Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

พิธีการสำหรับวันฉลองประจำปีa

23  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

        2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า "นี่คือวันสมโภชองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ท่านจะต้องเรียกประชาชนมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการเรา วันสมโภชเหล่านี้คือ"

 

ก. วันสับบาโต

        3"ท่านทั้งหลายจะทำงานหกวัน วันที่เจ็ดเป็นวันสับบาโตคือวันที่จะต้องพักผ่อน เป็นวันที่ท่านทั้งหลายจะมาชุมนุมกันนมัสการเรา ท่านจะต้องไม่ทำการงานใด ๆ ในวันนั้น ท่านจะต้องถวายวันพักผ่อนนั้นแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใด"

        4"วันสมโภชอื่น ๆ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ชาวอิสราเอลต้องมาชุมนุมกันนมัสการพระองค์ ตามเวลากำหนดมีดังต่อไปนี้"

 

ข. ปัสกาและเทศกาลขนมปังไร้เชื้อb

        5"วันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตก ท่านจะต้องฉลองปัสกาเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  6วันที่สิบห้าเดือนเดียวกัน เริ่มเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน  7ในวันแรก ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และงดทำงานทุกอย่าง  8ท่านจะต้องถวายสิ่งของเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ด ท่านจะต้องจัดชุมนุมนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งและงดทำงานทุกอย่าง"

 

ค. ข้าวฟ่อนแรกc

        9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

        10ให้บอกชาวอิสราเอลอีกว่า

        "เมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินที่เราจะให้แก่ท่านและจะเก็บเกี่ยวพืชผลได้แล้ว ท่านจะต้องนำข้าวฟ่อนแรกที่เก็บเกี่ยวได้ไปมอบให้สมณะ  11สมณะจะนำข้าวฟ่อนนั้นไปยื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงรับและโปรดปรานท่าน  สมณะจะนำข้าวฟ่อนนี้มายื่นถวายตามพิธีหลังวันสับบาโตหนึ่งวัน  12ในวันที่ท่านยื่นถวายข้าวฟ่อนนี้ตามพิธี ท่านจะต้องนำลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีที่ไม่พิการมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  13ธัญบูชาในโอกาสนี้จะประกอบด้วยแป้งสาลีอย่างดีสี่กิโลกรัมผสมน้ำมันมะกอก เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเทเหล้าองุ่นหนึ่งลิตรครึ่งถวายด้วย  14ก่อนวันที่จะนำข้าวฟ่อนแรกมาถวายแด่พระเจ้า ท่านจะต้องไม่กินขนมปัง หรือรวงข้าวทั้งที่คั่วแล้วหรือยังดิบอยู่ ข้อกำหนดนี้ท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติตามตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใด"

 

ง. เทศกาลเก็บเกี่ยว

        15"ท่านทั้งหลายจะต้องนับเจ็ดสัปดาห์เต็มตั้งแต่วันหลังวันสับบาโตที่ท่านนำข้าวฟ่อนแรกมายื่นถวายตามพิธี  16ท่านจะต้องนับห้าสิบวัน จนถึงวันหลังวันสับบาโตที่เจ็ด  จึงจะนำพืชผลใหม่มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  17ท่านจะต้องนำขนมปังสองก้อนจากบ้านมายื่นถวายตามพิธี ขนมปังแต่ละก้อนจะต้องทำจากแป้งอย่างดีสองกิโลกรัม ใส่เชื้อแป้งและอบ ขนมปังนี้เป็นพืชผลแรกที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  18นอกจากขนมปังแล้ว ท่านจะต้องนำลูกแกะอายุหนึ่งปีไม่พิการจำนวนเจ็ดตัว โคเพศผู้หนึ่งตัวและแกะเพศผู้สองตัว เพื่อเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับธัญบูชาและเหล้าองุ่นที่เทถวาย เป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผามีกลิ่นหอมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า  19ท่านจะต้องนำแพะเพศผู้หนึ่งตัวมาถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป และนำลูกแกะเพศผู้อายุหนึ่งปีสองตัวมาถวายเป็นศานติบูชา  20สมณะจะนำสัตว์เหล่านี้พร้อมกับขนมปังที่เป็นพืชผลแรกมายื่นถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งขนมปังและลูกแกะสองตัวนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า จะเป็นของสมณะ"

        21"ในวันเดียวกัน ท่านจะจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะงดทำงานทุกอย่าง ข้อกำหนดนี้ท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติตามตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใด"

        22"เมื่อท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแผ่นดินของท่าน ท่านจะต้องไม่เกี่ยวรวงข้าวที่ขอบนาจนหมด หรือหวนกลับไปเก็บรวงข้าวที่เหลืออยู่ ท่านจะต้องทิ้งไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าว เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน"

 

จ. วันปีใหม่

        23องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

        24ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

        "วันแรกของเดือนที่เจ็ดd จะต้องเป็นวันพักผ่อนสำหรับท่านทั้งหลาย เป็นวันที่ท่านจะเป่าแตรเตือนให้ระลึกว่ามีการชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า  25ท่านทั้งหลายจะต้องงดทำงานทุกอย่าง และจะต้องนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผา"

 

ฉ. วันขออภัยบาป

        26องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสส อีกว่า

        27"วันที่สิบของเดือนที่เจ็ดจะเป็นวันขออภัยบาป ท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะต้องจำศีลอดอาหารและนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผา  28ท่านจะต้องงดทำงานทุกอย่างในวันนั้น เพราะเป็นวันขออภัยบาป เมื่อท่านจะต้องทำพิธีขออภัยบาปของท่านเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน  29ผู้ใดที่ไม่จำศีลอดอาหารในวันนั้น จะถูกขับไล่ออกจากประชากรของตน  30ผู้ใดที่ทำงานในวันนั้น จะต้องถูกขับไล่ออกจากประชากรของตน  31ท่านจะงดทำงานทุกอย่าง ข้อกำหนดนี้ ท่านทั้งหลายพึงปฏิบัติตามตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่ที่ใด  32วันนั้นจะต้องเป็นวันพักผ่อนเหมือนวันสับบาโต ท่านจะต้องจำศีลอดอาหาร ท่านจะต้องพักผ่อนหยุดงานเหมือนในวันสับบาโต ตั้งแต่เย็นวันที่เก้าจนถึงเย็นวันต่อไป" 

 

ช. ฉลองเทศกาลอยู่เพิง

        33องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส

        34ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

        "วันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ดนี้จะเริ่มเทศกาลอยู่เพิงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวัน  35ในวันแรกท่านทั้งหลายจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและงดทำงานทุกอย่าง  36ในระหว่างเจ็ดวันนั้นท่านจะต้องนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาใช้ไฟเผา ในวันที่แปด ท่านจะต้องจัดชุมนุมเพื่อนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะต้องนำสิ่งของมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่ใช้ไฟเผา ในวันที่ท่านมาชุมนุมกันเช่นนี้ ท่านจะต้องงดทำงานทุกอย่าง"

 

สรุป

        37"นี่คือวันสมโภชองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ท่านจะต้องเรียกประชาชนมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการพระองค์ และเพื่อนำของมาใช้ไฟเผาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้แก่เครื่องเผาบูชา ธัญบูชา ศานติบูชา และการเทเหล้าองุ่นถวายตามพิธีการของวันฉลองแต่ละวัน  38เป็นของถวายนอกเหนือจากของถวายในวันสับบาโตขององค์พระผู้เป็นเจ้า นอกเหนือจากของถวายแก้บน และของถวายด้วยความสมัครใจที่ท่านนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"22 a หลังจากข้อกำหนดเกี่ยวกับความประพฤติ (บทที่ 18-20) และเกี่ยวกับพิธีกรรม (บทที่ 21-22) ในการถวายเครื่องบูชาแล้ว ในบทที่ 23 นี้จะกล่าวถึงวันฉลองและเทศกาลต่าง ๆ ประจำปี (ดู อพย 12:1 เชิงอรรถ a; และ อพย 23:14 เชิงอรรถ d)

b วันปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถูกนำมากล่าวไว้ด้วยกันเพราะฉลองทั้งสองนี้ทำต่อเนื่องกัน ดังที่ระบุไว้ใน กดว 28:16-25 ดูเหมือนว่าข้อความนี้คล้ายกันมากกับข้อความใน ฉธบ 16:1-8 แต่ยังรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นด้วย

c ระหว่างฉลองเทศกาลขนมปังไร้เชื้อและฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยว ประมวลกฎหมายว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ได้สอดแทรกการถวายข้าวฟ่อนแรก จากการเก็บเกี่ยวข้าวบาร์เลย์ ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางกสิกรรม พิธีนี้เป็นการปรับพิธีถวายผลิตผลแรกที่เคยทำอยู่แล้วให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ (อพย 23:19; 34:26)

d แต่เดิมมาวันแรกของแต่ละเดือน (ทางจันทรคติ) ถือเป็นวันฉลองทั้งสำหรับชาวอิสราเอลและชาวคานาอันเป็นเวลาช้านาน เรียกว่า "วันขึ้นค่ำ" (New Moon) (1 ซมอ 20:5,24; อสย 1:13; อมส 8:5;) และยังปฏิบัติกันต่อมาจนถึงสมัยพันธสัญญาใหม่ (ดู กดว 28:11-15; นหม 10:34; อสค 46:6-7; คส 2:16) ส่วนพิธีการที่กล่าวไว้ใน ลนต 23 และ กดว 29:1-6 กล่าวถึงแต่การฉลองวันขึ้นค่ำเดือนเจ็ดของปีที่นับเดือนแรกในฤดูใบไม้ผลิ แต่เดือนเจ็ดนี้ในสมัยก่อนนับเป็นเดือนแรกของปีหรือปีใหม่ (ในฤดูใบไม้ร่วง) ชาวอิสราเอลในปัจจุบันได้รื้อฟื้นปฏิทินโบราณนี้ด้วย คือเริ่มปีใหม่ในเดือนกันยายน - ตุลาคม

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย