Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

พระอานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้า

17ท่านอาจจะคิดว่า ชนชาติเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะขับไล่เขาออกไปได้อย่างไร  18อย่ากลัวเลย จงระลึกเถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงกระทำต่อพระเจ้าฟาโรห์และชาวอียิปต์ทั้งหลายอย่างไร  19จงระลึกถึงภัยพิบัติที่ท่านได้เห็นกับตา ทั้งจงระลึกถึงเครื่องหมายอัศจรรย์ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระอานุภาพยิ่งใหญ่ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงใช้นำท่านออกมา องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงกระทำเช่นเดียวกับชนชาติทั้งหลายที่ท่านหวาดกลัว  20องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงส่งตัวต่อมาทำลายผู้ที่ยังรอดชีวิต และหลบซ่อนท่าน

21อย่าหวาดกลัวเขา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงสถิตอยู่ใกล้ท่าน พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัว  22องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปต่อหน้าท่านทีละน้อย ท่านไม่อาจทำลายเขาให้หมดสิ้นได้ในทันที ถ้าท่านทำลายเขาหมดสิ้นทันที สัตว์ป่าจะทวีจำนวนขึ้นและทำร้ายท่านd         23แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงทำให้ชนชาติเหล่านี้อยู่ในอำนาจของท่าน พระองค์จะทรงทำให้เขามีความหวาดกลัวมาก จนกระทั่งจะถูกทำลาย  24พระองค์จะทรงทำให้บรรดากษัตริย์ของเขาอยู่ในอำนาจของท่าน ท่านจะต้องทำลายล้างเขาจนไม่มีใครระลึกถึงชื่อของเขาอีกต่อไป ไม่มีใครจะต่อต้านได้ จนกระทั่งท่านจะทำลายเขาจนหมดสิ้น

25ท่านจะต้องเผารูปเทพเจ้าของเขา ท่านจะต้องไม่อยากได้เงินหรือทองของรูปเหล่านั้น นำมาเป็นของตน ถ้าท่านทำเช่นนั้นท่านจะติดกับ เพราะรูปเหล่านี้เป็นที่น่ารังเกียจสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน  26ท่านจะต้องไม่นำสิ่งน่ารังเกียจเหล่านี้เข้ามาในบ้านของท่าน ไม่เช่นนั้น ท่านจะต้องถูกทำลายล้างเช่นเดียวกับรูปเหล่านั้น ท่านจะต้องเกลียดชังและรังเกียจรูปเคารพเหล่านั้น เพราะมันจะต้องถูกทำลายล้างจนหมดสิ้น


d ข้อนี้คล้ายกับ อพย 23:19 เช่นเดียวกับที่ข้อ 20 คล้ายกับ อพย 23:28 ในที่นี้ เรามีคำอธิบายจากตำนานเฉลยธรรมบัญญัติว่าทำไมการเข้ายึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญาจึงใช้เวลานาน (ดู 2:11-15; อพย 23:30 เชิงอรรถ l) แต่ ฉธบ 9:3 จะเน้นว่าพระยาห์เวห์ในฐานะที่ทรงเป็นนักรบจะทรงร่วมทำลายชนชาติต่าง ๆ ด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย