Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

พระเจ้าประทานอำนาจทำอัศจรรย์ให้โมเสส

4  1โมเสสทูลตอบว่า "ชาวอิสราเอลจะไม่เชื่อข้าพเจ้า จะไม่ฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า" แต่จะพูดว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้สำแดงพระองค์แก่ท่าน"  2องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามโมเสสว่า "ท่านกำลังถืออะไรอยู่" โมเสสตอบว่า "ไม้เท้า พระเจ้าข้า"  3พระองค์ตรัสว่า "โยนลงไปบนพื้นซิ" โมเสสโยนไม้เท้าลง ไม้เท้าก็กลายเป็นงูจนโมเสสต้องกระโดดหนี  4องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งโมเสสว่า "จงยื่นมือไปจับหางงูขึ้นมาเถิด" เขาจึงยื่นมือออกไปจับ งูนั้นก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของโมเสสดังเดิม  5aองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "ด้วยเครื่องหมายอัศจรรย์นี้ ชาวอิสราเอลจะเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขา พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบได้สำแดงพระองค์แก่ท่าน"

6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาอีกว่า "จงสอดมือเข้าไปในเสื้อซิ" โมเสสจึงสอดมือเข้าไปในเสื้อ เมื่อชักมือออกมา มือของเขาเป็นโรคเรื้อน สีขาวเหมือนสำลี  7พระองค์ตรัสอีกว่า "จงสอดมือเข้าในเสื้ออีกทีซิ" เขาสอดมือเข้าในเสื้ออีก และเมื่อชักออกมา มือก็เป็นปกติดีเหมือนกับร่างกายส่วนอื่น ๆ  8พระเจ้าตรัสว่า "ถ้าชาวอิสราเอลไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับเครื่องหมายอัศจรรย์ประการแรก เขาจะต้องยอมรับเครื่องหมายอัศจรรย์ประการที่สอง  9แต่ถ้าเขายังไม่เชื่อเครื่องหมายอัศจรรย์ทั้งสอง และไม่ฟังถ้อยคำของท่าน ก็จงตักน้ำจากแม่น้ำไนล์มาเทลงบนพื้นดินแห้ง น้ำที่ท่านตักขึ้นมาจากแม่น้ำนั้น จะกลายเป็นเลือดอยู่บนพื้นดินแห้ง"


4 a ข้อ 5 เข้ามาขัดจังหวะของเรื่อง เป็นประโยคที่ถูกต่อเติมเข้ามา