Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ลำดับวงศ์วานของโมเสสและอาโรน

14ต่อไปนี้เป็นชื่อหัวหน้าครอบครัว 
รูเบน บุตรคนแรกของอิสราเอล มีบุตรชื่อ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่านี้เป็นต้นตระกูลต่าง ๆ ของรูเบน

15บุตรของสิเมโอน คือเยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศหาร์และซาอูล ซึ่งเป็นบุตรของหญิงชาวคานาอัน คนเหล่านี้เป็นต้นตระกูลต่าง ๆ ของสิเมโอน

16ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของเลวีตามลำดับวงศ์วานของเขา คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี เลวีมีอายุหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปี

17บุตรของเกอร์โชนคือ ลิบนีและชิเมอี ตามตระกูลต่าง ๆ ของเขา

18บุตรของโคฮาทคืออัมราม อิสฮาห์ เฮโบรน และอุสซีเอล โคฮาทมีอายุหนึ่งร้อยสามสิบสามปี

19บุตรของเมรารีคือมาห์ลีและมูชี คนเหล่านี้เป็นต้นตระกูลต่าง ๆ ของเลวี ตามลำดับวงศ์วานของเขา

20อัมรามแต่งงานกับโยเคเบด น้องสาวของบิดา นางให้กำเนิดอาโรนและโมเสส อัมรามมีอายุหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปี

21บุตรของอิสฮาห์คือโคราห์ เนเฟก และศิครี

22บุตรของอุสซีเอลคือมิชาเอล เอลซาฟาน และสิธรี

23อาโรนแต่งงานกับเอลีเชบา ธิดาของอัมมีนาดับและน้องสาวของนาโชน นางมีบุตรชื่อนาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

24บุตรของโคราห์คืออัสสีร์ เอลคานาห์ และอาบียาสาฟ คนเหล่านี้เป็นต้นตระกูลต่าง ๆ ของโคราห์

25เอเลอาซาร์ บุตรของอาโรนแต่งงานกับธิดาคนหนึ่งของปูทิเอล นางให้กำเนิดฟีเนหัสแก่เขา

คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าครอบครัวของชนเผ่าเลวี ตามลำดับตระกูล

26อาโรนและโมเสสนี้คือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาว่า "จงนำชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ เรียงรายเหมือนกองทัพ" 

27เขาทั้งสองคนที่ไปทูลพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ ให้ปล่อยชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์คือโมเสสและอาโรน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย