Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

อีกตำนานหนึ่งเกี่ยวกับการเรียกโมเสสa

2พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  3เราได้สำแดงตนแก่อับราฮัม อิสอัคและยาโคบว่า เราคือพระผู้ทรงสรรพานุภาพ "เอล ชัดดาย" แต่เราไม่ได้ให้เขารู้จักว่านามของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  4เรายังทำพันธสัญญากับเขาว่าจะยกแผ่นดินคานาอันให้เขา แผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่อย่างคนต่างแดน  5บัดนี้ เราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชาวอิสราเอล ที่ถูกชาวอียิปต์กดขี่เป็นทาส และเราระลึกถึงพันธสัญญาของเรา  6เพราะฉะนั้น จงไปบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะช่วยท่านให้พ้นจากงานหนักที่ชาวอียิปต์บังคับให้ทำ เราจะช่วยท่านให้พ้นจากการเป็นทาส เราจะช่วยท่านให้รอดพ้นเดชะอานุภาพของเราb และจะลงโทษชาวอียิปต์อย่างน่ากลัว  7เราจะรับท่านไว้เป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของท่านทั้งหลายc ท่านจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ช่วยท่านให้พ้นจากงานหนักที่ชาวอียิปต์บังคับให้ทำ  8เราจะนำท่านเข้าไปในแผ่นดินที่เราได้ปฎิญาณไว้อย่างแข็งขันแก่อับราฮัม อิสอัคและยาโคบ เราจะยกแผ่นดินนั้นให้ท่านครอบครอง เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า"  9โมเสสแจ้งให้ชาวอิสราเอลรู้ตามที่พระเจ้าตรัสนี้ แต่เขาเหล่านั้นไม่ยอมฟังโมเสส เนื่องจากท้อใจที่ตนต้องตกเป็นทาสอย่างทารุณ

          10องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสว่า  11"จงไปทูลพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ ให้ปล่อยชาวอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา"  12แต่โมเสสทูลแย้งองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "แม้แต่ชาวอิสราเอลก็ยังไม่ยอมฟังข้าพเจ้า แล้วทำไมพระเจ้าฟาโรห์จะทรงฟังข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้าเป็นคนพูดไม่คล่อง"d  13และดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสและอาโรนให้ไปบอกชาวอิสราเอลe และพระเจ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์เพื่อนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์


6 a ข้อความใน 6:2-7:7 เป็นเรื่องเล่าจากตำนานสงฆ์ตรงกับเรื่องในบทที่ 3 และ 4 ซึ่งเล่าว่าพระเจ้าทรงเรียกโมเสส ในตำนานสงฆ์นี้พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามในประเทศอียิปต์ พระนามองค์พระผู้เป็นเจ้ามาแทนที่พระนาม "เอล ชัดดาย" (พระผู้ทรงสรรพานุภาพ) ที่บรรดาบรรพบุรุษเคยใช้ (ดู 3:13 เชิงอรรถ g) ประชาชนปฏิเสธไม่ยอมฟังโมเสส (ข้อ 9 ดู 4:31) อาโรนทำหน้าที่เป็นล่ามถวายพระเจ้าฟาโรห์ (7:1) แต่ไม่ได้เป็นคนกลางระหว่างโมเสสกับประชาชน เช่น ใน 4:10-16

b "เดชะอานุภาพของเรา" แปลตามตัวอักษรว่า "ด้วยแขนที่เหยียดออก" ซึ่งเป็นสำนวนคล้ายกับ "ด้วยมืออันทรงฤทธิ์" ใน 6:1 ซึ่งมีความหมายว่า "ใช้อานุภาพ"ต่อมาตำนานเฉลยธรรมบัญญัติจะนำสองวลีนี้มารวมกัน (ดู ฉธบ 4:34; 5:15; 7:19; 26:8)

c ประโยคทั้งสองนี้แสดงความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์ เป็นสำนวนที่ใช้มาแต่โบราณ แสดงว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรและทรงทำพันธสัญญา ดังที่พบใน ลนต 26:12; ฉธบ 26:17-19; 29:12; และบ่อยครั้งใน ยรม และ อสค

d "พูดไม่คล่อง" แปลตามตัวอักษรได้ว่า "ข้าพเจ้ามีปากที่ยังไม่เข้าสุหนัต"

e ต้นฉบับภาษากรีกละ "ชาวอิสราเอล"