Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ภัยพิบัติประการแรก น้ำกลายเป็นเลือด

14องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "พระเจ้าฟาโรห์ยังทรงดื้อดึงมาก ไม่ยอมปล่อยประชาชน  15ท่านจงไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ตอนเช้าขณะที่เสด็จออกไปที่แม่น้ำ จงคอยพระองค์อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ และถือไม้เท้าที่กลายเป็นงู"  16จงทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของชาวฮีบรู ทรงส่งข้าพเจ้ามาทูลว่า จงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อจะได้นมัสการเราในถิ่นทุรกันดาร แต่จนกระทั่งบัดนี้ พระองค์ยังไม่ทรงรับฟัง"  17องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า "พระองค์จะทรงทราบว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าจากเหตุการณ์นี้คือ ข้าพเจ้าจะเอาไม้เท้าที่อยู่ในมือนี้b ตีน้ำในแม่น้ำไนล์ น้ำก็จะกลายเป็นเลือด  18ปลาในแม่น้ำไนล์จะตาย น้ำในแม่น้ำไนล์จะส่งกลิ่นเน่าเหม็น จนชาวอียิปต์ดื่มน้ำนั้นไม่ได้"

          19องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงบอกอาโรนว่า "จงเอาไม้เท้าของท่าน ยื่นมือไปเหนือน้ำของชาวอียิปต์ คือเหนือแม่น้ำ ลำคลอง บึงและที่เก็บน้ำทั้งหมด และน้ำจะกลายเป็นเลือด ทั่วแผ่นดินอียิปต์ จะมีแต่เลือด แม้กระทั่งน้ำในถังไม้และถังหิน"  20โมเสสและอาโรนก็ทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชา อาโรนยื่นไม้เท้าออกไปตีน้ำในแม่น้ำไนล์ เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าฟาโรห์ต่อหน้าบรรดาข้าราชบริพาร น้ำในแม่น้ำไนล์ก็กลายเป็นเลือด  21ปลาในแม่น้ำไนล์ตายหมดสิ้น แม่น้ำส่งกลิ่นเน่าเหม็น จนชาวอียิปต์ดื่มน้ำนั้นไม่ได้ มีเลือดทั่วแผ่นดินอียิปต์  22แต่บรรดาผู้วิเศษชาวอียิปต์ใช้เวทมนตร์ทำได้เช่นเดียวกัน พระเจ้าฟาโรห์จึงยังทรงมีพระทัยดื้อดึง ไม่ทรงยอมฟังโมเสสและอาโรน เหมือนดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้  23พระเจ้าฟาโรห์เสด็จกลับที่ประทับโดยไม่สนพระทัยเรื่องนี้เลย  24ชาวอียิปต์ต่างขุดบ่อตามริมฝั่งแม่น้ำเพื่อหาน้ำดื่ม เนื่องจากเขาดื่มน้ำจากแม่น้ำไนล์ไม่ได้  25เจ็ดวันผ่านไป หลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้น้ำในแม่น้ำไนล์กลายเป็นเลือด


b "มือนี้" หมายถึง มือของโมเสส ซึ่งเป็นผู้แทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า ภาษาฮีบรูว่า "มือของเรา"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย