Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

พระเจ้าประทานอำนาจทำอัศจรรย์ให้โมเสส

4  1โมเสสทูลตอบว่า "ชาวอิสราเอลจะไม่เชื่อข้าพเจ้า จะไม่ฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า" แต่จะพูดว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สำแดงพระองค์แก่ท่าน"  2องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามโมเสสว่า "ท่านกำลังถืออะไรอยู่" โมเสสตอบว่า "ไม้เท้า พระเจ้าข้า"  3พระองค์ตรัสว่า "โยนลงไปบนพื้นซิ" โมเสสโยนไม้เท้าลง ไม้เท้าก็กลายเป็นงูจนโมเสสต้องกระโดดหนี  4องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งโมเสสว่า "จงยื่นมือไปจับหางงูขึ้นมาเถิด" เขาจึงยื่นมือออกไปจับ งูนั้นก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของโมเสสดังเดิม  5aองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "ด้วยเครื่องหมายอัศจรรย์นี้ ชาวอิสราเอลจะเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบได้สำแดงพระองค์แก่ท่าน"

6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาอีกว่า "จงสอดมือเข้าไปในเสื้อซิ" โมเสสจึงสอดมือเข้าไปในเสื้อ เมื่อชักมือออกมา มือของเขาเป็นโรคเรื้อน สีขาวเหมือนสำลี  7พระองค์ตรัสอีกว่า "จงสอดมือเข้าในเสื้ออีกทีซิ" เขาสอดมือเข้าในเสื้ออีก และเมื่อชักออกมา มือก็เป็นปกติดีเหมือนกับร่างกายส่วนอื่น ๆ  8พระเจ้าตรัสว่า "ถ้าชาวอิสราเอลไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับเครื่องหมายอัศจรรย์ประการแรก เขาจะต้องยอมรับเครื่องหมายอัศจรรย์ประการที่สอง  9แต่ถ้าเขายังไม่เชื่อเครื่องหมายอัศจรรย์ทั้งสอง และไม่ฟังถ้อยคำของท่าน ก็จงตักน้ำจากแม่น้ำไนล์มาเทลงบนพื้นดินแห้ง น้ำที่ท่านตักขึ้นมาจากแม่น้ำนั้น จะกลายเป็นเลือดอยู่บนพื้นดินแห้ง"


4 a ข้อ 5 เข้ามาขัดจังหวะของเรื่อง เป็นประโยคที่ถูกต่อเติมเข้ามา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย