Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

อีกตำนานหนึ่งเกี่ยวกับการเรียกโมเสสa

2พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  3เราได้สำแดงตนแก่อับราฮัม อิสอัคและยาโคบว่า เราคือพระผู้ทรงสรรพานุภาพ "เอล ชัดดาย" แต่เราไม่ได้ให้เขารู้จักว่านามของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า  4เรายังทำพันธสัญญากับเขาว่าจะยกแผ่นดินคานาอันให้เขา แผ่นดินที่เขาเคยอาศัยอยู่อย่างคนต่างแดน  5บัดนี้ เราได้ยินเสียงคร่ำครวญของชาวอิสราเอล ที่ถูกชาวอียิปต์กดขี่เป็นทาส และเราระลึกถึงพันธสัญญาของเรา  6เพราะฉะนั้น จงไปบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะช่วยท่านให้พ้นจากงานหนักที่ชาวอียิปต์บังคับให้ทำ เราจะช่วยท่านให้พ้นจากการเป็นทาส เราจะช่วยท่านให้รอดพ้นเดชะอานุภาพของเราb และจะลงโทษชาวอียิปต์อย่างน่ากลัว  7เราจะรับท่านไว้เป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของท่านทั้งหลายc ท่านจะรู้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ช่วยท่านให้พ้นจากงานหนักที่ชาวอียิปต์บังคับให้ทำ  8เราจะนำท่านเข้าไปในแผ่นดินที่เราได้ปฎิญาณไว้อย่างแข็งขันแก่อับราฮัม อิสอัคและยาโคบ เราจะยกแผ่นดินนั้นให้ท่านครอบครอง เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า"  9โมเสสแจ้งให้ชาวอิสราเอลรู้ตามที่พระเจ้าตรัสนี้ แต่เขาเหล่านั้นไม่ยอมฟังโมเสส เนื่องจากท้อใจที่ตนต้องตกเป็นทาสอย่างทารุณ

          10องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสสว่า  11"จงไปทูลพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์ ให้ปล่อยชาวอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา"  12แต่โมเสสทูลแย้งองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า "แม้แต่ชาวอิสราเอลก็ยังไม่ยอมฟังข้าพเจ้า แล้วทำไมพระเจ้าฟาโรห์จะทรงฟังข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้าเป็นคนพูดไม่คล่อง"d  13และดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสและอาโรนให้ไปบอกชาวอิสราเอลe และพระเจ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์เพื่อนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์


6 a ข้อความใน 6:2-7:7 เป็นเรื่องเล่าจากตำนานสงฆ์ตรงกับเรื่องในบทที่ 3 และ 4 ซึ่งเล่าว่าพระเจ้าทรงเรียกโมเสส ในตำนานสงฆ์นี้พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามในประเทศอียิปต์ พระนามองค์พระผู้เป็นเจ้ามาแทนที่พระนาม "เอล ชัดดาย" (พระผู้ทรงสรรพานุภาพ) ที่บรรดาบรรพบุรุษเคยใช้ (ดู 3:13 เชิงอรรถ g) ประชาชนปฏิเสธไม่ยอมฟังโมเสส (ข้อ 9 ดู 4:31) อาโรนทำหน้าที่เป็นล่ามถวายพระเจ้าฟาโรห์ (7:1) แต่ไม่ได้เป็นคนกลางระหว่างโมเสสกับประชาชน เช่น ใน 4:10-16

b "เดชะอานุภาพของเรา" แปลตามตัวอักษรว่า "ด้วยแขนที่เหยียดออก" ซึ่งเป็นสำนวนคล้ายกับ "ด้วยมืออันทรงฤทธิ์" ใน 6:1 ซึ่งมีความหมายว่า "ใช้อานุภาพ"ต่อมาตำนานเฉลยธรรมบัญญัติจะนำสองวลีนี้มารวมกัน (ดู ฉธบ 4:34; 5:15; 7:19; 26:8)

c ประโยคทั้งสองนี้แสดงความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์ เป็นสำนวนที่ใช้มาแต่โบราณ แสดงว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรและทรงทำพันธสัญญา ดังที่พบใน ลนต 26:12; ฉธบ 26:17-19; 29:12; และบ่อยครั้งใน ยรม และ อสค

d "พูดไม่คล่อง" แปลตามตัวอักษรได้ว่า "ข้าพเจ้ามีปากที่ยังไม่เข้าสุหนัต"

e ต้นฉบับภาษากรีกละ "ชาวอิสราเอล"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย