Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

II. ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติa 

12  1ต่อไปนี้คือข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ท่านจะต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงมอบให้ท่าน เข้าไปยึดครองตราบเท่าที่ท่านมีชีวิตอยู่บนแผ่นดิน

สถานที่นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าb

2ท่านทั้งหลายจะต้องทำลายสถานที่ทุกแห่งทั้งบนภูเขาสูง บนเนินเขาและใต้ต้นไม้ร่มรื่นที่ชนชาติต่าง ๆ ซึ่งท่านกำลังจะขับไล่ออกไปนั้นใช้สำหรับนมัสการบรรดาเทพเจ้าของตน  3ท่านจะต้องรื้อแท่นบูชา ทุบเสาหินศักดิ์สิทธิ์ให้แตก เผาเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ และสับรูปเคารพของเทพเจ้าของเขา เพื่อจะลบชื่อของเทพเจ้าเหล่านั้นออกไปจากสถานที่นั้น  

4ท่านจะต้องไม่นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ตามแบบอย่างของเขา      5แต่จะต้องแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ในสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกสรรจากสถานที่ของเผ่าต่าง ๆ เพื่อประดิษฐานพระนามและทรงพำนักอยู่ที่นั่น ท่านจะต้องไปนมัสการที่นั่น  6ท่านจะต้องนำเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาต่าง ๆ ไปถวายที่นั่น รวมทั้งของถวายหนึ่งส่วนจากสิบส่วนที่ท่านมี ของถวายส่วนตัว ของถวายเพื่อแก้บน ของถวายตามใจสมัคร ลูกโคและลูกแพะแกะตัวแรก  7ท่านจะต้องกินเลี้ยงฉลองเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ในสถานที่นั้น ท่านและครอบครัวของท่านจะชื่นชมผลงานที่ท่านได้ทำ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงอวยพรท่านc

8ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติดังที่พวกเรากำลังทำอยู่ในวันนี้ ที่นี่แต่ละคนทำตามใจตนเอง  9เพราะบัดนี้ท่านยังไปไม่ถึงสถานที่พักผ่อนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านกำลังจะมอบให้เป็นมรดกแก่ท่าน 10แต่เมื่อท่านข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปอยู่ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงมอบให้เป็นมรดกแล้ว พระองค์จะทรงรักษาท่านให้ปลอดภัย พ้นจากศัตรูทั้งหลายที่อยู่รอบข้าง ท่านจะอยู่อย่างสงบสุข  11องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกเป็นที่พำนักสำหรับพระนามพระองค์ ท่านจะต้องนำทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าสั่งมาถวายพระองค์ที่นั่น ทั้งเครื่องเผาบูชา เครื่องบูชาต่าง ๆ ของถวายหนึ่งส่วนจากสิบส่วนที่ท่านมี ของถวายส่วนตัว และของถวายพิเศษที่ท่านบนไว้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า  12ท่านจะต้องชื่นชมเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านที่นั่น พร้อมกับบุตรชายบุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง และชนเลวีที่อาศัยในเมืองของท่าน เพราะชนเลวีไม่มีที่ดินเป็นมรดกของตนในหมู่ท่านทั้งหลาย12 a ประมวลกฎหมายในบทที่ 12-26 รวมประมวลกฎหมายจากแหล่งต่าง ๆ โดยไม่มีลำดับที่แน่ชัด ประมวลกฎหมายเหล่านี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากอาณาจักรเหนือ และคงถูกนำมาใช้ในอาณาจักรยูดาห์หลังจากที่กรุงสะมาเรียถูกทำลายแล้ว ประมวลกฎหมายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นสภาพทางสังคมและทางศาสนาที่พัฒนาขึ้นแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายเดิม คือประมวลกฎหมายแห่งพันธสัญญา ซึ่งประมวลกฎหมายใหม่นี้ต้องการเข้ามาแทน ที่ ในสาระสำคัญประมวลกฎหมายฉบับนี้น่าจะเป็นฉบับเดียวกันกับธรรมบัญญัติที่ค้นพบในพระวิหารสมัยกษัตริย์   โยสิยาห์ (2 พกษ 22:8 ฯ)

b กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่นมัสการจะมีบทบาทสำคัญในศาสนาของชาวอิสราเอล มีแรงจูงใจจากความคิดแบบเดียวกันกับความคิดของบรรดาประกาศก มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาคารวกิจต่อพระยาห์เวห์ไม่ให้ศาสนพิธีของชาวคานาอันเข้ามาปลอมปน จึงสั่งให้ทำลายสถานที่สูงที่ใช้ประกอบศาสนพิธีเหล่านี้ของชาวคานาอัน และให้มีศาสนสถานแห่งเดียวเพื่อนมัสการพระยาห์เวห์ วลีที่ว่า "'สถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงเลือก...เพื่อประดิษฐานพระนามพระองค์" (ข้อ 5:21) หรือ "เป็นที่พำนักพระนามของพระองค์" (ข้อ 11 ดู 14:23; 16:11) หรือ "สถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกให้ท่านระลึกถึงพระนามของพระองค์" (อพย 20:24) อาจหมายถึงสถานที่ใดก็ได้ที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ เป็นการรับรองว่าสถานที่นั้นเป็นสถานนมัสการพระยาห์เวห์ได้ (เช่น ดู ยรม 7:12 สำหรับชิโลห์) และชาว  อิสราเอลก็เข้าใจเช่นนี้เป็นเวลาตลอดมาหลายศตวรรษ เมื่อเขาประกอบศาสนพิธีนมัสการพระยาห์เวห์ในสักการสถานหลายแห่ง (ดู วนฉ 6:24,28; 13:16; 1 พกษ 3:4) แต่ใน ฉธบ วลีดังกล่าวจำกัดความหมายลงว่าหมายถึงพระวิหารที่เยรูซาเล็มเท่านั้น กฎหมายเกี่ยวกับสักการสถานเพียงแห่งเดียวนี้จะเป็นสาระสำคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปทางศาสนาในสมัยกษัตริย์โยสิยาห์ (2 พกษ 23)

c ประมวลกฎหมายเฉลยธรรมบัญญัติเน้นบ่อย ๆ เรื่องความชื่นชมเมื่อร่วมงานเลี้ยงในศาสนพิธี และในวันฉลองต่าง ๆ (ดู ข้อ 12:18; 16:11,14)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย