Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามg

13โมเสสทูลพระเจ้าว่า "เมื่อข้าพเจ้าไปหาชาวอิสราเอลแล้วบอกเขาว่า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน" ถ้าเขาถามข้าพเจ้าว่า "พระองค์ทรงพระนามว่าอะไรเล่า" ข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างไร  14พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราคือเราเป็น" แล้วตรัสต่อไปว่า "ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า "เราเป็น" ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย"  15พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย นามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไป ชนรุ่นต่อ ๆ ไปจะต้องเรียกเราด้วยนามนี้"


g ตำนานยาห์เวิสต์เล่าว่ามนุษย์นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ต้น (ปฐก 4:26) และเรียกพระเจ้าด้วยพระนาม "ยาห์เวห์" นี้ตลอดมาในการเล่าเรื่องบรรดาบรรพบุรุษของชนอิสราเอล แต่ตามตำนานเอโลฮิสต์ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามของพระองค์ ซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรดาบรรพ บุรุพว่า "ยาห์เวห์" แก่โมเสสเป็นครั้งแรก ตำนานสงฆ์ใน อพย 6:2-3 ก็ตรงกับตำนานเอโลฮิสต์นี้ด้วย แต่ยังเพิ่มเติมว่า พระนามของพระเจ้าของบรรดาบรรพบุรุษแต่เดิมคือ "เอล ชัดดาย" (ดู ปฐก 17:1 เชิงอรรถ b) เรื่องเล่าตอนนี้ซึ่งเป็นข้อความสำคัญยิ่งตอนหนึ่งในพันธสัญญาเดิม มีปัญหาอยู่ 2 ประการ ปัญหาประการแรกเป็นปัญหาทางนิรุกติศาสตร์เกี่ยวกับรากศัพท์ของพระนาม "ยาห์เวห์" ส่วนปัญหาประการที่สองเป็นปัญหาทางเทววิทยา เกี่ยวกับการอธิบายความหมายของเรื่องเล่าตอนนี้ทั้งตอน และความหมายของการเปิดเผยพระนามนี้ให้เรารู้

          (1) รากศัพท์ นักวิชาการพยายามอธิบายความหมายของพระนาม "ยาห์เวห์" โดยใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาฮีบรู หรือพยายามเสาะหาความหมายจากรากคำต่าง ๆ ภาษาฮีบรู อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่ชัดว่าพระนาม "ยาห์เวห์" เป็นรูปโบราณรูปหนึ่งของกริยา "เป็น" (to be) ในภาษาฮีบรู นักวิชาการบางคนเข้าใจว่าเป็นรูปบอกสาเหตุ (causative form) ของกริยานี้ จึงมีความหมายว่า "พระองค์ทรงบันดาลให้เป็น" "พระองค์ทรงให้ความเป็นอยู่" แต่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นรูปของกริยาในนิเทศมาลา ปัจจุบันกาล (present indicative) หมายความว่า "พระองค์ทรงเป็นอยู่" (He is)

          (2) การอธิบายความหมายของพระนามยาห์เวห์ ความหมายของพระนามมีอธิบายในข้อ 14 คำอธิบายนี้ถูกเพิ่มไว้ตรงนี้ตั้งแต่โบราณจากตำนานเดียวกัน คืออธิบายพระนาม "ยาห์เวห์" ว่ามาจากวลีว่า 'ehyeh 'asher 'ehyeh (เราเป็นผู้ซึ่งเป็น) แต่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าวลีนี้มีความหมายอย่างไรแน่ พระเจ้าทรงกล่าวถึงพระองค์เองโดยใช้กริยาในบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ ซึ่งอาจหมายความว่า "เราคือเราไงล่ะ" คือพระองค์ไม่ทรงต้องการจะเปิดเผยพระนามให้รู้ แต่การเข้าใจเช่นนี้ใช้ไม่ได้ที่นี่ เพราะพระองค์ทรงต้อการบอกให้โมเสสรู้จักพระนาม ซึ่งตามความคิดของชาวเซมิติคต้องอธิบายลักษณะพระองค์บ้างด้วย วลีภาษาฮีบรูนี้ยังแปลได้อีกว่า "เราเป็นผู้ซึ่งเป็น" จึงมีความหมายว่า "เราเป็นผู้มีความเป็นอยู่" ผู้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษากรีกก็ดูเหมือนจะเข้าใจเช่นนี้ จึงแปลว่า ego eimi ho on' พระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นผู้ที่ทรงมี "ความเป็นอยู่" อย่างแท้จริง ซึ่งหมายความว่า พระองค์ทรงมีความเป็นอยู่เหนือทุกสิ่ง และทรงเป็นความลึกลับอยู่เสมอสำหรับมนุษย์ นอกจากนั้น ตามความเข้าใจของชาวเซมิติ ความเป็นอยู่จะต้องมี "ผู้อยู่ด้วย" เสมอ "ผู้มีความเป็นอยู่" ในที่นี้จึงมีความหมายว่าพระองค์ทรงอยู่กับชาวอิสราเอล และยังทรงกระทำกิจการในประวัติศาสตร์ของประชากรของพระองค์ และในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยทรงเป็นผู้นำประวัติศาสตร์ดังกล่าวไปสู่จุดหมาย

          ในสาระสำคัญ ข้อความตอนนี้จึงรวมเอาความคิดที่จะพัฒนาในภายหลัง (วว 1:8) รวมเข้ามาด้วย "พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ทรงดำรงอยู่ในอดีต และจะเสด็จมาในอนาคต"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย