Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

28วันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในแผ่นดินอียิปต์นั้น  29พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า "จงไปทูลพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ ตามที่เราบอกท่านทุกประการ"  30แต่โมเสสทูลแย้งองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าพูดไม่คล่อง ทำไมพระเจ้าฟาโรห์จึงจะทรงฟังข้าพเจ้าพูดเล่า" 

7  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "ดูเถิด เราทำให้ท่านเป็นเหมือนพระเจ้าสำหรับพระเจ้าฟาโรห์ และอาโรนพี่ชายของท่าน จะเป็นเหมือนประกาศกของท่าน  2ท่านจะบอกอาโรนทุกสิ่งที่เราสั่งท่าน และอาโรนพี่ชายของท่านจะทูลพระเจ้าฟาโรห์ให้ปล่อยชาวอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา  3แต่เราจะบันดาลให้พระเจ้าฟาโรห์มีจิตใจดื้อดึง เราจะทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ในแผ่นดินอียิปต์  4พระเจ้าฟาโรห์จะไม่ทรงฟังท่าน เราจะลงโทษชาวอียิปต์อย่างสาหัส เราจะนำชาวอิสราเอล ประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์เสมือนเป็นกองทัพใหญ่   5ชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรายกมือขึ้นต่อสู้กับชาวอียิปต์ แล้วนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์"

6โมเสสและอาโรนทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งทุกประการ  7เมื่อคนทั้งสองทูลพระเจ้าฟาโรห์นั้น โมเสสอายุแปดสิบปี และอาโรนอายุแปดสิบสามปี