Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

V. ลูกโคทองคำและการรื้อฟื้นพันธสัญญาa

ลูกโคทองคำb

32  1เมื่อประชากรเห็นว่าโมเสสอยู่บนภูเขาเป็นเวลานานนัก ยังไม่ลงมา เขาจึงมาชุมนุมกันรอบอาโรนพูดว่า "เร็วเข้า ท่านจงสร้างเทวรูปให้เราสักองค์หนึ่งเพื่อเป็นผู้นำทางพวกเราเถิด เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสคนนั้น ผู้ที่นำเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์"  2อาโรนตอบว่า "จงถอดต่างหูทองคำที่ภรรยาและบุตรชายบุตรหญิงของท่านสวมอยู่นำมาให้ข้าพเจ้า"  3คนทั้งปวงก็ถอดต่างหูทองคำนำมาให้อาโรน  4อาโรนรับต่างหูจากมือของประชาชน แล้วนำมาหลอมในเบ้า หล่อเป็นรูปลูกโคตัวหนึ่ง ประชาชนต่างร้องว่า "ชาวอิสราเอลทั้งหลาย นี่แหละเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์"c  5เมื่ออาโรนเห็นเช่นนี้ เขาก็สร้างพระแท่นบูชาขึ้นไว้เบื้องหน้ารูปลูกโคนั้น แล้วประกาศว่า "พรุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงฉลอง เพื่อเป็นเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"  6เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น เขาทั้งหลายถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชา ประชาชนต่างนั่งลงกินและดื่ม แล้วลุกขึ้นเล่นสนุกสนาน


32 a เมื่อวิเคราะห์บทที่ 32-34 ในด้านวรรณกรรม จะเห็นได้ว่าข้อความนี้รวมตำนานยาห์วิสต์และเอโลฮิสต์เข้าด้วยกันจนแยกรายละเอียดจากกันได้ยาก เรื่องการทำพันธสัญญาในบทที่ 34 ตามตำนานยาห์วิสต์ เป็นการเล่าเรื่องเดียวกันกับการทำพันธสัญญาจากตำนานเอโลฮิสต์ในบทที่ 24 แต่ยังเล่าด้วยว่าชาวอิสราเอลได้ละเมิดพันธสัญญาโดยการนมัสการลูกโคทองคำในบทที่ 32 เรื่องราวการทำพันธสัญญาในบทที่ 34 จึงเป็นการรื้อฟื้นพันธสัญญา เพื่อจะได้รักษาตำนานทั้งสองไว้ได้

b "ลูกโค" ทองคำ น่าจะเป็นรูปโคโตเต็มที่มากกว่า แต่ชาวอิสราเอลเรียกโคนี้อย่างประชดประชันว่า "ลูกโค" "โคผู้" นี้เป็นสัญลักษณ์ของการประทับอยู่ของเทพเจ้าในตะวันออกกลางโบราณ ในความเป็นจริง อาจมีชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งกับกลุ่มของโมเสสต้องการให้มีรูปโคเป็นสัญลักษณ์ของการประทับอยู่ของพระเจ้า แทนหีบพันธสัญญา แต่พระเจ้าของพวกนี้ยังคงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 5) ซึ่งทรงนำชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ (ข้อ 4 และ 8) นักวิชาการบางคนคิดว่า เรื่องนี้เป็นการนำเหตุการณ์มาเล่าในเรื่องการอพยพ แต่ความจริงอาจจะตรงกันข้าม คือ กษัตริย์เยโรโบอัมทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณเมื่อทรงสั่งให้สร้างรูปโคทองคำ (1 พกษ 12:28 เชิงอรรถ d)

c รูปโคไม่ได้เป็นรูปขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เป็นเพียงที่รองพระบาทของเทพเจ้าที่มองไม่เห็น ตามความคิดของคนโบราณในตะวันออกกลาง รูปโคทำหน้าที่เป็นผู้นำทางเช่นเดียวกับหีบพันธสัญญา (ดูข้อ 1)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย