"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หนังสือพงศาวดารฉบับที่หนึ่ง
I.
ลำดับวงศ์ตระกูลa

ก. จากอาดัมจนถึงอิสราเอลb

ต้นกำเนิดของเชื้อชาติสำคัญสามเชื้อชาติ

  1. 1ลูกหลานของอาดัมคือ เสท เอโนช 2เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค 4และโนอาห์ บุตรสามคนของโนอาห์คือ เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

            5บุตรของยาเฟทคือ โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

6บุตรของโกเมอร์คือ อัชเคนัส ดีฟัท และโทการมาห์ 7บุตรของยาวานคือ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

            8บุตรของฮามคือ คูช อียิปต์ พูต และคานาอัน

          9บุตรของคูชคือ เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา  บุตรของราอามาคือ เชบา และเดดาน 10คูชเป็นบิดาของนิมโรด ซึ่งเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่คนแรกในแผ่นดิน

          11อียิปต์เป็นบิดาของลูดิม อานามิน เลหะบิน นัฟทูฮิม 12ปัทรุสิม คัสลูฮิม และคัฟโทริม ซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวฟีลิสเตีย

          13คานาอันเป็นบิดาของไซดอน บุตรคนแรก และเฮท 14และยังเป็นบิดาของชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาซี 15ชาวฮีไวต์ ชาวอารคา ชาวสินี 16ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

            17บุตรของเชมคือ เอลาม อัสชูร อารปัคชาด ลูด อารัม

          อารัมมีบุตรชื่ออูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

          18อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์ เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์ 19เอเบอร์มีบุตรสองคน คนแรกชื่อเปเลก เพราะเวลานั้นมนุษย์แบ่งแผ่นดินกัน น้องชายของเขาชื่อโยกทาน

          20โยกทานเป็นบิดาของอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22เอบาล อาปีมาเอล เชบา 23โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ ทุกคนเป็นบุตรของโยกทาน

ลูกหลานของเชมจนถึงอับราฮัม

            24บรรพบุรุษของอับราฮัมคือ เชม อารปัคชาด เชลาห์ 25เอเบอร์ เปเลก เรอู 26เสรุก นาโฮร์ เทราห์ 27อับราม ซึ่งภายหลังได้ชื่อว่าอับราฮัม

          28บุตรของอับราฮัมคือ อิสอัค และอิชมาเอล 29ต่อไปนี้เป็นเชื้อสายของคนทั้งสองนี้

เชื้อสายของอิชมาเอล

            29บุตรของอิชมาเอลคือ เนบาโยท บุตรคนแรก เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ ทุกคนเป็นบุตรของอิชมาเอล

          32บุตรของอับราฮัมที่เกิดจากนางเคทูราห์นางบำเรอคือ  ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์ บุตรของโยกชานคือ เชบาและเดดาน 33บุตรของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทุกคนเป็นลูกหลานของนางเคทูราห์

อิสอัคและเอซาว

            34อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค บุตรของอิสอัคคือ เอซาวและอิสราเอล

          35บุตรของเอซาวคือ เอลีฟัส เรอูเอล เยอูส ยาลาม และโคราห์ 36บุตรของเอลีฟัสคือ เทมาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข 37บุตรของเรอูเอลคือ นาหัท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

เชื้อสายของเสอีร์

            38บุตรของเสอีร์คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน 39บุตรของโลทานคือ โฮรี และโฮมัม น้องสาวของโลทานคือทิมนา 40บุตรของโชบาลคือ อาลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนัม บุตรของศิเบโอนคือ อัยยาห์ และอานาห์ 41บุตรของอานาห์คือดีโชน บุตรของดีโชนคือ ฮัมราน เอชบาน อิธราน และเคราน 42บุตรของเอเซอร์คือ บิลฮาน ศาวาน และยาอาคาน บุตรของดีโชนคือ อูส และอาราน

กษัตริย์แห่งเอโดม

          43กษัตริย์ต่อไปนี้ทรงปกครองแผ่นดินเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล เบลา บุตรของเบโอร์ ปกครองเมืองชื่อดินฮาบาห์ 44เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับ บุตรของเศ-ราห์จากเมืองโบสราห์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 45เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชานจากแผ่นดินของชาวเทมานขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 46เมื่อหุชานสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรของเบดัดผู้ปราบชาวมีเดียนในแผ่นดินโมอับขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ปกครองเมืองชื่ออาวีท 47เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากเมืองมัสเรคาห์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 48เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเมืองเรโหโบทฮานาฮาร์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 49เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรของอัคโบร์ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน 50เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ปกครองเมืองชื่อปาอี มเหสีของพระองค์ทรงพระนามว่า เมเหทาเบล เป็นบุตรหญิงของมัทเรด ซึ่งเป็นบุตรหญิงของเมซาหับ

หัวหน้าเผ่าของเอโดม

            51เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ เอโดมก็มีหัวหน้าเผ่าปกครอง คือ หัวหน้าเผ่าทิมนา อาลียาห์ เยเธท 52โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 53เคนัส เทมาน มิบซาร์ 54มักดีเอล และอิราม บุคคลเหล่านี้เป็นหัวหน้าเผ่าของเอโดม

1 a บทที่ 1-9 เกือบทั้งหมดเป็นลำดับวงศ์ตระกูล – ลำดับวงศ์ตระกูลใน ปฐก 1-12 จบลงที่อับราฮัม ส่วนลำดับวงศ์ตระกูลใน 1 พศด จบลงที่กษัตริย์ซาอูล เป็นการเตรียมเรื่องของกษัตริย์ดาวิด ซึ่งเป็นพระเอกของหนังสือพงศาวดาร คล้ายกับที่ลำดับวงศ์ตระกูลของพระคริสตเจ้าใน มธ 1:1-17 และ ลก 3:23-28 เป็นการเตรียมเรื่องราวของพระคริสตเจ้า - ผู้เขียนพงศาวดารใช้หนังสือปัญจบรรพและหนังสือประวัติศาสตร์ฉบับอื่นๆเป็นแหล่งข้อมูล เขายังใช้แหล่งข้อมูลอื่นๆอีกด้วย ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ด้วยเช่นเดียวกัน - ลำดับวงศ์ตระกูลเหล่านี้หลายครั้งเรียบเรียงขึ้นมาโดยใช้ชื่อของสถานที่หรือชื่อของชนชาติต่างๆมาเป็นชื่อของปัจเจกบุคคล * ต้นฉบับภาษาฮีบรูและสำนวนแปลโบราณต่างๆอาจเขียนชื่อเหล่านี้ไม่ตรงกันบ้าง แต่เราจะไม่อธิบายความแตกต่างนี้ในเชิงอรรถ

b บทนี้ย่อเรื่องราวใน ปฐก บทที่ 5 และ 11  และยังคัดลอกบางตอนมาจาก ปฐก บทที่ 10  ผู้เขียนพงศาวดารละชื่อของชนชาติต่างๆที่เป็นลูกหลานของมนุษย์คู่แรก เพื่อเน้นเชื้อสายของเชมจนถึงอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ (หรือ อิสราเอล)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก