึงหลบหนีมาหาพระยาห์เวห์" กษัตริย์ซาโลมอน...... "

j เบไนยาห์พยายามปฏิบัติตามข้อกำหนดของ อพย 21:14 ซึ่งตรงกับกรณีของโยอาบ "ถ้าชายคนหนึ่งจงใจฆ่าเพื่อนบ้านที่ไม่มีผิด ท่านต้องนำตัวเขามาประหารชีวิต แม้ว่าจะต้องนำมาจากพระแท่นบูชาของเราก็ตาม" แต่โยอาบต้องการถูกประหารที่พระแท่นบูชาเพื่อประชาชนจะได้คิดว่ากษัตริย์ซาโลมอนทรงล่วงละเมิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

k กษัตริย์ซาโลมอนมีรับสั่งให้ชิเมอีสาบานว่าจะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ถ้าผิดต่อคำสาบาน เขาจะต้องโทษถึงตาย เมื่อชิเมอีไม่ปฏิบัติตามคำสาบาน เขาจึงถูกประหารชีวิต "ตามความยุติธรรม" แต่ซาโลมอนทรงเปิดเผยว่า (ข้อ 44) เหตุผลแท้จริงที่ชิเมอีถูกประหารชีวิตก็คือเพราะเขาได้สาปแช่งกษัตริย์ดาวิด

l เช่นเดียวกับในข้อ 33 กษัตริย์ซาโลมอนกล่าวคำอวยพรทันทีหลังจากทรงสาปแช่งชิเมอี เพื่อว่าคำสาปแช่งนั้นจะไม่ส่งผลร้ายกลับมาหาตน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย