ชาวอิสราเอลเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

7  1องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ท่านจะเข้ายึดครอง พระองค์จะทรงขับไล่ชนหลายชาติออกไปต่อหน้าท่าน ได้แก่ชาวฮิตไทต์ ชาวเกอร์กาซี ชาวอาโมไรต์ ชาวคานาอัน ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์และชาวเยบุสa ชนทั้งเจ็ดชาตินี้ยิ่งใหญ่กว่าและมีอำนาจมากกว่าท่าน  2องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงทำให้ชนชาติเหล่านี้อยู่ในอำนาจของท่าน ท่านจะชนะเขา ท่านจะต้องทำลายล้างคนเหล่านี้ให้หมดสิ้น ท่านต้องไม่ทำพันธสัญญากับเขาหรือปรานีเขาเลย  3ท่านจะต้องไม่แต่งงานกับเขา ท่านจะต้องไม่ยอมให้บุตรหญิงของท่านแต่งงานกับบุตรชายของเขา หรือยอมให้บุตรหญิงของเขาแต่งงานกับบุตรชายของท่าน  4ถ้าท่านยอมให้เขาแต่งงานกับบุตรชายของท่านจะถูกชักชวนให้หันเหจากเราไปรับใช้เทพเจ้าอื่น แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะกริ้วท่านจนทำลายชีวิตท่านเสียทันที  5แต่ท่านจะต้องปฏิบัติกับเขาดังนี้ คือท่านจะต้องรื้อทำลายแท่นบูชาของเขา จะต้องทุบเสาหินศักดิ์สิทธิ์ของเขา จะต้องโค่นเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ และเผารูปเคารพของเขา  6เพราะท่านเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านไว้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นสมบัติพิเศษจากประชากรทั้งหมดบนแผ่นดินb


7 a เรายังพบรายชื่อของชนชาติที่อาศัยในแผ่นดินคานาอันก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเข้ามายึดครองหกหรือเจ็ดชาติคล้าย ๆ กันนี้อีกใน 20:17 และใน ปฐก 15:20; อพย 3:8,17; 13:5; 23:23; 33:2; 34:11; ยชว 3:10; 9:1; 11:3; 12:8; 24:11; วนฉ 3:5; 1 พกษ 9:20; 2 พศด 8:7; อสร 9:1; นหม 9:8 ชาวคานาอันเป็นชนเซมิติกที่อาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ตั้งแต่ต้น ชาวอาโมไรต์เป็นชนเซมิติกที่เข้ามาอาศัยในภายหลัง (ประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตศักราช)  ตำนานยาห์วิสต์มักชอบเรียกผู้อาศัยในปาเลสไตน์ว่าชาวคานาอัน ส่วนตำนานเอโลฮิสต์มักจะชอบเรียกว่าชาว  อาโมไรต์ แต่ ยชว 11:3 จะแยกสถานที่อาศัยของชนชาติทั้งสองว่าชาวคานาอันอาศัยในที่ราบ ส่วนชาวอาโมไรต์อาศัยอยู่ในแถบภูเขา (ดู ยชว 9:10) ชาวฮิตไทต์เป็นชนชาติจากอาเซียน้อย แต่ในที่นี้ใช้ในความหมายกว้าง ๆ หมายถึง ชนชาติอื่นที่ไม่ใช่ชนเซมิติกที่อาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ (ปฐก 23) ส่วนชาวเกอร์กาซี เปริสซี และฮีไวต์ เป็นชนชาติที่ไม่มีความสำคัญอะไรนัก ชาวเยบุสเป็นผู้อาศัยดั้งเดิมของกรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f)

b ข้อนี้ยืนยันว่าพระยาห์เวห์ทรงเลือกสรรอิสราเอล เช่นเดียวกับใน 14:2 พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรรย์ต่าง ๆ (4:34; ดู 4:20; 26:7-8) "เพื่อจะได้ชนชาติหนึ่งมาเป็นประชากรของพระองค์" ข้อ 7-8 อธิบายเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงเลือกสรรอิสราเอล คือ พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาที่ทรงให้ไว้แก่บรรพบุรุษเพราะความรัก (ดู 4:37; 8:18; 9:5; 10:5) การเลือกสรรนี้ได้รับการรับรองด้วยพันธสัญญา (ข้อ 9; 5:2-3) ทำให้อิสราเอลเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า (ข้อ 6; 26:19) ความคิดเรื่องการเลือกสรรนี้ที่ ฉธบ เน้นเป็นพิเศษ ยังพบได้ในหนังสืออื่น ๆ ของพันธสัญญาเดิมด้วย อิสราเอลเป็นชนชาติที่ทรงแยกไว้ต่างหาก (กดว 23:9) เป็นประชากรของพระเจ้า (วนฉ 5:13) เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า (อพย 19:3 เชิงอรรถ c; 19:6) เป็นชนชาติที่ทรงทำพันธสัญญาด้วย (อพย 19:1 เชิงอรรถ a) เป็นบุตรของพระเจ้า (ฉธบ 1:31) เป็นชนชาติของเอมมานูเอล (ชนชาติที่พระเจ้าสถิตกับเรา อสย 8:8,10) การเลือกสรรนี้ทำให้อิสราเอลแยกออกจากชาติอื่น ๆ ในโลก แต่บรรดาประกาศกจะประกาศล่วงหน้าว่านานาชาติจะยอมรับพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพระเจ้าของตน และมนุษย์ทุกคนจะรอดพ้น (อสย 45:14 เชิงอรรถ h; 49:6; ศคย 14:16)