Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระเจ้าทรงทดสอบประชากรในถิ่นทุรกันดารa

8  1ท่านทั้งหลายจะต้องจำใส่ใจปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกข้อที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อท่านจะได้มีชีวิตและมีจำนวนมากขึ้น เข้าไปครอบครองแผ่นดินซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานไว้แก่บรรพบุรุษของท่าน  2จงระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงนำท่านให้เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารตลอดเวลาสี่สิบปี ทรงให้ท่านพบอุปสรรค เพื่อทดสอบดูว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์หรือไม่  3พระองค์ทรงทำให้ท่านพบอุปสรรค ทรงปล่อยให้หิวโหย แล้วประทานมานนาเป็นอาหารเลี้ยงท่าน ซึ่งเป็นอาหารที่ทั้งท่านและบรรพบุรุษไม่เคยรู้จักมาก่อน เพื่อจะสอนท่านว่า มนุษย์มิได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเท่านั้น แต่มีชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าb  4ในระหว่างสี่สิบปีนี้ เสื้อผ้าที่ท่านสวมอยู่ไม่เปื่อยยุ่ย และเท้าของท่านก็ไม่พองบวมเลย

5จงใคร่ครวญดูเถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงตีสอนท่านเช่นเดียวกับบิดาตีสอนบุตรของตน  6ฉะนั้นจงปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และดำเนินชีวิตตามหนทางที่พระองค์ทรงชี้นำ และจงยำเกรงพระองค์เถิด


8 a บรรดาประกาศกมักจะมองระยะเวลาสี่สิบปีที่ชาวอิสราเอลเดินทางเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารว่าเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ (ดู ฮชย 2:16 เชิงอรรถ p) ฉธบ กลับมองช่วงเวลาสี่สิบปีนี้เป็นช่วงเวลาของความทุกข์ทรมาน (ดู 4:34) ส่วนผู้เรียบเรียงตำนานสงฆ์จะมองช่วงระยะเวลานี้เป็นการลงโทษจากพระเจ้า (กดว 14:26-35)

b ในข้อนี้ต้นฉบับภาษาฮีบรูเล่นคำระหว่าง "mizwah" (บทบัญญัติ) และ "motza" (ที่ออกมา) คือ พระยาห์เวห์ผู้ทรงใช้พระวาจาสร้างสรรพสิ่ง ทรงใช้ "บทบัญญัติที่ออกมาจากพระโอษฐ์" ประทานชีวิตแก่อิสราเอล มธ 4:4// อ้างข้อนี้ (ดู นหม 9:29; สภษ 9:1-5; ปชญ 16:26; บสร 24:19-21; อมส 8:11; ยน 6:30-36,63 เชิงอรรถ t)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย