Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำแนะนำต่างๆ

      7. 1อย่าทำความชั่ว แล้วสิ่งเลวร้ายจะไม่เกิดกับท่าน

          2จงหลีกหนีความอธรรม แล้วความอธรรมจะหลีกหนีไปจากท่าน

          3ลูกเอ๋ย อย่าหว่านความอยุติธรรมในรอยไถ

          แล้วท่านจะไม่ต้องเก็บเกี่ยวผลความอยุติธรรมถึงเจ็ดเท่า

          4อย่าขออำนาจปกครองจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

          อย่าขอที่นั่งมีเกียรติจากพระราชา

          5อย่าอวดว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า

          อย่าอวดฉลาดเฉพาะพระพักตร์พระราชา

          6อย่าแสวงหาตำแหน่งผู้พิพากษา

          ถ้าท่านไม่มีกำลังที่จะขจัดความอยุติธรรม

          เพราะท่านจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้มีอำนาจ

          และความเที่ยงตรงของท่านจะด่างพร้อย

          7อย่าวางอำนาจกับพลเมืองส่วนใหญ่

          อย่าทำให้ประชาชนเสื่อมความนับถือต่อท่าน

          8อย่าปล่อยตัวทำบาปซ้ำอีก

          เพราะแม้ทำบาปเพียงครั้งเดียว ท่านก็จะไม่พ้นโทษ

          9อย่าพูดว่า “พระเจ้าจะพอพระทัยของถวายมากมายของฉัน

          เมื่อฉันนำของมาถวาย พระเจ้าผู้สูงสุดจะต้องทรงรับไว้”

          10อย่าลังเลใจเมื่ออธิษฐานภาวนา

          อย่าละเลยที่จะให้ทาน

          11อย่าหัวเราะเยาะคนที่กำลังทุกข์ใจ

          เพราะพระเจ้าผู้ทรงกดให้ตกต่ำ ก็ทรงยกให้สูงขึ้นได้ด้วย

          12อย่าปั้นเรื่องเท็จใส่ความพี่น้องของท่าน

          และอย่าทำเช่นนี้กับเพื่อนของท่านด้วย

          13จงระวังอย่ากล่าวคำเท็จ

          เพราะนิสัยเช่นนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยa

          14อย่าพูดพล่ามในที่ประชุมกับผู้อาวุโส

          อย่ากล่าวซ้ำซากเมื่ออธิษฐานภาวนา

          15อย่าเกลียดการงานที่เหน็ดเหนื่อย

          เช่นการทำไร่ไถนาที่พระผู้สูงสุดทรงกำหนดไว้

          16อย่าคบกับกลุ่มคนบาป

          จงจำไว้ว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษในไม่ช้า

          17จงถ่อมตนให้มาก

          เพราะโทษของคนอธรรมคือไฟและหนอนb

การปฏิบัติตนต่อมิตรสหายและครอบครัว

            18อย่านำเพื่อนไปแลกกับเงิน

          อย่านำพี่น้องแท้ๆไปแลกกับทองคำจากเมืองโอฟีร์

          19อย่าเสียโอกาสที่จะมีภรรยาดีและเฉลียวฉลาดc

          เพราะความมีเสน่ห์ของนางมีค่ามากกว่าทองคำ

          20อย่าทำร้ายผู้รับใช้ที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์

          และลูกจ้างที่รับใช้ท่านเต็มกำลัง

          21จงรักผู้รับใช้ของท่านสุดจิตสุดใจd

          อย่ารังเกียจที่จะให้อิสระแก่เขา

          22ถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยง จงเลี้ยงดูให้ดี

          ถ้าสัตว์เหล่านี้มีประโยชน์ ก็จงเก็บไว้

          23ถ้าท่านมีบุตร ก็จงอบรมสั่งสอนเขาให้ดี

          จงสอนให้เขาอ่อนน้อมเชื่อฟังeตั้งแต่วัยเยาว์

          24ถ้าท่านมีบุตรหญิง จงดูแลร่างกายของเขา

          แต่อย่าตามใจจนเขาลืมตัว

          25จงจัดให้บุตรหญิงได้แต่งงาน ท่านก็ทำงานใหญ่สำเร็จแล้ว

          แต่จงยกเขาให้แก่ชายที่มีปรีชา

          26ถ้าท่านมีภรรยาที่ถูกใจ ก็อย่าขับไล่นาง

          แต่ถ้าท่านไม่ชอบ ก็อย่าไว้ใจนาง

          27จงนับถือบิดาสุดจิตสุดใจ

          จงอย่าลืมว่ามารดาให้กำเนิดท่านด้วยความเจ็บปวด

          28จงระลึกว่าท่านทั้งสองเป็นผู้ให้กำเนิด

          จะมีสิ่งใดมาตอบแทนบุญคุณนี้ได้f

การปฏิบัติต่อสมณะ

            29จงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดจิตใจ

          และจงนับถือบรรดาสมณะของพระองค์g

          30จงรักพระผู้ทรงสร้างท่านมา จงรักพระองค์สุดกำลัง

          อย่าละเลยผู้รับใช้ของพระองค์

          31จงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เกียรติสมณะ

          จงถวายบรรณาการส่วนที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ให้แก่เขา

          คือผลิตผลแรก ไหล่สัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชา

          รวมทั้งเครื่องบูชาที่กำหนดไว้ และของถวายศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

การปฏิบัติต่อคนยากจนและคนที่ตกทุกข์ได้ยาก

            32จงยื่นมือช่วยคนยากจน

          เพื่อท่านจะได้รับพระพรhอย่างเต็มเปี่ยม

          33จงมีใจกว้างต่อมนุษย์ทุกคน

          อย่ามีใจแคบแม้ต่อผู้ตายi

          34อย่าเบือนหน้าหนีคนที่ร้องไห้

          จงร่วมทุกข์กับผู้ที่โศกเศร้า

          35อย่ารีรอที่จะไปเยี่ยมคนเจ็บไข้

          ถ้าทำเช่นนี้ ท่านจะเป็นที่รักของทุกคน

          36จะทำสิ่งใด จงระลึกถึงบั้นปลายของชีวิต

          แล้วท่านจะไม่ทำบาปเลยj

7 a “นิสัยเช่นนี้ไม่เกิดประโยชน์ใดเลย” แปลตามตัวอักษรว่า “การต่อเนื่อง(?)ไม่เกิดผลดี” – ความหมายไม่ชัดเจน แต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผลตามมาไม่เป็นที่พอใจ”

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูละคำ “ไฟ” อาจยืมความคิดมาจาก โยบ 25:6  แต่เราพบวลี “ไฟและหนอน” รวมกันใน อสย 66:24 (ซึ่ง มก 9:48 อ้างถึงด้วย) ; และใน ยดธ 16:17. 

c ประโยคนี้ยังแปลได้อีกว่า “อย่าดูถูกภรรยาที่เฉลียวฉลาดและดี” – เทียบ ข้อ 26.

d “จงรัก...สุดจิตสุดใจ” – แปลตามตัวอักษรว่า “จิตใจของท่านจงรัก....” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จงรักผู้รับใช้อย่างที่ท่านรักตนเอง”

e “จงสอนให้เขาอ่อนน้อมเชื่อฟัง” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จงหาคู่แต่งงานให้เขา”

f ต้นฉบับภาษาฮีบรูละข้อ 27-28.

g บุตรสิรามีความเคารพต่อพิธีกรรมและบรรดาสมณะ (ดู บทที่ 50) ในที่นี้เขากล่าวถึงการเคารพนับถือบรรดาสมณะควบคู่ไปกับการนมัสการพระเจ้า (เทียบ ข้อ 31) ดังที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้ คือ อพย 29:27; ลนต 5:6 (เกี่ยวกับการถวายบูชาชดเชยบาป); ลนต 7:32; กดว 18:11-18 (เรื่องผลิตผลแรก); ฉธบ 18:3 (เรื่องไหล่สัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชา) – ส่วน “เครื่องบูชาที่กำหนดไว้” แปลตามตัวอักษรว่า “เครื่องบูชาที่นำความศักดิ์สิทธิ์มาให้” ซึ่งหมายถึง “เครื่องบูชาที่ช่วยให้มนุษย์ประพฤติตนถูกต้อง” คงเป็นการกล่าวพาดพิงถึงการถวายบูชาที่กำหนดไว้ใน ลนต 2:1-16.

h พระพรนี้มาจากพระเจ้า

i เกี่ยวกับหน้าที่ต่อผู้ตายที่จะต้องได้รับการฝังศพอย่างเหมาะสม ดู 2 ซมอ 21:10-14; ทบต 1:17-18; 12:12; อสย 34:3; ยรม 22:19. ในสมัยต่อมา ชาวยิวยังถวายคำภาวนาและเครื่องบูชาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับด้วย (2 มคบ 12:38-46) แต่ดูเหมือนว่าธรรมบัญญัติห้ามประกอบพิธีกรรมที่ไม่ใช่ประเพณีของชาวยิวอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ (ฉธบ 26:14; เทียบ บสร 30:18; บรค 6:26) แต่บุตรสิราไม่ให้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้.

j “ไม่ว่าจะทำสิ่งใด” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู  ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ไม่ว่าจะพูดสิ่งใด” – แม้ว่าบุตรสิรายังไม่เข้าใจชัดเจนเรื่องพระเจ้าทรงตอบแทนความดีความชั่วหลังความตาย กระนั้นก็ดี เขายังเน้นหลายครั้งถึงความสำคัญของวาระสุดท้ายของชีวิต (ดู 11:26-28).

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย