Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ปีที่เจ็ด

15  1ทุกเจ็ดปี ท่านจะต้องยกเลิกหนี้สิน  2กฎการยกหนี้สินมีดังนี้ ทุกคนที่ให้   เพื่อนบ้านยืมเงินหรือสิ่งของไปจะต้องยกหนี้สินให้ เขาจะต้องไม่ทวงหนี้สินจากเพื่อนบ้านหรือพี่น้องของตนa เพราะมีการประกาศปีแห่งการยกหนี้สินแล้ว  3ท่านจะทวงหนี้สินจากคนต่างด้าวได้ แต่ท่านต้องไม่ทวงจากพี่น้องของท่าน  4แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรท่านในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงมอบให้เป็นมรดก จะไม่มีคนยากจนในหมู่ท่าน  5ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างซื่อสัตย์และเอาใจใส่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ทุกประการ  6องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านดังที่ทรงสัญญาไว้ ท่านจะให้ชนหลายชาติยืม แต่ท่านจะไม่ต้องยืมจากชาติใดเลย ท่านจะปกครองชนหลายชาติ แต่จะไม่มีชนชาติใดมาปกครองท่านได้

7ถ้าในเมืองใดเมืองหนึ่งของแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงมอบให้ท่าน มีพี่น้องคนใดของท่านยากจน ท่านจะต้องไม่เป็นคนใจดำ ไม่ยอมช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจน ผู้นั้น  8แต่ท่านจะต้องมีใจเอื้อเฟื้อให้เขายืมตามที่เขาต้องการ  9จงระวังอย่าปล่อยให้ความคิดชั่วร้ายนี้เข้ามาในใจของท่านว่า "ปีที่เจ็ดซึ่งเป็นปียกหนี้สินใกล้เข้ามาแล้ว" ท่านจึงไม่ยอมช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนของท่าน และไม่ให้เขายืมสิ่งใด มิฉะนั้น เขาจะฟ้องร้องท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะมีความผิด  10เมื่อท่านให้เขา จงให้เขาอย่างใจกว้างไม่เสียดาย แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านและการงานทุกอย่างที่ท่านทำและตั้งใจทำ  11ในแผ่นดินจะยังคงมีคนยากจนอยู่เสมอ ข้าพเจ้าจึงสั่งให้ท่านมีใจเอื้อเฟื้อต่อพี่น้องของท่านที่ยากจนและขัดสนในแผ่นดินของท่าน


15 a บางครั้ง ลูกหนี้ทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าจะให้บุตรของตนคนหนึ่งหรือตนเองเป็นทาสทำงานให้เจ้าหนี้ในกรณีที่จ่ายเงินใช้หนี้ไม่ได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย