Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

คำเตือนมิให้กราบไหว้รูปเคารพ

2ถ้าในหมู่ท่านมีประกาศกหรือผู้ฝันเห็นอนาคตมาบอกว่าจะมีเครื่องหมายอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์เกิดขึ้น  3และเชิญชวนท่านให้ไปติดตามเทพเจ้าอื่นที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน และรับใช้เทพเจ้าเหล่านั้น แม้ว่าเครื่องหมายอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ที่เขาบอกล่วงหน้าจะเกิดขึ้นจริง  4ท่านจะต้องไม่ฟังถ้อยคำของประกาศกหรือผู้ฝันเห็นอนาคตคนนั้นเลย องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน กำลังทดสอบท่านดูว่า ท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน สุดจิตสุดใจและสุดวิญญาณหรือไม่  5ท่านจะต้องติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน และยำเกรงพระองค์แต่ผู้เดียว ท่านจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ เชื่อฟังพระสุรเสียง รับใช้พระองค์ และซื่อสัตย์ต่อพระองค์เท่านั้น  6แต่ประกาศกหรือผู้ฝันเห็นอนาคตผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต เพราะเขายุยงท่านให้เป็นกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์และทรงไถ่ท่านให้พ้นจากการเป็นทาส เขาพยายามจะชักชวนท่านให้เปลี่ยนวิถีทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงบัญชาให้ท่านเดิน ท่านจะต้องขจัดความชั่วนี้ให้พ้นไปจากท่าน

7ถ้าพี่น้องของท่าน คือบุตรของบิดาa หรือของมารดาของท่าน บุตรชายหรือบุตรหญิงของท่าน ภรรยาที่ท่านรัก หรือเพื่อนสนิท ชักชวนท่านเป็นการส่วนตัวให้ไปรับใช้เทพเจ้าอื่นที่ท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน  8เทพเจ้าของชนชาติที่อยู่รอบท่าน ทั้งชนชาติที่อยู่ใกล้และชนชาติที่อยู่ไกลสุดสุดปลายแผ่นดิน  9ท่านจะต้องไม่ให้เขาชักชวนท่านได้ ท่านจะต้องไม่ฟังเขา ท่านจะต้องไม่สงสารเขา ท่านจะต้องไม่ไว้ชีวิตเขาหรือปิดบังความผิด  10แต่ท่านจะต้องฆ่าเขาเสีย ท่านจะต้องเป็นคนแรกที่ใช้ก้อนหินทุ่มเขาให้ตาย แล้วปล่อยให้ผู้อื่นใช้ก้อนหินทุ่มเขาด้วย  11ท่านจะต้องใช้หินทุ่มเขาให้ตาย เพราะเขาพยายามชักชวนท่านให้ออกห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์พ้นจากความเป็นทาส  12แล้วชาวอิสราเอลทั้งหลายจะรู้เรื่องนี้ และมีความกลัว จะไม่มีผู้ใดกล้าทำความชั่วเช่นนี้ในหมู่ท่านอีก

13ถ้าในเมืองใดเมืองหนี่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงมอบให้ท่านอยู่ ท่าน ได้ยินว่า  14ในชนชาติของท่านมีคนเลว ๆb ชักชวนผู้อาศัยในเมืองนั้นให้ไปนมัสการเทพเจ้าอื่น ที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน  15ท่านจะต้องสอบสวนอย่างถี่ถ้วนและสืบถามให้ละเอียด ถ้าพบว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงและพิสูจน์ได้ว่าเรื่องน่ารังเกียจนี้ได้เกิดขึ้นในหมู่ท่าน  16ท่านจะต้องใช้ดาบฆ่าชาวเมืองนั้น ท่านจะต้องทำลายล้างเมืองนั้นให้หมดสิ้นคือใช้ดาบฆ่าฝูงสัตว์ของเขาด้วยc  17ท่านจะต้องนำข้าวของที่ยึดได้ทั้งหมดมากองสุมไว้ที่ลานเมือง แล้วเผาทั้งเมืองและสิ่งของที่ยึดได้ทั้งหมดถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เมืองนั้นจะต้องเป็นเมืองร้างตลอดไป และจะต้องไม่บูรณะขึ้นใหม่เลย  18ท่านต้องไม่เก็บสิ่งใดที่ต้องถูกทำลายล้างไว้สำหรับตน เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปลี่ยนพระทัยจากพระพิโรธมาเมตตาท่าน พระองค์จะทรงเมตตาให้ท่านทวีจำนวนขึ้น ดังที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน  19ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกประการของพระองค์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ และทำสิ่งที่ถูกต้องเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน

13 a "บุตรของบิดา" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและต้นฉบับของชาวสะมาริตัน ต้นฉบับภาษาฮีบรูละวลีนี้

b "คนเลว ๆ" แปลตามตัวอักษรว่า "บุตรของเบลีอัล" ความหมายเดิมของคำ "เบลีอัล" นี้คือ "ไร้ประโยชน์" "ไม่มีค่า" หรือ "เลวร้าย" แต่ทีละเล็กละน้อยค่อย ๆ กลายเป็นนามเฉพาะ และมีความเกี่ยวโยงกับอำนาจของความชั่ว (ดู สดด 18:4) (พันธสัญญาใหม่ 2 คร 6:15 และในหนังสือนอกสารบบพระคัมภีร์ใช้ว่า "เบลีอาร์")

c ต้นฉบับภาษากรีกละ "และฆ่าฟันฝูงสัตว์ของเขาด้วย"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย