Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามg

13โมเสสทูลพระเจ้าว่า "เมื่อข้าพเจ้าไปหาชาวอิสราเอลแล้วบอกเขาว่า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน" ถ้าเขาถามข้าพเจ้าว่า "พระองค์ทรงพระนามว่าอะไรเล่า" ข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างไร  14พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราคือเราเป็น" แล้วตรัสต่อไปว่า "ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า "เราเป็น" ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย"  15พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย นามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไป ชนรุ่นต่อ ๆ ไปจะต้องเรียกเราด้วยนามนี้"


g ตำนานยาห์เวิสต์เล่าว่ามนุษย์นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ต้น (ปฐก 4:26) และเรียกพระเจ้าด้วยพระนาม "ยาห์เวห์" นี้ตลอดมาในการเล่าเรื่องบรรดาบรรพบุรุษของชนอิสราเอล แต่ตามตำนานเอโลฮิสต์ซึ่งเป็นที่มาของเรื่องที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามของพระองค์ ซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรดาบรรพ บุรุพว่า "ยาห์เวห์" แก่โมเสสเป็นครั้งแรก ตำนานสงฆ์ใน อพย 6:2-3 ก็ตรงกับตำนานเอโลฮิสต์นี้ด้วย แต่ยังเพิ่มเติมว่า พระนามของพระเจ้าของบรรดาบรรพบุรุษแต่เดิมคือ "เอล ชัดดาย" (ดู ปฐก 17:1 เชิงอรรถ b) เรื่องเล่าตอนนี้ซึ่งเป็นข้อความสำคัญยิ่งตอนหนึ่งในพันธสัญญาเดิม มีปัญหาอยู่ 2 ประการ ปัญหาประการแรกเป็นปัญหาทางนิรุกติศาสตร์เกี่ยวกับรากศัพท์ของพระนาม "ยาห์เวห์" ส่วนปัญหาประการที่สองเป็นปัญหาทางเทววิทยา เกี่ยวกับการอธิบายความหมายของเรื่องเล่าตอนนี้ทั้งตอน และความหมายของการเปิดเผยพระนามนี้ให้เรารู้

          (1) รากศัพท์ นักวิชาการพยายามอธิบายความหมายของพระนาม "ยาห์เวห์" โดยใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาฮีบรู หรือพยายามเสาะหาความหมายจากรากคำต่าง ๆ ภาษาฮีบรู อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่ชัดว่าพระนาม "ยาห์เวห์" เป็นรูปโบราณรูปหนึ่งของกริยา "เป็น" (to be) ในภาษาฮีบรู นักวิชาการบางคนเข้าใจว่าเป็นรูปบอกสาเหตุ (causative form) ของกริยานี้ จึงมีความหมายว่า "พระองค์ทรงบันดาลให้เป็น" "พระองค์ทรงให้ความเป็นอยู่" แต่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นรูปของกริยาในนิเทศมาลา ปัจจุบันกาล (present indicative) หมายความว่า "พระองค์ทรงเป็นอยู่" (He is)

          (2) การอธิบายความหมายของพระนามยาห์เวห์ ความหมายของพระนามมีอธิบายในข้อ 14 คำอธิบายนี้ถูกเพิ่มไว้ตรงนี้ตั้งแต่โบราณจากตำนานเดียวกัน คืออธิบายพระนาม "ยาห์เวห์" ว่ามาจากวลีว่า 'ehyeh 'asher 'ehyeh (เราเป็นผู้ซึ่งเป็น) แต่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่าวลีนี้มีความหมายอย่างไรแน่ พระเจ้าทรงกล่าวถึงพระองค์เองโดยใช้กริยาในบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ ซึ่งอาจหมายความว่า "เราคือเราไงล่ะ" คือพระองค์ไม่ทรงต้องการจะเปิดเผยพระนามให้รู้ แต่การเข้าใจเช่นนี้ใช้ไม่ได้ที่นี่ เพราะพระองค์ทรงต้อการบอกให้โมเสสรู้จักพระนาม ซึ่งตามความคิดของชาวเซมิติคต้องอธิบายลักษณะพระองค์บ้างด้วย วลีภาษาฮีบรูนี้ยังแปลได้อีกว่า "เราเป็นผู้ซึ่งเป็น" จึงมีความหมายว่า "เราเป็นผู้มีความเป็นอยู่" ผู้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษากรีกก็ดูเหมือนจะเข้าใจเช่นนี้ จึงแปลว่า ego eimi ho on' พระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นผู้ที่ทรงมี "ความเป็นอยู่" อย่างแท้จริง ซึ่งหมายความว่า พระองค์ทรงมีความเป็นอยู่เหนือทุกสิ่ง และทรงเป็นความลึกลับอยู่เสมอสำหรับมนุษย์ นอกจากนั้น ตามความเข้าใจของชาวเซมิติ ความเป็นอยู่จะต้องมี "ผู้อยู่ด้วย" เสมอ "ผู้มีความเป็นอยู่" ในที่นี้จึงมีความหมายว่าพระองค์ทรงอยู่กับชาวอิสราเอล และยังทรงกระทำกิจการในประวัติศาสตร์ของประชากรของพระองค์ และในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยทรงเป็นผู้นำประวัติศาสตร์ดังกล่าวไปสู่จุดหมาย

          ในสาระสำคัญ ข้อความตอนนี้จึงรวมเอาความคิดที่จะพัฒนาในภายหลัง (วว 1:8) รวมเข้ามาด้วย "พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ทรงดำรงอยู่ในอดีต และจะเสด็จมาในอนาคต"