Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ผลดีที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความผูกพันกับท่านและเลือกสรรท่าน มิใช่เพราะท่านเป็น       ชนชาติที่มีจำนวนประชากรมากกว่าชนชาติอื่นๆ ท่านเป็นเพียงชนชาติที่เล็กที่สุดในหมู่ประชาชาติ  8แต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่าน และทรงต้องการจะรักษาพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงใช้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์นำท่านออกมา  และทรงปลดปล่อยท่านให้พ้นจากการเป็นทาสและพ้นจากอำนาจของพระเจ้าฟาโรห์ กษัตริย์แห่งอียิปต์  9จงรู้เถิดว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าโดยแท้จริง ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักแลปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน  10แต่พระองค์ทรงลงโทษและทำลายผู้ที่เกลียดชังพระองค์ทันที พระองค์ไม่ทรงรีรอที่จะลงโทษเขาโดยตรงc  11เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้อย่างเคร่งครัด

12ถ้าท่านฟังกฎเกณฑ์เหล่านี้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง ดังที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน         13พระองค์จะทรงรักและอวยพรท่าน จะทรงเพิ่มจำนวนท่าน พระองค์จะทรงอวยพรให้ท่านมีลูกหลานมากมาย ให้แผ่นดินมีผลิตผลอุดมสมบูรณ์ คือข้าวสาลี เหล้าองุ่น น้ำมันมะกอก ให้ฝูงโค ฝูงแพะแกะของท่านมีลูกดกในแผ่นดินที่ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษว่าจะประทานให้แก่ท่าน  14ท่านจะได้รับพระพรมากกว่าชนชาติอื่น ๆ ทั้งหมด จะไม่มีใครในหมู่ท่านเป็นหมัน ไม่ว่าชายหรือหญิงหรือแม้แต่สัตว์  15องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปัดเป่าความเจ็บป่วยไข้ทุกอย่างให้พ้นจากท่าน พระองค์จะไม่ทรงส่งโรคร้าย ใด ๆ ที่ท่านรู้ดีว่าได้เกิดขึ้นในประเทศ        อียิปต์มาให้ท่าน แต่จะทรงส่งให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกลียดชังท่าน

16เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องทำลายล้างชนทุกชาติที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน  ทรงมอบให้ท่าน อย่าได้ปรานีเขา อย่ารับใช้บรรดาเทพเจ้าของเขา เพราะนั่นจะเป็นเหมือนกับดักท่าน


c ข้อนี้เน้นว่าแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตน (ดู 24:16) ความคิดเช่นนี้เป็นการพัฒนาความคิดใน อพย 34:7 ประกาศกเอเสเคียลจะพูดถึงความรับผิดชอบส่วนตัวอย่างชัดเจนขึ้นอีก (อสค 14:12 เชิงอรรถ d; 18)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย