Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

แผ่นดินคานาอันเป็นของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

9  1ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด วันนี้ ท่านกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองแผ่นดินของชนชาติยิ่งใหญ่และแข็งแรงกว่าท่าน มีเมืองใหญ่ที่มีป้อมปราการสูงเทียมฟ้า  2ชาวเมืองก็มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนบุตรของยักษ์อานาคที่ท่านเคยได้ยินแล้วว่า "ไม่มีใครต้านทานบุตรของยักษ์อานาคนี้ได้"  3ท่านจงรู้ในวันนี้เถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะเสด็จนำหน้าท่านไปเหมือนไฟเผาผลาญ พระองค์จะทรงทำลายและทรงทำให้เขาอยู่ในอำนาจของท่าน ท่านจะขับไล่เขาออกไป และทำลายเขาได้อย่างรวดเร็ว ดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้แก่ท่าน  4เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงขับไล่เขาออกไปต่อหน้าท่านแล้ว อย่าคิดว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำท่านมาครอบครองแผ่นดินนี้เป็นการตอบแทนคุณงามความดีของท่าน" แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ต่อหน้าท่าน เพราะเขาทำความชั่ว  5ท่านเข้ายึดครองแผ่นดินนี้ไม่ใช่เพราะท่านเป็นผู้ชอบธรรม หรือมีใจซื่อสัตย์ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ต่อหน้าท่าน เพราะเขาทำความชั่วและเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งพระทัยจะรักษาพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ  6จงรู้เถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านประทานแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นี้ให้ท่านครอบครอง มิใช่เป็นการตอบแทนคุณงามความดีของท่าน และท่านยังเป็นประชากรที่ดื้อรั้นอีกด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย