Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือบุตรสิรา

อารัมภบทของผู้แปลa

            1เราทั้งหลายได้รับคำสอนสำคัญต่างๆหลายเรื่อง เป็นมรดกมาทางหนังสือธรรมบัญญัติ หนังสือประกาศก 2และข้อเขียนอื่นๆbที่ตามมา 3อิสราเอลจึงสมควรได้รับคำสรรเสริญเพราะการอบรมสั่งสอนที่ชาญฉลาด 4ผู้ที่อ่านและคุ้นเคยกับหนังสือเหล่านี้ไม่ควรมีความรู้เพียงเพื่อตนเองเท่านั้น     5แต่เมื่อมีความรู้แล้ว เขาก็ควรให้ความรู้นี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย 6อาศัยทั้งคำพูดและข้อเขียน 7เพราะเหตุนี้ เยซูปู่ของข้าพเจ้าจึงใช้เวลานาน เอาใจใส่ 8อ่านหนังสือธรรมบัญญัติ 9หนังสือประกาศก 10และข้อเขียนอื่นๆของบรรพบุรุษ 11เขาจึงมีความคุ้นเคยอย่างดีกับหนังสือเหล่านี้  12และปรารถนาจะเขียนบางสิ่งเพื่ออบรมสั่งสอนให้ผู้อื่นมีปรีชาญาณ 13ผู้ที่รักปรีชาญาณและคุ้นเคยกับคำสอนเหล่านี้ 14จะได้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นในการดำเนินชีวิตถูกต้องตามธรรมบัญญัติ

          15ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเชิญชวนท่านทั้งหลาย 16โปรดตั้งใจ 17อ่านข้อเขียนนี้ 18และให้อภัย 19ในกรณีที่ดูเหมือนว่า 20ข้าพเจ้าไม่อาจแปลข้อความได้ตรงความหมาย ทั้งๆที่ได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว 21-22ทั้งนี้ก็เพราะว่า ข้อความที่พูดเป็นภาษาฮีบรูนั้นอาจจะมีความหมายไม่เหมือนเดิมเมื่อแปลออกมาเป็นภาษาอื่น 23ยิ่งกว่านั้น ไม่เพียงแต่ข้อเขียนนี้เท่านั้น 24แต่หนังสือธรรมบัญญัติ หนังสือประกาศก 25และข้อเขียนอื่นๆ 26ก็ยังมีความแตกต่างอยู่ไม่น้อยเมื่ออ่านในภาษาเดิมด้วย

          27ปีที่ 38 รัชสมัยกษัตริย์เอวแอร์เกเตสc 28ข้าพเจ้าได้มาที่ประเทศอียิปต์ และระหว่างที่อยู่ที่นั่น 29ได้พบข้อเขียนฉบับนี้dที่มีคุณค่ามากในการสั่งสอน 30ข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าพเจ้าจะเอาใจใส่และยอมลำบากบ้างเพื่อแปลหนังสือฉบับนี้ 31ข้าพเจ้าใช้เวลาทั้งกลางวันและกลางคืนศึกษาเต็มความสามารถ 32ศึกษาตลอดเวลา 33เพื่อแปลหนังสือฉบับนี้จนสำเร็จ 34จะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งต้องการจะศึกษาหาความรู้ 35และปรับปรุงตนให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ.

อารัมภบท  a ผู้แปลหนังสือบุตรสิราเป็นภาษากรีกได้เขียนข้อความที่เป็นอารัมภบทนี้เพิ่มไว้ตอนต้นของหนังสือ พระศาสนจักรไม่คิดว่าอารัมภบทนี้เป็นข้อความที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า

b “หนังสือธรรมบัญญัติ หนังสือประกาศก และข้อเขียนอื่นๆ” สำนวนนี้เป็นสำนวนที่ชาวยิวใช้หมายถึงพระคัมภีร์ทั้งหมดของตน (= พันธสัญญาเดิม) เพราะเขาแบ่งหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์เป็น 3 หมวด (ดู 1 มคบ 12:9 เชิงอรรถ c) สำนวนนี้ยังพบได้อีกในข้อ 8-10, 24-25  นักวิชาการไม่แน่ใจว่าในศตวรรษที่ 2 ก.ค.ศ. เมื่อบุตรสิราเขียนหนังสือของตนนี้ พระคัมภีร์แต่ละหมวดมีหนังสือครบดังที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้หรือยัง

c “กษัตริย์เอวแอร์เกเตส” คงหมายถึงกษัตริย์โทเลมีที่ 7 Euergetes Physcon ซึ่งครองราชย์ในช่วงเวลาปี 170-117 ก.ค.ศ. ดังนั้นปีที่ 38 ของรัชกาลนี้จึงตรงกับปี 132 ก.ค.ศ.

d “พบข้อเขียนฉบับนี้” แปลโดยคาดคะเน เพราะคำนี้ในภาษากรีกเป็นคำคุณศัพท์ซึ่งแปลว่า “ไม่เหมือน” – แต่ในที่นี้ใช้เป็นคำนาม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย