Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

โมเสสออกจากแคว้นมีเดียนกลับอียิปต์

18โมเสสกลับไปหาเยโธร พ่อตาและพูดว่า "ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปหาญาติพี่น้องในประเทศอียิปต์เถิด เพื่อดูว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่" เยโธรตอบโมเสสว่า "ขอจงไปอย่างปลอดภัยเถิด"

          19องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสในแคว้นมีเดียนว่า "จงกลับไปอียิปต์ ทุกคนที่ต้องการจะฆ่าท่านก็ตายหมดแล้ว"  20โมเสสพาภรรยาและบุตรc ขี่ลากลับประเทศอียิปต์ เขาถือไม้เท้าที่พระเจ้าประทานให้ไปด้วย  21องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "บัดนี้ ท่านกำลังกลับไปอียิปต์ จงระลึกถึงปาฏิหาริย์ทุกประการที่เราให้ท่านทำ ท่านจะต้องทำเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าฟาโรห์ เราจะทำให้เขาดื้อดึง และเขาจะไม่ยอมให้ชาวอิสราเอลไป"   22ท่านต้องทูลพระเจ้าฟาโรห์ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ อิสราเอลเป็นบุตรคนแรกของเรา  23เราสั่งท่านให้ปล่อยเขาไปนมัสการเรา แต่ท่านไม่ยอมปล่อยให้ไป บัดนี้ เราจะประหารบุตรคนแรกของท่าน"d


c "และบุตร" 2:22; 4:25 พูดถึงบุตรคนเดียวของโมเสส แต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูที่นี่เป็นพหูพจน์ 

d ข้อ 21-23 เป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงภัยพิบัติที่จะเกิดในประเทศอียิปต์ ข้อ 21 สรุปภัยพิบัติเก้าประการและความดื้อดึงของพระเจ้าฟาโรห์ (ดู 7:8 เชิงอรรถ a) ส่วน ข้อ 22-23 กล่าวถึงภัยพิบัติประการที่สิบ (ดู 11:1 เชิงอรรถ a)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย