Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

คำเตือนมิให้กราบไหว้รูปเคารพ

2ถ้าในหมู่ท่านมีประกาศกหรือผู้ฝันเห็นอนาคตมาบอกว่าจะมีเครื่องหมายอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์เกิดขึ้น  3และเชิญชวนท่านให้ไปติดตามเทพเจ้าอื่นที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน และรับใช้เทพเจ้าเหล่านั้น แม้ว่าเครื่องหมายอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ที่เขาบอกล่วงหน้าจะเกิดขึ้นจริง  4ท่านจะต้องไม่ฟังถ้อยคำของประกาศกหรือผู้ฝันเห็นอนาคตคนนั้นเลย องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน กำลังทดสอบท่านดูว่า ท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน สุดจิตสุดใจและสุดวิญญาณหรือไม่  5ท่านจะต้องติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน และยำเกรงพระองค์แต่ผู้เดียว ท่านจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ เชื่อฟังพระสุรเสียง รับใช้พระองค์ และซื่อสัตย์ต่อพระองค์เท่านั้น  6แต่ประกาศกหรือผู้ฝันเห็นอนาคตผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิต เพราะเขายุยงท่านให้เป็นกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์และทรงไถ่ท่านให้พ้นจากการเป็นทาส เขาพยายามจะชักชวนท่านให้เปลี่ยนวิถีทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงบัญชาให้ท่านเดิน ท่านจะต้องขจัดความชั่วนี้ให้พ้นไปจากท่าน

7ถ้าพี่น้องของท่าน คือบุตรของบิดาa หรือของมารดาของท่าน บุตรชายหรือบุตรหญิงของท่าน ภรรยาที่ท่านรัก หรือเพื่อนสนิท ชักชวนท่านเป็นการส่วนตัวให้ไปรับใช้เทพเจ้าอื่นที่ท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน  8เทพเจ้าของชนชาติที่อยู่รอบท่าน ทั้งชนชาติที่อยู่ใกล้และชนชาติที่อยู่ไกลสุดสุดปลายแผ่นดิน  9ท่านจะต้องไม่ให้เขาชักชวนท่านได้ ท่านจะต้องไม่ฟังเขา ท่านจะต้องไม่สงสารเขา ท่านจะต้องไม่ไว้ชีวิตเขาหรือปิดบังความผิด  10แต่ท่านจะต้องฆ่าเขาเสีย ท่านจะต้องเป็นคนแรกที่ใช้ก้อนหินทุ่มเขาให้ตาย แล้วปล่อยให้ผู้อื่นใช้ก้อนหินทุ่มเขาด้วย  11ท่านจะต้องใช้หินทุ่มเขาให้ตาย เพราะเขาพยายามชักชวนท่านให้ออกห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์พ้นจากความเป็นทาส  12แล้วชาวอิสราเอลทั้งหลายจะรู้เรื่องนี้ และมีความกลัว จะไม่มีผู้ใดกล้าทำความชั่วเช่นนี้ในหมู่ท่านอีก

13ถ้าในเมืองใดเมืองหนี่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงมอบให้ท่านอยู่ ท่าน ได้ยินว่า  14ในชนชาติของท่านมีคนเลว ๆb ชักชวนผู้อาศัยในเมืองนั้นให้ไปนมัสการเทพเจ้าอื่น ที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน  15ท่านจะต้องสอบสวนอย่างถี่ถ้วนและสืบถามให้ละเอียด ถ้าพบว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงและพิสูจน์ได้ว่าเรื่องน่ารังเกียจนี้ได้เกิดขึ้นในหมู่ท่าน  16ท่านจะต้องใช้ดาบฆ่าชาวเมืองนั้น ท่านจะต้องทำลายล้างเมืองนั้นให้หมดสิ้นคือใช้ดาบฆ่าฝูงสัตว์ของเขาด้วยc  17ท่านจะต้องนำข้าวของที่ยึดได้ทั้งหมดมากองสุมไว้ที่ลานเมือง แล้วเผาทั้งเมืองและสิ่งของที่ยึดได้ทั้งหมดถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เมืองนั้นจะต้องเป็นเมืองร้างตลอดไป และจะต้องไม่บูรณะขึ้นใหม่เลย  18ท่านต้องไม่เก็บสิ่งใดที่ต้องถูกทำลายล้างไว้สำหรับตน เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปลี่ยนพระทัยจากพระพิโรธมาเมตตาท่าน พระองค์จะทรงเมตตาให้ท่านทวีจำนวนขึ้น ดังที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน  19ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกประการของพระองค์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ และทำสิ่งที่ถูกต้องเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน

13 a "บุตรของบิดา" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและต้นฉบับของชาวสะมาริตัน ต้นฉบับภาษาฮีบรูละวลีนี้

b "คนเลว ๆ" แปลตามตัวอักษรว่า "บุตรของเบลีอัล" ความหมายเดิมของคำ "เบลีอัล" นี้คือ "ไร้ประโยชน์" "ไม่มีค่า" หรือ "เลวร้าย" แต่ทีละเล็กละน้อยค่อย ๆ กลายเป็นนามเฉพาะ และมีความเกี่ยวโยงกับอำนาจของความชั่ว (ดู สดด 18:4) (พันธสัญญาใหม่ 2 คร 6:15 และในหนังสือนอกสารบบพระคัมภีร์ใช้ว่า "เบลีอาร์")

c ต้นฉบับภาษากรีกละ "และฆ่าฟันฝูงสัตว์ของเขาด้วย"