Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

กฎระเบียบการถวายบูชาd

13ท่านทั้งหลายจงระวังอย่าถวายเครื่องเผาบูชาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพบ  14แต่จงถวายเครื่องเผาบูชาในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกจากเผ่าต่าง ๆ  

15ทุกครั้งที่ท่านปรารถนา ท่านฆ่าสัตว์และกินเนื้อนั้นได้ในทุกเมืองตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรประทานให้ท่าน ทุกท่านทั้งที่มีมลทินและไม่มีมลทินก็กินเนื้อนั้นได้ดังที่กินเนื้อละมั่งหรือกวางd  16แต่ต้องไม่กินเลือด จงเทเลือดลงดินเหมือนเทน้ำ

17ท่านต้องไม่กินข้าวสาลี เหล้าองุ่น น้ำมันมะกอก หนึ่งในสิบส่วนที่แยกไว้ถวายแด่พระเจ้าในเมืองของท่าน รวมทั้งลูกโค ลูกแพะแกะตัวแรก ของถวายที่ท่านบนไว้แด่พระเจ้า และของถวายส่วนตัว  18ท่านจะต้องกินสิ่งเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ทรงเลือกไว้เท่านั้น ท่านทั้งหลายพร้อมกับบุตรชายบุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง และชนเลวีที่อาศัยอยู่ในเมืองของท่าน ท่านจะต้องชื่นชมผลงานทุกอย่างที่ท่านได้ทำเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน  19จงระวังให้ดี อย่าละเลยชนเลวี ตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินของท่าน

20เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงแผ่ขยายเขตแดนของท่านออกไปดังที่ทรงสัญญาไว้ ท่านอาจพูดว่า "ข้าพเจ้าอยากกินเนื้อ" ถ้าท่านปรารถนาจะกินเนื้อ ท่านก็กินได้ตามต้องการ  21ถ้าสถานที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้เพื่อประดิษฐานพระนามของพระองค์นั้นอยู่ไกลเกินไป ท่านฆ่าโคหรือแพะแกะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ได้ดังที่ข้าพเจ้าสั่งท่าน ท่านกินได้ตามต้องการในเมืองของท่าน  22เพียงแต่ท่านจะต้องกินเนื้อนั้นดังที่กินเนื้อละมั่งหรือกวาง ทั้งผู้ที่มีมลทินและไม่มีมลทินกินเนื้อนั้นได้  23แต่จงงดกินเลือดเพราะเลือดคือชีวิต ท่านจะต้องไม่กินชีวิตพร้อมกับเนื้อ  24ท่านจะต้องไม่กินเลือด แต่จงเทเลือดลงดินเหมือนเทน้ำ  25ท่านจะต้องไม่กินเลือด เพื่อท่านและบุตรหลานในภายหลังจะอยู่อย่างมีความสุข เพราะท่านได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  26ท่านจะต้องนำของศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านแยกไว้ และของที่ท่านบนไว้แด่พระเจ้า มาถวายในสถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกไว้  27ท่านจะต้องถวายเครื่องเผาบูชาทั้งเนื้อและเลือดบนพระแท่นขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ท่านจะต้องเทเลือดของสัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชาชนิดอื่น ๆ บนพระแท่นขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ส่วนเนื้อนั้นท่านจะนำไปกินได้  28จงปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าให้ไว้ทุกประการอย่างเคร่งครัด แล้วท่านกับลูกหลานในภายหลังจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป เพราะท่านได้ทำสิ่งที่ดีและถูกต้องเฉพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน

d เมื่อมีกฎให้มีสักการสถานเพียงแห่งเดียว จึงมีการแยกแยะระหว่างการฆ่าสัตว์เพื่อกินและการฆ่าสัตว์เพื่อถวายบูชาแด่พระเจ้า การฆ่าสัตว์เพื่อกินทำที่ใดก็ได้ แต่การฆ่าเพื่อถวายบูชาจะต้องทำในสักการสถานที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เท่านั้น แต่ ลนต 17:3ฯ ไม่แยกแยะกรณีทั้งสองนี้ (ดู ลนต 17:4 เชิงอรรถ b; และ 1 ซมอ 14:32ฯ)

d ไม่มีข้อห้ามสำหรับเนื้อสัตว์ป่าที่ล่ามาได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย