Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

7  1องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ท่านจะเข้ายึดครอง พระองค์จะทรงขับไล่ชนหลายชาติออกไปต่อหน้าท่าน ได้แก่ชาวฮิตไทต์ ชาวเกอร์กาซี ชาวอาโมไรต์ ชาวคานาอัน ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์และชาวเยบุสa ชนทั้งเจ็ดชาตินี้ยิ่งใหญ่กว่าและมีอำนาจมากกว่าท่าน  2องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านจะทรงทำให้ชนชาติเหล่านี้อยู่ในอำนาจของท่าน ท่านจะชนะเขา ท่านจะต้องทำลายล้างคนเหล่านี้ให้หมดสิ้น ท่านต้องไม่ทำพันธสัญญากับเขาหรือปรานีเขาเลย  3ท่านจะต้องไม่แต่งงานกับเขา ท่านจะต้องไม่ยอมให้บุตรหญิงของท่านแต่งงานกับบุตรชายของเขา หรือยอมให้บุตรหญิงของเขาแต่งงานกับบุตรชายของท่าน  4ถ้าท่านยอมให้เขาแต่งงานกับบุตรชายของท่านจะถูกชักชวนให้หันเหจากเราไปรับใช้เทพเจ้าอื่น แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะกริ้วท่านจนทำลายชีวิตท่านเสียทันที  5แต่ท่านจะต้องปฏิบัติกับเขาดังนี้ คือท่านจะต้องรื้อทำลายแท่นบูชาของเขา จะต้องทุบเสาหินศักดิ์สิทธิ์ของเขา จะต้องโค่นเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ และเผารูปเคารพของเขา  6เพราะท่านเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านไว้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นสมบัติพิเศษจากประชากรทั้งหมดบนแผ่นดินb


7 a เรายังพบรายชื่อของชนชาติที่อาศัยในแผ่นดินคานาอันก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเข้ามายึดครองหกหรือเจ็ดชาติคล้าย ๆ กันนี้อีกใน 20:17 และใน ปฐก 15:20; อพย 3:8,17; 13:5; 23:23; 33:2; 34:11; ยชว 3:10; 9:1; 11:3; 12:8; 24:11; วนฉ 3:5; 1 พกษ 9:20; 2 พศด 8:7; อสร 9:1; นหม 9:8 ชาวคานาอันเป็นชนเซมิติกที่อาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ตั้งแต่ต้น ชาวอาโมไรต์เป็นชนเซมิติกที่เข้ามาอาศัยในภายหลัง (ประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตศักราช)  ตำนานยาห์วิสต์มักชอบเรียกผู้อาศัยในปาเลสไตน์ว่าชาวคานาอัน ส่วนตำนานเอโลฮิสต์มักจะชอบเรียกว่าชาว  อาโมไรต์ แต่ ยชว 11:3 จะแยกสถานที่อาศัยของชนชาติทั้งสองว่าชาวคานาอันอาศัยในที่ราบ ส่วนชาวอาโมไรต์อาศัยอยู่ในแถบภูเขา (ดู ยชว 9:10) ชาวฮิตไทต์เป็นชนชาติจากอาเซียน้อย แต่ในที่นี้ใช้ในความหมายกว้าง ๆ หมายถึง ชนชาติอื่นที่ไม่ใช่ชนเซมิติกที่อาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ (ปฐก 23) ส่วนชาวเกอร์กาซี เปริสซี และฮีไวต์ เป็นชนชาติที่ไม่มีความสำคัญอะไรนัก ชาวเยบุสเป็นผู้อาศัยดั้งเดิมของกรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f)

b ข้อนี้ยืนยันว่าพระยาห์เวห์ทรงเลือกสรรอิสราเอล เช่นเดียวกับใน 14:2 พระเจ้าทรงกระทำการอัศจรรรย์ต่าง ๆ (4:34; ดู 4:20; 26:7-8) "เพื่อจะได้ชนชาติหนึ่งมาเป็นประชากรของพระองค์" ข้อ 7-8 อธิบายเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงเลือกสรรอิสราเอล คือ พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาที่ทรงให้ไว้แก่บรรพบุรุษเพราะความรัก (ดู 4:37; 8:18; 9:5; 10:5) การเลือกสรรนี้ได้รับการรับรองด้วยพันธสัญญา (ข้อ 9; 5:2-3) ทำให้อิสราเอลเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า (ข้อ 6; 26:19) ความคิดเรื่องการเลือกสรรนี้ที่ ฉธบ เน้นเป็นพิเศษ ยังพบได้ในหนังสืออื่น ๆ ของพันธสัญญาเดิมด้วย อิสราเอลเป็นชนชาติที่ทรงแยกไว้ต่างหาก (กดว 23:9) เป็นประชากรของพระเจ้า (วนฉ 5:13) เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเจ้า (อพย 19:3 เชิงอรรถ c; 19:6) เป็นชนชาติที่ทรงทำพันธสัญญาด้วย (อพย 19:1 เชิงอรรถ a) เป็นบุตรของพระเจ้า (ฉธบ 1:31) เป็นชนชาติของเอมมานูเอล (ชนชาติที่พระเจ้าสถิตกับเรา อสย 8:8,10) การเลือกสรรนี้ทำให้อิสราเอลแยกออกจากชาติอื่น ๆ ในโลก แต่บรรดาประกาศกจะประกาศล่วงหน้าว่านานาชาติจะยอมรับพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพระเจ้าของตน และมนุษย์ทุกคนจะรอดพ้น (อสย 45:14 เชิงอรรถ h; 49:6; ศคย 14:16)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation
biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย