Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์a

  1. 1ชาวฟีลิสเตียสู้รบกับชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอลต้องถอยทัพหนีชาวฟีลิสเตีย จึงถูกฆ่าเป็นจำนวนมากบนภูเขากิลโบอา 2ชาวฟีลิสเตียไล่ตามกษัตริย์ซาอูลและพระโอรส ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวา ซึ่งเป็นพระโอรสของกษัตริย์ซาอูล 3มีการสู้รบอย่างหนักอยู่รอบๆกษัตริย์ซาอูล ทหารธนูมาพบพระองค์ จึงใช้ธนูยิงพระองค์จนทรงได้รับบาดเจ็บสาหัส 4กษัตริย์ซาอูลจึงตรัสกับผู้ถืออาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบออกแทงเราให้ตายเถิด มิฉะนั้นชาวฟีลิสเตียที่ไม่เข้าสุหนัตเหล่านี้จะมาเยาะเย้ยเรา” แต่ผู้ถืออาวุธกลัวมาก ไม่ยอมทำตามรับสั่ง กษัตริย์ซาอูลจึงทรงชักดาบออกและล้มทับดาบนั้น 5เมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่ากษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของตนตายไปด้วย 6ดังนั้น กษัตริย์ซาอูลกับพระโอรสทั้งสามองค์ก็สิ้นพระชนม์ ราชวงศ์ของพระองค์ก็สิ้นสุดพร้อมกัน 7เมื่อชาวอิสราเอลที่อยู่ในหุบเขาเห็นว่ากองทัพหนีไป และกษัตริย์ซาอูลกับพระโอรสสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ทิ้งเมืองหนีไป ชาวฟีลิสเตียจึงเข้ายึดครองเมืองเหล่านั้น

          8วันต่อมา เมื่อชาวฟีลิสเตียมาปลดของมีค่าจากผู้ตาย ก็พบพระศพของกษัตริย์ซาอูลและพระโอรสอยู่บนภูเขากิลโบอา 9เขาจึงถอดเครื่องทรง ตัดพระเศียร นำศาสตราวุธของพระองค์ไป แล้วส่งผู้นำข่าวดีไปทั่วแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย เพื่อแจ้งแก่รูปเคารพและประชาชน 10เขานำอาวุธของกษัตริย์ซาอูลมาตั้งไว้ในวิหารของเทพเจ้าของตน และตรึงพระเศียรของพระองค์ไว้ในวิหารของพระดาโกน

          11เมื่อชาวเมืองยาเบช-กิเลอาดbรู้เรื่องทั้งหมดที่ชาวฟีลิสเตียทำกับกษัตริย์ซาอูล 12ผู้กล้าหาญทุกคนต่างเดินทางไปเชิญพระศพของกษัตริย์ซาอูลและพระโอรสกลับมาที่เมืองยาเบช ฝังพระอัฐิไว้ใต้ต้นมะขามที่เมืองยาเบช แล้วจำศีลอดอาหารไว้ทุกข์เป็นเวลาเจ็ดวัน

          13กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์เช่นนี้เพราะไม่ทรงซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ ไม่ทรงปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า เสด็จไปปรึกษาขอคำแนะนำจากคนทรง 14พระองค์ไม่ทรงปรึกษาขอคำแนะนำจากพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรงประหารชีวิต และทรงมอบราชอาณาจักรแก่ดาวิดบุตรของเจสซีc

10 a บทนี้เป็นเหมือน “อารัมภบท” ของเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ดาวิด ซึ่งจะเป็นเนื้อหาของหนังสือพงศาวดารฉบับที่หนึ่งส่วนที่เหลือ – ผู้เขียนพงศาวดารเล่าถึงจุดจบน่าอนาถของซาอูล กษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอล ซึ่งพระเจ้าทรงทอดทิ้ง

b “ชาวเมืองยาเบช-กิเลอาด” – แปลโดยคาดคะเนตาม 1 ซมอ 31:11 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทั่วเมืองยาเบชของแคว้นกิเลอาด”

c ข้อ 13-14 นี้เป็นคำตัดสินของผู้เขียนพงศาวดารต่อการปกครองของกษัตริย์ซาอูล โดยคิดถึงแต่ข้อบกพร่องในการปกครองของพระองค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย