Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

28วันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในแผ่นดินอียิปต์นั้น  29พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า "จงไปทูลพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ ตามที่เราบอกท่านทุกประการ"  30แต่โมเสสทูลแย้งองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้าพูดไม่คล่อง ทำไมพระเจ้าฟาโรห์จึงจะทรงฟังข้าพเจ้าพูดเล่า" 

7  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "ดูเถิด เราทำให้ท่านเป็นเหมือนพระเจ้าสำหรับพระเจ้าฟาโรห์ และอาโรนพี่ชายของท่าน จะเป็นเหมือนประกาศกของท่าน  2ท่านจะบอกอาโรนทุกสิ่งที่เราสั่งท่าน และอาโรนพี่ชายของท่านจะทูลพระเจ้าฟาโรห์ให้ปล่อยชาวอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา  3แต่เราจะบันดาลให้พระเจ้าฟาโรห์มีจิตใจดื้อดึง เราจะทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ในแผ่นดินอียิปต์  4พระเจ้าฟาโรห์จะไม่ทรงฟังท่าน เราจะลงโทษชาวอียิปต์อย่างสาหัส เราจะนำชาวอิสราเอล ประชากรของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์เสมือนเป็นกองทัพใหญ่   5ชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรายกมือขึ้นต่อสู้กับชาวอียิปต์ แล้วนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์"

6โมเสสและอาโรนทำตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งทุกประการ  7เมื่อคนทั้งสองทูลพระเจ้าฟาโรห์นั้น โมเสสอายุแปดสิบปี และอาโรนอายุแปดสิบสามปี

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย