Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ผลดีที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความผูกพันกับท่านและเลือกสรรท่าน มิใช่เพราะท่านเป็น       ชนชาติที่มีจำนวนประชากรมากกว่าชนชาติอื่นๆ ท่านเป็นเพียงชนชาติที่เล็กที่สุดในหมู่ประชาชาติ  8แต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่าน และทรงต้องการจะรักษาพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงใช้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์นำท่านออกมา  และทรงปลดปล่อยท่านให้พ้นจากการเป็นทาสและพ้นจากอำนาจของพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์  9จงรู้เถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริง ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักแลปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน  10แต่พระองค์ทรงลงโทษและทำลายผู้ที่เกลียดชังพระองค์ทันที พระองค์ไม่ทรงรีรอที่จะลงโทษเขาโดยตรงc  11เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้อย่างเคร่งครัด

12ถ้าท่านฟังกฎเกณฑ์เหล่านี้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง ดังที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน         13พระองค์จะทรงรักและอวยพรท่าน จะทรงเพิ่มจำนวนท่าน พระองค์จะทรงอวยพรให้ท่านมีลูกหลานมากมาย ให้แผ่นดินมีผลิตผลอุดมสมบูรณ์ คือข้าวสาลี เหล้าองุ่น น้ำมันมะกอก ให้ฝูงโค ฝูงแพะแกะของท่านมีลูกดกในแผ่นดินที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษว่าจะประทานให้แก่ท่าน  14ท่านจะได้รับพระพรมากกว่าชนชาติอื่น ๆ ทั้งหมด จะไม่มีใครในหมู่ท่านเป็นหมัน ไม่ว่าชายหรือหญิงหรือแม้แต่สัตว์  15องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปัดเป่าความเจ็บป่วยไข้ทุกอย่างให้พ้นจากท่าน พระองค์จะไม่ทรงส่งโรคร้าย ใด ๆ ที่ท่านรู้ดีว่าได้เกิดขึ้นในประเทศ        อียิปต์มาให้ท่าน แต่จะทรงส่งให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกลียดชังท่าน

16เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องทำลายล้างชนทุกชาติที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน  ทรงมอบให้ท่าน อย่าได้ปรานีเขา อย่ารับใช้บรรดาเทพเจ้าของเขา เพราะนั่นจะเป็นเหมือนกับดักท่าน


c ข้อนี้เน้นว่าแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตน (ดู 24:16) ความคิดเช่นนี้เป็นการพัฒนาความคิดใน อพย 34:7 ประกาศกเอเสเคียลจะพูดถึงความรับผิดชอบส่วนตัวอย่างชัดเจนขึ้นอีก (อสค 14:12 เชิงอรรถ d; 18)