Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หน้าที่ต่อบิดามารดา

      3. 1ลูกทั้งหลาย จงฟังข้าพเจ้าซึ่งเป็นบิดาของท่านเถิด

          ถ้าท่านทำเช่นนี้ ท่านจะรอดพ้น

          2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้บิดาได้รับเกียรติจากบุตร

          ทรงกำหนดให้มารดาได้รับความเคารพจากบุตร

          3บุตรที่ยำเกรงบิดาก็ชดเชยบาปของตน

          4บุตรที่ให้เกียรติมารดาก็เหมือนกับสะสมทรัพย์สมบัติไว้

          5ผู้ที่ยำเกรงบิดาก็มีความสุขจากบุตรของตน

          เมื่อเขาอธิษฐานภาวนา พระเจ้าก็จะทรงฟังเขา

          6บุตรที่ให้เกียรติบิดาจะมีอายุยืน

          บุตรที่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้มารดาชื่นใจ

          7ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมให้เกียรติแก่บิดาa

          เขารับใช้บิดามารดาเหมือนรับใช้เจ้านายb

          8จงให้เกียรติบิดาด้วยกิจการและวาจา

          เพื่อพรจากบิดาจะได้ลงมาเหนือท่าน

          9พรของบิดาทำให้บ้านเรือนของบุตรมั่นคง

          แต่คำสาปแช่งของมารดาย่อมถอนรากฐาน

          10อย่าภูมิใจเมื่อบิดาของท่านต้องอับอาย

          เพราะความเสื่อมศักดิ์ศรีของบิดาไม่เป็นเกียรติแก่ท่าน

          11เกียรติของมนุษย์ย่อมมาจากเกียรติของบิดา

          และความอับอายของมารดาก็เป็นความอับอายของบุตรด้วย

          12ลูกเอ๋ย จงดูแลบิดาของท่านในวัยชรา

          อย่าให้เขาเศร้าโศกตลอดชีวิต

          13แม้สติปัญญาของบิดาจะเสื่อมลง ก็จงสงสารเขา

          อย่าดูหมิ่นเขาขณะที่ท่านยังแข็งแรงอยู่

          14เพราะพระเจ้าจะไม่ทรงลืมความเมตตาของท่านต่อบิดา

          พระองค์จะทรงนับว่าความเมตตานั้นเป็นการใช้โทษบาปของท่าน

          15เมื่อท่านตกทุกข์ได้ยาก พระเจ้าจะทรงระลึกถึงท่าน

          บาปของท่านจะสลายไปดุจน้ำแข็งละลายเมื่อถูกแสงแดด

          16บุตรที่ละทิ้งบิดาก็เหมือนผู้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้า

          บุตรที่ทำให้มารดาเสียใจ จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าสาปแช่ง

ความถ่อมตน

            17ลูกเอ๋ย ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด จงทำด้วยความถ่อมตนเถิด

          แล้วท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัลc

          18ท่านยิ่งเป็นใหญ่มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องถ่อมตนลงมากเท่านั้น

          แล้วพระเจ้าจะโปรดปรานท่านd

          (19) 20เพราะพระอานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่

          พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ต่ำต้อยe

          21อย่าแสวงหาความรู้ที่ยากเกินไปสำหรับท่าน

          อย่าค้นคว้าสิ่งที่เกินกำลังของท่านf

          22จงไตร่ตรองแต่สิ่งที่ท่านได้รับมอบหมาย

          ท่านไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องเร้นลับต่างๆ

          23อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เกินปัญญาของท่านg

          เพราะเรื่องที่พระเจ้าทรงเปิดเผยก็เกินปัญญามนุษย์อยู่แล้ว

          24การยึดมั่นในความเห็นของตนทำให้หลายคนหลงทางh

          ความคิดที่ผิดทำให้เขาตัดสินโดยลำเอียงi (25)

 

ความหยิ่งจองหอง

            26ผู้มีใจดื้อดึงจะได้รับผลร้ายในบั้นปลาย

          ผู้ที่ชอบเสี่ยงอันตรายก็ย่อมพินาศในอันตรายนั้นj

          27ผู้มีใจดื้อดึงจะรับทุกข์ทรมานอย่างหนัก

          คนบาปยิ่งจะสะสมบาปมากขึ้น

          28ผลร้ายของความเย่อหยิ่งยากอย่างยิ่งที่จะบำบัดได้

          เพราะความชั่วร้ายฝังรากลึกในตัวเขา

          29จิตใจของคนฉลาดย่อมไตร่ตรองเรื่องอุปมา

          ผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟัง

การแสดงความรักต่อคนยากจน

            30น้ำย่อมดับไฟฉันใด  การให้ทานย่อมชดเชยบาปฉันนั้น

          31ผู้ตอบแทนการกระทำของผู้อื่นด้วยความดีkย่อมคิดถึงอนาคต

          เมื่อเขาล้ม เขาก็จะพบผู้คอยค้ำจุน

3 a แปลตามสำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสำนวนแปลโบราณภาษาละติน

b “เหมือนรับใช้เจ้านาย” --  บางคนแปลข้อนี้โดยคาดคะเนว่า “เหมือนรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า”

c “ท่านจะเป็นที่รักมากกว่าคนให้ของกำนัล” -  ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ท่านจะเป็นที่รักของผู้ที่พระเจ้าพอพระทัย”

d สำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 และสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคเสริมข้อ 19 ว่า 19ผู้หยิ่งจองหองและมีชื่อเสียงมีจำนวนมาก  แต่ผู้ถ่อมตนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความลับให้ทราบ

e ผู้เขียนต้องการเน้นว่าพระเจ้าทรงพระกรุณาเป็นพิเศษต่อผู้ถ่อมตน โปรดให้เขามาสัมผัสกับพระองค์ได้ แต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระเมตตาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ ทรงเปิดเผยความลับแก่ผู้ถ่อมตน” ซึ่งเป็นความคิดที่พบได้บ่อยๆในพันธสัญญาเดิมว่าพระเจ้าประทานพระพรมากมายแก่ผู้ถ่อมตน (สดด 25:14; สภษ 3:34; เทียบ มธ 11:25; ลก 1:52)

f “อย่าค้นคว้าสิ่งที่เกินกำลังของท่าน” ผู้เขียนตำหนิผู้มักรู้มักเห็น (ข้อ 21-34) ถ้าผู้มีปรีชาศึกษาธรรมบัญญัติก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิต

g “อย่ายุ่งกับเรื่องที่เกินปัญญาของท่าน” – แปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู ส่วนต้นฉบับภาษากรีกว่า “อย่ายุ่งกับกิจการที่ไม่จำเป็น”

h “การยึดมั่นในความเห็นของตนทำให้หลายคนหลงทาง” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เพราะความคิดเห็นของมนุษย์มีมากมาย”

i สำเนาโบราณภาษากรีก Gk 248 เสริมข้อ 25 ว่า 25ถ้าไม่มีตา ท่านก็ไม่เห็นแสงสว่าง ถ้าไม่มีความรู้ ก็อย่าพยายามสอนผู้อื่น

j ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้ที่ชอบความสบาย ก็จะถูกความสบายจูงไป”

k “ผู้ตอบแทนการกระทำของผู้อื่นด้วยความดี” – ไม่ชัดว่า “การกระทำของผู้อื่น” เป็นการกระทำดีหรือเลว  สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสอนคือ “เราต้องตอนแทนการกระทำนั้น (ไม่ว่าจะดีหรือเลว) ด้วยความดีเสมอ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย