Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

สัตว์ที่มีมลทินและสัตว์ที่ไม่มีมลทิน

3ท่านจะต้องไม่กินสิ่งที่น่ารังเกียจ  4ท่านกินสัตว์เหล่านี้ได้ คือ โค แกะ แพะ   5กวาง ละมั่ง อีเก้ง แพะป่า สมัน ควายป่า และแกะป่า  6สัตว์ที่มีสองกีบแยกกันและเคี้ยวเอื้อง ท่านกินได้  7ส่วนสัตว์ที่เคี้ยวเอื้อง แต่ไม่มีสองกีบแยกกัน หรือมีสองกีบแยกกันแต่ไม่เคี้ยวเอื้อง ท่านกินไม่ได้ เช่น อูฐ กระต่ายป่า และกระต่าย ซึ่งเคี้ยวเอื้อง แต่ไม่มีสองกีบแยกกัน จึงนับว่าเป็นสัตว์มีมลทิน  8เช่นเดียวกับหมู ซึ่งแม้จะมีสองกีบแยกกัน แต่ไม่เคี้ยวเอื้อง จึงต้องนับว่าเป็นสัตว์มีมลทิน ท่านจะต้องไม่กินเนื้อของสัตว์เหล่านี้ หรือแม้แต่จะแตะต้องซากของมัน

9ท่านกินสัตว์น้ำทุกชนิดที่มีครีบมีเกล็ดได้  10แต่สัตว์น้ำที่ไม่มีครีบหรือไม่มีเกล็ด ท่านกินไม่ได้ ต้องนับว่าเป็นสัตว์มีมลทิน

11นกไม่มีมลทินทุกชนิดท่านกินได้  12แต่นกต่อไปนี้ท่านจะกินไม่ได้ คือนกอินทรี นกแร้ง นกออก  13นกเหยี่ยวหางยาว เหยี่ยวดำชนิดต่าง ๆb  14นกกาทุกชนิด   15นกกระจอกเทศ นกเค้าโมง นกนางนวล เหยี่ยวนกเขาทุกชนิด  16นกฮูก นกช้อน นกอีโก้ง  17นกกระทุง นกเหยี่ยว นกเค้าแมว  18นกกระสา นกยางทุกชนิด นกหัวขวาน และค้างคาว  19ท่านจะต้องนับว่าแมลงมีปีกทุกชนิดมีมลทิน กินไม่ได้  20นกไม่มีมลทินทุกชนิดท่านกินได้

21ท่านจะต้องไม่กินสัตว์ใด ๆ ที่ตายตามธรรมชาติ ท่านจะให้สัตว์นั้นแก่คนต่างด้าวที่อาศัยในเมืองของท่านกิน หรือขายให้คนต่างชาติก็ได้ ส่วนท่านนั้นเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านแล้วcท่านจะต้องไม่ต้มลูกแกะหรือลูกแพะในน้ำนมแม่ของมัน


b ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์ คำแปลเป็นการคาดคะเน 

c ข้อกำหนดทางศีลธรรม กฎหมาย และศาสนพิธีใน ลนต 17:15; 18:26; 19:33-34; 24:22 ดู ฉธบ 5:14; อพย 12:49; 20:10 (เกี่ยวกับวันสับบาโต) ล้วนเน้นว่า คนต่างถิ่นหรือคนต่างด้าวต้องได้รับการปฏิบัติทำนองเดียวกันกับ "ชาวอิสราเอล" แต่ ฉธบ แยกคนเหล่านี้จากชาวอิสราเอลเพราะชาวอิสราเอลเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นพิเศษ (ดู 15:3; 23:21 ด้วย) บางครั้ง ฉธบ ก็ไม่แยกเช่นนี้ (24:14:17ฯ) เพราะเป็นเพียงแต่คัดลอกกฎหมายเดิมมาลงไว้ กระนั้นก็ดี ฉธบ ก็ยังยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักคนต่างถิ่น และคนต่างด้าวด้วย (10:18)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย