"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ข. ลำดับวงศ์ตระกูลของยูดาห์

บุตรของอิสราเอล

  1. 1บุตรของอิสราเอลคือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน 2ดาน โยเซฟ เบนยามิน นัฟทาลี กาด และอาเชอร์

เชื้อสายของยูดาห์a

            3ยูดาห์มีบุตรสามคนเกิดจากนางบัทชูวาชาวคานาอัน คือ เอร์ โอนัน และเชลาห์ เอร์บุตรคนแรกของยูดาห์ประพฤติชั่วเฉพาะพระพักตร์ของพระยาห์เวห์ พระองค์จึงทรงประหารเขา 4นางทามาร์ บุตรสะใภ้ของยูดาห์มีบุตรกับยูดาห์สองคน คือเปเรศ และเศ-ราห์ ยูดาห์จึงมีบุตรรวมห้าคน

          5เปเรศมีบุตรสองคนคือ เฮสโรน และฮามูล

          6เศ-ราห์มีบุตรห้าคนคือ ศิมรี เอธาน เฮมาน คาลโคล และดารา

          7อาคาร์บุตรของคารมี บุตรของศิมรีทำให้อิสราเอลเดือดร้อน เพราะเก็บของเชลยที่ต้องถูกทำลายถวายแด่พระเจ้าไว้กับตน

          8เอธานมีบุตรชื่ออาซาริยาห์

บรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิด

            9เฮสโรนมีบุตรสามคนคือ ราเมเอล ราม และเคลุบัยb

          10รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโชน ผู้นำคนหนึ่งในเผ่ายูดาห์ 11นาโชนเป็นบิดาของสัลมา สัลมาเป็นบิดาของโบอาส 12โบอาสเป็นบิดาของโอเบด โอเบดเป็นบิดาของเจสซี 13เจสซีมีบุตรชายเจ็ดคน คนแรกคือเอลีอับ คนที่สองคืออามีนาดับ คนที่สามคือชีเมอา 14คนที่สี่คือนาธันเอล คนที่ห้าคือรัดดัย 15คนที่หกคือโอเซม คนที่เจ็ดคือดาวิด 16เขายังมีบุตรหญิงอีกสองคน คือ เศรุยาห์ และอาบีกายิล นางเศรุยาห์มีบุตรชายสามคนคือ อาบีชัย โยอาบ และอาสาเฮล 17นางอาบีกายิลมีบุตรกับเยเธอร์ชาวอิชมาเอลชื่ออามาสา

เชื้อสายของคาเลบ

            18คาเลบบุตรของเฮสโรนแต่งงานกับนางอาซุบาห์c มีบุตรหญิงชื่อเยรีโอท นางเยรีโอทมีบุตรสามคนคือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19เมื่อนางอาซุบาห์สิ้นชีวิตแล้ว คาเลบแต่งงานกับนางเอฟรัธ ซึ่งให้กำเนิดฮูร์แก่เขา 20ฮูร์เป็นบิดาของอูรี อูรีเป็นบิดาของเบซัลเอล

          21ต่อมาเฮสโรนแต่งงานกับบุตรหญิงของมาคีร์ บิดาของกิเลอาด เฮสโรนแต่งงานกับนางเมื่อเขามีอายุหกสิบปี นางให้กำเนิดบุตรแก่เขาชื่อเสกุบ 22เสกุบเป็นบิดาของยาอีร์ ผู้ปกครองเมืองยี่สิบสามเมืองในแผ่นดินกิเลอาด 23แต่ชาวเกชูร์และชาวอารัมยึดdหมู่บ้านของยาอีร์และเมืองเคนาทกับหมู่บ้านโดยรอบรวมหกสิบหมู่บ้าน ผู้อาศัยในหมู่บ้านเหล่านี้เป็นลูกหลานของมาคีร์ บิดาของกิเลอาด

24เมื่อเฮสโรน สามีของนางอาบียาห์สิ้นชีวิตแล้ว คาเลบก็แต่งงานกับนางเอฟราธาห์e มีบุตรด้วยกันชื่ออัชฮูร์ ผู้สร้างเมืองเทโคอา

เชื้อสายของเยรัคเมเอล

            25เยรัคเมเอลบุตรคนแรกของเฮสโรนเป็นบิดาของรามบุตรคนแรก บุนาห์ โอเรน โอเซม และอาหิยาห์ 26เยรัคเมเอลยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่ออาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนัม

          27รามบุตรคนแรกของเยรัคเมเอลมีบุตรชื่อมาอัส ยามีน และเอเคอร์

          28บุตรของโอนัมคือ ชัมมัยและยาดา บุตรของชัมมัยคือ นาดับและอาบีชูร์ 29ภรรยาของอาบีชูร์ชื่ออาบีฮายิล และนางให้กำเนิดอัคบานและโมลิดแก่เขา 30นาดับมีบุตรชื่อเสเลดและอัปปาอิม เสเลดสิ้นชีวิต ไม่มีบุตร 31อัปปาอิมมีบุตรชื่ออิชอี อิชอีมีบุตรชื่อเชชัน เชชันมีบุตรชื่ออัคลัย 32ยาดาน้องชายของชัมมัยมีบุตรชื่อเยเธอร์ และโยนาธาน เยเธอร์สิ้นชีวิต ไม่มีบุตร 33โยนาธานมีบุตรชื่อเปเลธและศาซา

          คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเยรัคเมเอล

          34เชชันไม่มีบุตรชายf มีแต่บุตรหญิง เขามีทาสชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อยารคา 35เชชันจึงยกบุตรหญิงให้เป็นภรรยาของยารคาทาสของตน และนางให้กำเนิดอัททัยแก่เขา 36อัททัยเป็นบิดาของนาธัน นาธันเป็นบิดาของศาบาด 37ศาบาดเป็นบิดาของเอฟลาล เอฟลาลเป็นบิดาของโอเบด 38โอเบดเป็นบิดาของเยฮู เยฮูเป็นบิดาของอาซาริยาห์ 39อาซาริยาห์เป็นบิดาของเฮเลส เฮเลสเป็นบิดาของเอลอาสาห์ 40เอลอาสาห์เป็นบิดาของสิสมัย สิสมัยเป็นบิดาของชัลลูม 41ชัลลูมเป็นบิดาของเยคัมยาห์ เยคัมยาห์เป็นบิดาของเอลีชามา

เชื้อสายของคาเลบg

          42บุตรคนแรกของคาเลบ น้องชายของเยรัคเมเอล ชื่อเมชา ซึ่งเป็นบิดาของศีฟ ศีฟเป็นบิดาhของมาเรชาห์ ซึ่งเป็นบิดาของเฮโบรน 43บุตรของเฮโบรนคือ โคราห์ ทัปปูอัค เรเคม และเชมา 44เชมาเป็นบิดาของราฮัม ซึ่งเป็นบิดาของโยรเคอัม เรเคมเป็นบิดาของชัมมัย 45บุตรของชัมมัยชื่อมาโอน มาโอนเป็นบิดาของเบธซูร์

          46เอฟาห์ นางบำเรอของคาเลบให้กำเนิดคาราน โมวา และกาเซส คารานเป็นบิดาของกาเซส

          47บุตรของยาดัยคือ เรเกม โยธาม เกชาน เปเลท เอฟาห์ และชาอัฟ

          48มาอาคาห์ นางบำเรอของคาเลบให้กำเนิดเชเบอร์และทีรหะนาห์ 49นางยังให้กำเนิดบุตรอีกสองคนคือ ชาอัฟ บิดาของมัดมันนาห์ และเชวา บิดาของมัคเบนาห์และกิเบอา

          บุตรหญิงของคาเลบชื่ออัคสาห์

          50คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของคาเลบ

เชื้อสายของฮูร์i

          ฮูร์บุตรคนแรกที่เกิดจากนางเอฟราธาห์มีบุตรชื่อโชบาล ผู้สร้างเมืองคีริยาท-เยอาริม 51สัลมาผู้สร้างเมืองเบธเลเฮม และฮาเรฟผู้สร้างเมืองเบธกาเดอร์ 52โชบาลผู้สร้างเมืองคีริยาท-เยอาริมเป็นบรรพบุรุษของชาวเมืองอาโรเอห์และครึ่งหนึ่งของชาวเมืองมานาคัท 53และครอบครัวต่างๆของเมืองคีริยาท-เยอาริม ครอบครัวเยเธอร์ ครอบครัวพูต ครอบครัวชูมัท และครอบครัวมิชรา ชาวเมืองโศราห์และเอชทาโอลมาจากครอบครัวเหล่านี้

          54ลูกหลานของสัลมาคือชาวเบธเลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อัทโรทเบธโยอาบ ครึ่งหนึ่งของชาวเมืองมานาคัทและชาวเมืองโศราห์ 55บรรดาครอบครัวธรรมาจารย์ที่อยู่ในเมืองยาเบสคือตระกูลทิรัธ ตระกูลชิเมอี และตระกูลสุคา คนเหล่านี้เป็นชาวเคไนต์ ลูกหลานของฮัมมัท บรรพบุรุษของชาวเรคาบ

2 a ผู้เขียนพงศาวดารเริ่มลำดับวงศ์ตระกูลจากเผ่ายูดาห์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิด (ข้อ 3-17) ต่อจากนั้น บทที่ 2 ที่เหลือมีลำดับวงศ์ตระกูลจากแหล่งข้อมูลอื่นที่กล่าวถึงคาเลบและตระกูลอื่นๆ ซึ่งเข้ามารวมกับเผ่ายูดาห์ - ลำดับวงศ์ตระกูลเหล่านี้อาจเป็นข้อความที่เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง

b “เคลูบัย” – เช่นเดียวกับ “เคลูบ” ใน 4:11 คงจะเป็นอีกรูปหนึ่งของชื่อ “คาเลบ” (2:18) – ดู ยชว 14:6 เชิงอรรถ b.

c “แต่งงานกับนางอาซุบาห์” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – ดูข้อ 19 ด้วย – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เป็นบิดาของนางอาซุบาห์”

d “ยึด” – ในต้นฉบับภาษาฮีบรูกริยาอยู่ในรูปเอกพจน์ บางคนจึงแปลกลับกันว่า “ยาอีร์ยึดเกชูร์และอารัมกับหมู่บ้าน”

e “คาเลบแต่งงานกับนางเอฟราธาห์” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ในคาเลบแห่งเอฟราธาห์”

f “เชชันไม่มีบุตรชาย” – ข้อความนี้ขัดกับข้อ 31 ซึ่งบอกว่า “เชชันมีบุตรชื่ออัคลัย” ผู้เขียนคงอ้างถึงข้อมูลจากแหล่งต่างกัน

g รายชื่อเชื้อสายของคาเลบที่นี่ต่างกับรายชื่อเชื้อสายที่มีอยู่ในข้อ 18-24 คงจะบันทึกรายชื่อของเชื้อสายของคาเลบในช่วงเวลาต่างกัน และความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วย

h “ศีฟเป็นบิดาของมาเรชาห์” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “และบรรดาบุตรของมาเรชาห์”

i “ฮูร์” – ที่นี่เป็นที่เดียวที่กล่าวว่า “ฮูร์บุตรคนแรกจากนางเอฟราธาห์” เป็นบุตรของคาเลบ – ในข้อ 19 มารดาของฮูร์ชื่อนางเอฟรัธ ไม่ใช่ “เอฟราธาห์” – ในข้อ 24 คาเลบมีบุตรจากนางเอฟราธาห์ชื่อ “อัชฮูร์” – ข้อ 42 ไม่มีชื่อของฮูร์ในรายชื่อบุตรของคาเลบ – ยชว 14:6 เชิงอรรถ b กล่าวว่าคาเลบไม่ใช่เชื้อสายของเผ่ายูดาห์ แต่เป็นชาวเคไนต์ – แต่ฮูร์ที่กล่าวถึงที่นี่เป็นเชื้อสายจากตระกูลยูดาห์ที่มาจากเมืองเบธเลเฮม-เอฟราธาห์ และขยายอาณาเขตไปทางเมืองคีริยาท-เยอาริม โศราห์ และเอชทาโอล ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก