"อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ด..." (มธ. 13:31-35)