Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

. ภัยพิบัติในอียิปต์a

ไม้เท้ากลายเป็นงู

8องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า  9"ถ้าพระเจ้าฟาโรห์ตรัสกับท่านทั้งสองว่า จงแสดงปาฏิหาริย์ให้เราเห็นซิ" ท่านจะบอกอาโรนว่า "จงทิ้งไม้เท้าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าฟาโรห์ ไม้เท้าจะกลายเป็นงู"  10โมเสสและอาโรนก็เข้าเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ แล้วทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชา อาโรนทิ้งไม้เท้าลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าฟาโรห์และต่อหน้าข้าราชบริพาร ไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู  11พระเจ้าฟาโรห์ทรงเรียกปราชญ์และนักมายากลชาวอียิปต์เข้ามา บรรดาผู้วิเศษชาวอียิปต์ก็ใช้เวทมนตร์ทำได้เช่นเดียวกัน  12แต่ละคนทิ้งไม้เท้าลง ไม้เท้าก็กลายเป็นงู แต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนกินไม้เท้าอื่น ๆ ทั้งหมด  13พระเจ้าฟาโรห์ยังทรงดื้อดึง ไม่ยอมฟังโมเสสและอาโรนดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้


7 a "ภัยพิบัติ" เป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณเพื่อหมายถึงเครื่องหมายอัศจรรย์ทั้งสิบประการในหนังสืออพยพ    แต่ตัวบทภาษาฮีบรูใช้คำนี้เพียงแต่กับภัยพิบัติที่สิบเท่านั้น ส่วน "ภัยพิบัติ" อีกเก้าประการแรกนั้น เรียกว่า    "เครื่องหมายอัศจรรย์" หรือ "ปาฏิหาริย์" เช่นเดียวกับใน อพย 4; และ 7:9 เครื่องหมายอัศจรรย์ในบทที่ 4 เล่าไว้เพื่อแสดงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบอำนาจแก่โมเสสให้ชาวอิสราเอลและพระเจ้าฟาโรห์เห็นฉันใด "ภัยพิบัติ" ในบทนี้และบทต่อไปก็เล่าเพื่อให้พระเจ้าฟาโรห์เห็นและยอมรับพระอานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉันนั้น ภัยพิบัติเก้าประการแรกแตกต่างจากประการที่สิบทั้งในด้านรูปแบบและคำศัทพ์ที่ใช้ การเล่าถึงภัยพิบัติทั้งเก้าประการจบลงโดยที่พระเจ้าฟาโรห์ปฏิเสธไม่ยอมปล่อยชาวอิสราเอลออกไปเป็นอันขาด และโมเสสจะไม่มาพบพระเจ้าฟาโรห์อีกเลย (10:28-29) เหลือแต่จะหนีไปเท่านั้น เรื่องจะดำเนินต่อไปเมื่อชาวอียิปต์จะออกไล่ตามล่าชาวอิสราเอลที่หลบหนีและมีอัศจรรย์ที่ทะเล (บทที่ 14) ธรรมประเพณีเรื่องชาวอิสราเอลอพยพ หลบหนีมีต้นกำเนิดต่างจากธรรมประเพณีเรื่องภัยพิบัติที่สิบซึ่งเล่าว่า ชาวอิสราเอลถูกขับไล่ออกจากประเทศอียิปต์  (12:31-33 ดู 4:21; 6:1; 11:1) ยังมีธรรมประเพณีอื่น ๆ เรื่อง "เครื่องหมายอัศจรรย์" เหล่านี้ด้วย (ดู สดด 78:43-51; 105:27-36) ซึ่งจะพัฒนาต่อใน ปชญ 11:14-20; 16:1-18:25 เรื่องเล่าใน อพย 7:14-10:29 เป็นข้อเขียนที่แต่งขึ้นต่างหาก ภัยพิบัติประการที่สามและหกมาจากตำนานสงฆ์ ส่วนภัยพิบัติที่เหลือนั้นกำหนดได้ยากว่ามาจากตำนานยาห์วิสต์หรือเอโอฮิสต์ การอธิบายเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้โดยใช้เหตุผลทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์น่าจะไม่ถูกต้อง แต่เรื่องที่เล่าไว้นี้ได้ความคิดมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รู้จักกันในประเทศอียิปต์ แต่ไม่เป็นที่รู้จักในประเทศปาเลสไตน์ (เช่นเรื่องแม่น้ำไนล์กลายเป็นสีแดง เรื่องกบ และเรื่องพายุทราย) หรือเป็นเหตุการณ์ที่รู้จักทั้งในประเทศอียิปต์และในประเทศปาเลสไตน์ (เช่นเรื่องตั๊กแตน) หรือที่เกิดขึ้นในประเทศปาเลสไตน์ แต่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ เช่นเรื่อง (ลูกเห็บ) ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือการแสดงพลานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่ชาวอิสราเอลและแก่พระเจ้าฟาโรห์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย