Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

ภัยพิบัติประการที่สอง ฝูงกบc

26องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ทูลว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ จงปล่อยประชากรของเราไป เพื่อจะนมัสการเรา  27ถ้าพระองค์ไม่ทรงยอมปล่อยเขาไป เราจะลงโทษทั้งแผ่นดินโดยบันดาลให้เกิดฝูงกบ  28แม่น้ำไนล์จะเต็มไปด้วยกบ กบจะขึ้นจากแม่น้ำเข้าไปในที่ประทับ ห้องบรรทม เตียงบรรทมของพระองค์ กบจะเข้าในบ้านของข้าราชบริพาร และของประชาชนของพระองค์ เข้าไปในเตาไฟ ในเข่งขนมปัง  29กบจะกระโดดขึ้นบนพระวรกาย บนร่างของประชาชน และร่างของข้าราชบริพารทั้งปวงของพระองค์"

8  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงบอกอาโรนว่า จงยื่นมือกับไม้เท้าออกไปเหนือแม่น้ำลำคลองและบึง ทำให้ฝูงกบขึ้นมาทั่วแผ่นดินอียิปต์"  2อาโรนก็ยื่นมือออกไปเหนือแหล่งน้ำของอียิปต์ ฝูงกบก็ขึ้นมาเต็มพื้นแผ่นดินอียิปต์  3แต่บรรดาผู้วิเศษใช้เวทมนตร์ทำให้ฝูงกบขึ้นมาทั่วแผ่นดินอียิปต์ได้เช่นเดียวกัน

          4พระเจ้าฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า ตรัสว่า "จงอธิษฐานขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงกำจัดฝูงกบไปจากเราและจากประชาชนของเรา เราจะปล่อยให้ประชากรไปถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"  5โมเสสทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "ขอทรงพระกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าa จะให้ข้าพเจ้าอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระองค์ เพื่อข้าราชบริพารและประชาชนของพระองค์เมื่อไร ฝูงกบจะได้ไปพ้นจากพระองค์ จากบ้านเรือน ไปอยู่เฉพาะในแม่น้ำ"  6พระเจ้าฟาโรห์ตรัสตอบว่า "พรุ่งนี้เถิด" โมเสสก็ทูลว่า  "จะเป็นตามที่พระองค์ตรัส พระองค์จะได้ทรงทราบว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา  7ฝูงกบจะไปจากพระองค์ จากบ้านเรือน จากข้าราชบริพาร และจากประชาชนของพระองค์ กบจะไปอยู่เฉพาะในแม่น้ำเท่านั้น"  8โมเสสและอาโรนทูลลาพระเจ้าฟาโรห์ไป โมเสสอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องฝูงกบ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมารบกวนพระเจ้าฟาโรห์  9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำตามที่โมเสสทูลขอ ฝูงกบตามบ้านเรือน ตามสนามและไร่นาต่างตายสิ้น  10ชาวอียิปต์เอากบตายมาสุมไว้เป็นกอง ๆ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแผ่นดิน  11เมื่อพระเจ้าฟาโรห์ทรงเห็นว่าสภาพการณ์ดีขึ้นแล้ว ก็มีพระทัยดื้อดึงขึ้นอีก ไม่ทรงยอมฟังโมเสสและอาโรน ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้


c ข้อความนี้ในฉบับภาษาอังกฤษเริ่มบทที่ 8 แต่ในภาษาฮีบรู บทที่ 7 ยังมีข้อ 26-29 แล้วบทที่ 8 เริ่มที่ข้อ 5 ภาษาอังกฤษ แต่ในที่นี้ เราใช้ลำดับข้อของต้นฉบับภาษาฮีบรู

8 a "แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก แปลตามตัวอักษรได้ว่า "จงได้รับเกียรติเพราะข้าพเจ้า"