Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

พุ่มไม้ลุกเป็นไฟa

3  1โมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธร ผู้เป็นพ่อตาและสมณะแห่งมีเดียน วันหนึ่งเขาต้อนฝูงแพะแกะข้ามทะเลทรายไปถึงโฮเรบb ภูเขาของพระเจ้า  2ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าc มาปรากฏแก่เขาเป็นเปลวไฟลุกอยู่กลางพุ่มไม้ โมเสสมองดูก็เห็นว่าพุ่มไม้นั้นลุกเป็นไฟ แต่ไม่มอดไหม้ไป  3จึงคิดว่า "ฉันจะเข้าไปเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้ใกล้ ๆ ทำไมพุ่มไม้นั้นไม่มอดไหม้"  4องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาเข้ามาดูใกล้ ๆ จึงตรัสเรียกเขาจากกลางพุ่มไม้ว่า "โมเสส โมเสส" เขาตอบว่า "ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่"  5พระองค์ตรัสห้ามว่า "อย่าเข้ามาใกล้กว่านี้ จงถอดรองเท้าเสีย เพราะสถานที่ที่ท่านยืนอยู่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์"  6พระองค์ยังตรัสอีกว่า "เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ" โมเสสยกมือขึ้นปิดหน้า ไม่กล้ามองดูพระเจ้าd


3 a พระคัมภีร์เล่าเรื่องพระเจ้าทรงเรียกโมเสสสองครั้ง ครั้งแรก (บทที่ 3-4) รวมตำนานยาห์วิสต์ (3:1-5, 7-8, 16-20 การที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์และทรงมอบภารกิจให้โมเสส) กับตำนานโอโลฮิสต์ (3:6,9-15 พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนาม) การเล่าครั้งที่สองมาจากตำนานสงฆ์ กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระนามและทรงมอบภารกิจแก่โมเสสอีกในประเทศอียิปต์ จะพบในบทที่ 6:2-13 และ 6:28-7:7

b โฮเรบเป็นชื่อของเทือกเขาซีนายในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติและในหนังสือประวัติศาสตร์ตามแนวเฉลยธรรมบัญญัติ เช่น หนังสือพงศ์กษัตริย์ แต่ในทีนี้ "โฮเรบ" อาจเป็นเพียงคำอธิบายของผู้คัดลอก เช่นเดียวกันใน 17:6

c "ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า" หมายถึง พระเจ้าผู้ทรงสำแดงพระองค์แก่มนุษย์ (ดู ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c)

d มนุษย์ไม่อาจมองดูพระมหิทธานุภาพของพระเจ้า และมีชีวิตอยู่ต่อไปได้