Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ภัยพิบัติประการที่สอง ฝูงกบc

26องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ทูลว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ จงปล่อยประชากรของเราไป เพื่อจะนมัสการเรา  27ถ้าพระองค์ไม่ทรงยอมปล่อยเขาไป เราจะลงโทษทั้งแผ่นดินโดยบันดาลให้เกิดฝูงกบ  28แม่น้ำไนล์จะเต็มไปด้วยกบ กบจะขึ้นจากแม่น้ำเข้าไปในที่ประทับ ห้องบรรทม เตียงบรรทมของพระองค์ กบจะเข้าในบ้านของข้าราชบริพาร และของประชาชนของพระองค์ เข้าไปในเตาไฟ ในเข่งขนมปัง  29กบจะกระโดดขึ้นบนพระวรกาย บนร่างของประชาชน และร่างของข้าราชบริพารทั้งปวงของพระองค์"

8  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงบอกอาโรนว่า จงยื่นมือกับไม้เท้าออกไปเหนือแม่น้ำลำคลองและบึง ทำให้ฝูงกบขึ้นมาทั่วแผ่นดินอียิปต์"  2อาโรนก็ยื่นมือออกไปเหนือแหล่งน้ำของอียิปต์ ฝูงกบก็ขึ้นมาเต็มพื้นแผ่นดินอียิปต์  3แต่บรรดาผู้วิเศษใช้เวทมนตร์ทำให้ฝูงกบขึ้นมาทั่วแผ่นดินอียิปต์ได้เช่นเดียวกัน

          4พระเจ้าฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า ตรัสว่า "จงอธิษฐานขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงกำจัดฝูงกบไปจากเราและจากประชาชนของเรา เราจะปล่อยให้ประชากรไปถวายบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า"  5โมเสสทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "ขอทรงพระกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าa จะให้ข้าพเจ้าอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระองค์ เพื่อข้าราชบริพารและประชาชนของพระองค์เมื่อไร ฝูงกบจะได้ไปพ้นจากพระองค์ จากบ้านเรือน ไปอยู่เฉพาะในแม่น้ำ"  6พระเจ้าฟาโรห์ตรัสตอบว่า "พรุ่งนี้เถิด" โมเสสก็ทูลว่า  "จะเป็นตามที่พระองค์ตรัส พระองค์จะได้ทรงทราบว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา  7ฝูงกบจะไปจากพระองค์ จากบ้านเรือน จากข้าราชบริพาร และจากประชาชนของพระองค์ กบจะไปอยู่เฉพาะในแม่น้ำเท่านั้น"  8โมเสสและอาโรนทูลลาพระเจ้าฟาโรห์ไป โมเสสอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องฝูงกบ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมารบกวนพระเจ้าฟาโรห์  9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำตามที่โมเสสทูลขอ ฝูงกบตามบ้านเรือน ตามสนามและไร่นาต่างตายสิ้น  10ชาวอียิปต์เอากบตายมาสุมไว้เป็นกอง ๆ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแผ่นดิน  11เมื่อพระเจ้าฟาโรห์ทรงเห็นว่าสภาพการณ์ดีขึ้นแล้ว ก็มีพระทัยดื้อดึงขึ้นอีก ไม่ทรงยอมฟังโมเสสและอาโรน ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้


c ข้อความนี้ในฉบับภาษาอังกฤษเริ่มบทที่ 8 แต่ในภาษาฮีบรู บทที่ 7 ยังมีข้อ 26-29 แล้วบทที่ 8 เริ่มที่ข้อ 5 ภาษาอังกฤษ แต่ในที่นี้ เราใช้ลำดับข้อของต้นฉบับภาษาฮีบรู

8 a "แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก แปลตามตัวอักษรได้ว่า "จงได้รับเกียรติเพราะข้าพเจ้า"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย